ZAWODOWE SZKOLENIA INSTRUKTORÓW SPORTU I REKREACJI

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Polska Akademia Sportu
ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

 nowy nr NIP: 522-247-50-25
nowy nr Regon: 369468987

nr rejestru instytucji szkoleniowych 
Urzędu Pracy, RIS: 2.14/00105/2016

Polska Akademia Sportu to największa w Polsce (wg statystyk z lat 2009 - 2013) instytucja kształcąca profesjonalne kadry kultury fizycznej: instruktorów, trenerów i menedżerów sportu i rekreacji ruchowej. Co roku organizujemy ponad 150 kursów we wszystkich dyscyplinach i specjalnościach w których uczestniczy ok. 3.000 osób.

Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

Polska Akademia Sportu jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00105/2016 aktualizowanym co roku. Dzięki temu każda zarejestrowana osoba bezrobotna w całej Polsce może brać bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń powiatowych urzędów pracy.

Każdy kurs PAS składa się z części teoretycznej, części specjalistycznej, obowiązkowych praktyk zawodowych oraz egzaminu zdawanego przed komisją. Dzięki temu nasi absolwenci są najlepiej przygotowani na potrzeby rynku – posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie

Nadawane uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem ministra umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Są one wymaganymi dokumentami do pracy instruktora, trenera czy menedżera w klubach komercyjnych i rekreacyjnych. Posiadacz legitymacji lub dyplomu może legalnie pracować w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach itp. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wszystkie legitymacje i dyplomy są rejestrowane w bazie absolwentów, mają odpowiednie pieczęcie i podpisy. 

Prosimy pamiętać, że prowadzenie zajęć sportowych bez wiedzy, umiejętności i doświadczenia jest niezgodne z prawem (przepisy rozporządzeń, ustaw, kodeksu karnego i cywilnego).

Polska Akademia Sportu za świadczone usługi wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polska Akademia Sportu nie prowadzi kasy, wszystkie wpłaty przyjmujemy wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelew lub wpłata na rachunek bankowy).

Polska Akademia Sportu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz prowadzi działalność statutową w obszarze kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

 

DYREKTOR Polskiej Akademii Sportu
Maciej Ryszkowski
 

· Absolwent studiów doktoranckich (2009) i  magisterskich (2003) AWF Warszawa, 

· Absolwent studiów magisterskich (2005) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  

· Dyplomowany Menedżer Sportu (2003) - Ministerstwo Sportu

· Dyplomowany Menedżer Imprez Sportowych (2003) - Ministerstwo Sportu

· Wykładowca warszawskich uczelni wyższych (zarządzanie, marketing, lekkoatletyka)

· Członek Stowarzyszenia MENSA Polska

· Trener II klasy lekkoatletyki (2006) - Ministerstwo Sportu

· Instruktor gimnastyki sportowej (2003) AWF Warszawa

· Instruktor lekkoatletyki (2003) AWF Warszawa

· Instruktor narciarstwa zjazdowego (2001) - Ministerstwo Sportu

· Zawodnik klasy Mistrzowskiej - bieg na 400m

· Młodzieżowy Vice Mistrz Europy w sztafecie 4x400m (2001)

· Autor szeregu publikacji z zakresu kultury fizycznej

· Wykładowca na wielu konferencjach naukowych                                                           REKTOR Polskiej Akademii Sportu
funkcja honorowa
dr hab. prof. Wojciech Ryszkowski

dr hab. profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, prakseologii, kompetencji menedżerskich i projektowania systemów w kulturze fizycznej.  W przeszłości pełnił funkcje m.in.: Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, kierownik Zakładu Zarządzania i Marketingu na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa,  profesora wykładowcy kilkunastu sportowych szkół wyższych w Polsce i za granicą.


 

Cele i zadania POLSKIEJ AKADEMII SPORTU:

a. kształcenie kadr specjalistów do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych;

b. umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy;

c. uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

d. aktywizacja zawodowa oraz inne działania na rzecz wyrównywania szans w szczególności kobiet i osób z terenów wiejskich oraz osób zamieszkujących rejony zagrożone bezrobociem;

e. upowszechnianie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej, edukacji i nauki wśród dorosłych;

f. działanie na rzecz sportu, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

g. promowanie współdziałania w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym;

h. rozwijanie sportu w środowisku akademickim;

i. przeciwdziałanie patologiom społecznym i chorobom cywilizacyjnym i chorobom XXI wieku, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi poprzez rozpowszechnianie zorganizowanych form aktywności ruchowej;

j. podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia całej społeczności;

k. poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie nowoczesnych form nauki i edukacji.

 

 


 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl