KURS INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora TAŃCA w Warszawie

dowolny wybór specjalności

 

(jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: taniec sportowy lub taniec towarzyski lub taniec nowoczesny lub taniec jazzowy lub inne specjalności w zależności od poziomu umiejętności kursanta na egzaminie końcowym)

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego


osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

 • Nadzór nad programem: Akademia Tańca Ireneusz Sulewski www.akademiatanca.pl

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora tańca

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

2.      Struktura kursu instruktora tańca

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

miejsce zajęć części specjalistycznej: planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1, a planowane miejsce zajęć praktycznych: w Sali Tanecznej Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego w 3 lokalizacjach:
- Centrum Handlowe Wola Park ul. Górczewska 124 (Akademia tańca jest na 1 piętrze, za lodziarnią GRYCAN przy wyjściu na kryty parking samochodowy) mapka: https://goo.gl/maps/2wp1RQVrdfo , dojazd do przystanku Góralska autobusami: 109, 154, 171, 190, 523. (tu najczęściej odbywają się nasze zajęcia)
- ewentualnie także Millenium Plaza (poziom -1), Al. Jerozolimskie 123a, (wieżowiec przy Placu Zawiszy), mapa dojazdu: https://goo.gl/maps/U7T1S8x8FRN2 , dojazd do przystanku PLAC ZAWISZY autobusami 127,128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521   tramwajami 1, 7, 9, 14, 22, 24, 73, 77 oraz WKD – Warszawa Ochota
- ewentualnie także Pałac Kultury i Nauki (piętro 6), Pl. Defilad 1, dojazd metrem, tramwajami i autobusammapka: https://goo.gl/maps/a5M74XrG1i12
- kilka wykładów w salach na pobliskich obiektach dydaktycznych

 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty w godzinach 15.00 - 20.00 i niedziele w godzinach 9.00 - 14.00


W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem.

 

 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora tańca

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne min. 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich LUB dyplomy i puchary na turniejach LUB kilkuletnie doświadczenie LUB  praktyka instruktorska itp.).

5.      Planowana kadra kursu instruktora tańca

nadzór nad programem: Ireneusz Sulewski
Zawodowy sędzia i trener par turniejowych. Posiadacz najwyższej klasy tanecznej „S” w tańcach latynoamerykańskich i standardowych.
– Mistrz Polski w kategorii Dance Show
– Wicemistrz Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich
– Wielokrotny finalista Mistrzostw Okręgu Warszawskiego
– Wielokrotny finalista Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich
– Wielokrotny reprezentant Polski w turniejach tańca na świecie
- Założyciel Akademii Tańca

- posiada uprawnienia instruktorskie kat. I do prowadzenia zajęć tanecznych, wydanych przez Urząd Kultury i Sztuki m. St. Warszawy oraz uprawnienia trenerskie z zakresu tańca sportowego wydane przez Polski Związek Tańca Sportowego.

Planowana kadra prowadząca (najczęściej prowadząca zajęcia w ciągu ostatnich dwunastu lat kursów):

IGOR PŁUKARSKI - Tancerz, najwyższej międzynarodowej klasy „S” w tańcu towarzyskim. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, amatorami tańca oraz parami turniejowymi. Prowadzi zajęcia w przedszkolach, szkołach, domach kultury oraz szkołach tańca, jak też szkoli pary indywidualnie. Nauczaniu oddaje całe swoje serce, bo taniec to dla niego życie i największa pasja. Jego wychowankowie cenią w nim niewyczerpalne pokłady energii połączone z profesjonalizmem i niekończącym się uśmiechem. Najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowej karierze:: • II-krotny finalista Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich w kategorii par dorosłych, • I Vice Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich w klasie A, • Finalista i reprezentant Polski na wielu międzynarodowych turniejach tańca m.in. w Londynie i Moskwie • TOP 48 w kategorii Rising Stars Latin na turnieju UK Championships w Anglii • wielokrotny medalista turniejów z cyklu Grand Prix Polski Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, posiada kwalifikacje pedagogiczne, instruktora fitness, kulturystyki, piłki nożnej. Magister fizjoterapii.

Rafał Konopacki - sędzia tańca sportowego, trener wielu wybitnych tancerzy, medalistów zawodów krajowych i międzynarodowych

taniec użytkowy, show dance, podstawy tańców towarzyskich Iwona Szymańska Pavlović

Jazz, Funky, Musical dance: Paweł Michno lub Aneta Bułka lub Anna Derfel

hip hop new style, electic, locking, popping: Anna Maria RYFA Wilczkowska,  
lub
Paweł Pitzo Mazur, lub Magdalena Kapusta Kapuścińska lub Radek Zolsky Kozłowski

taniec współczesny i klasyczny Julita Gumulak (Wojewódzka)  lub Antonina Ziabska lub Piotr Jeznach

taniec ludowy, rytmika dla dzieci - dr Renata Czarniecka

metodyka pracy z dziećmi - Łukasz Owczarski

salsa, tańce kubańskie, tańce karaibskie Aleksandra Leszczewicz lub
Jacenty Matys lub  Tomasz Starzyk

ekspresja ruchu ciała, ćw. ogólno taneczne Adam Krawczyk

step i brodway - Jirina Nowakowska

rock & roll, boogie woogie Robert Kulesza

taniec irlandzki Małgorzata Greś-Cieślak 

belly dance Ida Saidi

UWAGA: nie możemy zagwarantować na 100%, że WSZYSCY wyżej wymienieni instruktorzy będą prowadzić zajęcia. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby na każdym kursie większość z ww. w ramach swoich możliwości czasowych prowadziła zajęcia na kursie.

Ewentualnie możliwe są zmiany prowadzących, w ciągu ostatnich 12 lat kursów zajęcia prowadzili także inni wybitni prowadzący m.in.:

Krzysztof Hulboj, Jania Lesar - Taniec użytkowy, show dance, podstawy tańców towarzyskich

Andrzej Golonka, Maciej Zakliczyński, Adam Król - tańce standardowe i latynoamerykańskie

Luiza Żymełka, Kama Akucewicz - taniec klasyczny

Maciej Kałużny, Klaudia Nestorowicz, Małgorzata Fangrat,  - salsa, tańce kubańskie, tańce karaibskie

Anna YouYa Jujka, Diana "SASHA" Staniszewska, Nina Yedigaryan, Paweł "Pitzo" Mazur - hip hop new style, electic, locking, popping

Agnieszka Brańska - step i brodway

Justyna Jędrzejewska, Jan Woźniak - tango argentyńskie

Moez Saidi - zumba

Michał PIRÓG, Maciej "GLEBA" Florek, Wiola FIUK - taniec współczesny

oraz inni prowadzący, trenerzy, instruktorzy, wybitni tancerze

 

 

6.      Cena kursu instruktora tańca

·         Część specjalistyczna z tańca             1.200 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.550 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ogólny ramowy program kursu instruktora tańca

Szczegółowy program zostanie przedstawiony na zajęciach i może różnić się od zamieszczonego poniżej.

1.      Historia tańca w Polsce i na świecie

2.      Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

3.      Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca

4.      Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca

5.      Przepisy taneczne

6.      Organizacja zawodów i turniejów tanecznych

7.      Elementy rytmiki i choreoterapii

8.      Podstawy choreografii

9.      ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: technika i metodyka nauczania poszczególnych rodzajów i stylów tańca:

        Taniec towarzyski:

o       tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep)

o       tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive)

o       inne (rock and roll, salsa, boogie-woogie, charleston, mambo, polka)

        Jazz, Funky, Brodway

        Hip-hop oraz inne tańce nowoczesne np: Electric Boogie, Break  Dance, Disco Dance, Disco Show, Dance Show, Poping, Locking

        Taniec współczesny

        Taniec ludowy, narodowy i el. rytmiki

        Taniec klasyczny

        Inne rodzaje i style, np. taniec irlandzki, step, belly dance itp.

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zwykle TEST JEDNOKROTNEGO WYOBRU, 40 pytań, czas 20 min. - obejmuje zagadnienia z programu kursu oraz zawarte w podanej literaturze.

ZAKRES: historia tańca, klasyfikacja i podział tańca, specyficzne uwarunkowania poszczególnych rodzajów tańca, podstawowe przepisy turniejowe, podstawy choreoterapii i inne elementy zawarte w programie kursu.

 

Egzamin praktyczny:

·         Kursant wybiera sobie specjalność w jakiej chce zdawać egzamin, np. taniec sportowy, taniec towarzyski, taniec hip-hop, taniec jazzowy, taniec współczesny, tańce karaibskie, polskie tańce narodowe itp.

·         Każdy kursant prezentuje się w dwóch dowolnie wybranych przez siebie rodzajach / stylach tańca: np. taniec towarzyski, taniec hip-hop, taniec jazzowy, taniec współczesny, taniec karaibski, polskie tańce narodowe itp.

·         Dopuszcza się mieszanie rodzajów / stylów tańca, np. rumba i jazz – wtedy specjalnością jest taniec sportowy (z takim tytułem na legitymacji).

·        Kursant samodzielnie przygotowuje płytę z muzyką (ew. pendrive itp.) do prezentowanych układów.

·         Każdy taniec trwa 1 min 30 sek.

·         Tancerze towarzyscy tańczą  indywidualnie jeden taniec standardowy i jeden latynoamerykański (jeden tańczą jako partner i jeden jako partnerka).

·         W pokazie najważniejsze jest pokazanie bardzo dobrej techniki i figur w opracowanej choreografii.

·         Po zakończonym pokazie komisja zadaje pytania dotyczące metodyki nauczania, nazw figur, przepisów itp. z zakresu prezentowanej grupy tańca (tylko z tej).

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom ich zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura:

1.    Byczkowska Dominika (2012): Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2.    Ciesielski Tomasz, Bartosiak Mariusz [red.] (2017): Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

3.    Czechlewska Zofia (2018): Historia tańca, SBM Renata Gmitrzak

4.    Frydrysiak Sandra (2017): Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca, Przypis

5.    Haas Greene Jacqui (2011): Anatomia w tańcu, MUZA

6.    Kuźmińska O. (2002): Taniec w teorii i praktyce. Wyd. AWF Poznań.

7.    Netter Frank H. (2015): Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner

8.    Nowak Tomasz (2016): Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany, Bel Studio Sp. z o.o.

9.    Peterson Royce Anya (2014): Antropologia tańca, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

10. Podhajski Marek (2018): Formy muzyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN

11. Poliszczuk T. (2003): Podstawy przygotowania choreograficznego w sporcie, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa

12. Raszewska-Kursa Hanna (2018): Teoria tańca w polskiej praktyce, TAiWPN Universitas Kraków

13. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2015): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska

14. Świderska K. (1995): Zdrowie tancerzy, Akademia Muzyczna, Warszawa

15. Turska Irena (2010): Krótki zarys historii tańca i baletu, PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tańca

na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 3 kwietnia
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły
 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                          tytułem: TANIEC, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

   

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tańca

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl