KURS INSTRUKTORA SURVIVALU, KURS NA INSTRUKTORA SURWIWALU

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem sportu? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora sportu). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie sportu w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy sportu,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU
kurs na instruktora SURVIVALU i BUSHCRAFTU


I część teoria i praktyka Warszawa 4-5 czerwca 2022
harmonogram WARSZAWA z poprzedniego kursu
Jeśli ktoś z nie może uczestniczyć w części/całości pierwszego weekendu,
będzie mógł nadrobić treści z naszych materiałów i literatury.

II część obóz surwiwalowy Komaszyce
Rejon wsi Nowe Kawkowo, koło Olsztyna
15 - 19 czerwca 2022 

harmonogram OBOZU z poprzedniego kursu

 (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: surwiwal i bushcraft)
planowany zakres materiału dydaktycznego

 

zobacz: zdjęcia_cz.1 , zdjęcia_cz.2 z poprzednich kursów


ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.
      Uprawnienia kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu wg zatwierdzonego wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora surwiwalu przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria sportu, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjnych (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 28 h lekcyjnych (21 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora SURWIWALU

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na pierwszym zjeździe. Można zdać go też po kursie.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną (niezależnie od pierwszej raty 500zł, czyli trzeba mieć wpłacone min. 850 zł aby uzyskać dostęp) i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

weekend w Warszawie - (2 dni) zajęcia w Warszawie teoria + praktyka survivalu, egzamin z części ogólnej

obóz w lesie - (5 dni) zajęcia w terenie (planowane miejsce obozu: Puszcza Świętokrzyska - okolice Końskich, w 2022 roku będzie to Rejon wsi Nowe Kawkowo, koło Olsztyna)

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne w tematyce surwiwalu (program kursu podany poniżej)

 

zobacz: zdjęcia_cz.1 , zdjęcia_cz.2 z poprzednich kursów

 

Książki które WARTO przeczytać przed kurem (klasyka):

 - „Bushcraft czyli sztuka przetrwania” Ray Mears, Wydawnictwo bezdroża
 - „SAS Szkoła przetrwania” John Wiseman, Warszawa MUZA SA
 - „Podręcznik sztuki przetrwania” Raymond Mears, Warszawa GLOBTROTER
 - „Sztuka Życia i Przetrwania” Hans Otto Meissner Bellona
Wszystkie ww. pozycje dostępne są w księgarniach i bibliotekach, czasami także w cyfrowych wersjach pdf 

 

Prosimy przed kursem BARDZO DOKŁADNIE zapoznać się z materiałami na stronach:

https://web.archive.org/web/20200218125603/http://www.survival.strefa.pl/


zapoznać się z książką 
Leśny survival" (https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/survival)


a także zapoznać się z książką „Survival po Polsku”
Krzysztof J. Kwiatkowski


wstępny harmonogram:

2 dni (weekend) w Warszawie - teoria i praktyka + egzamin z części ogólnej (I termin) - miejsce Bielany lub Bemowo, zostanie wysłane przed rozpoczęciem kursu na maile uczestników -  potrzebny będzie strój sportowy (część zajęć na zewnątrz w terenie, proszę mieć też ortaliony na wypadek deszczu), notatniki, przybory do pisania, kanapki, napoje, zajęcia planujemy w sob i niedz od 9.00 do 19.00
harmonogram WAR z poprzedniego kursu
 

5-6 dni - część praktyczna w puszczy / lesie

1. w 2022 roku będzie to Rejon wsi Nowe Kawkowo, koło Olsztyna w woj. warmińsko-mazurskim. Punkt zbiórki: gospodarstwo pod adresem Nowe Kawkowo 50 (poza obszarem zabudowy wsi, na skraju lasu). Współrzędne punktu parkingowego: 53°51'01.2"N 20°13'20.4"E Bezpośredni link do miejsca parkingowego: https://goo.gl/maps/if3rYidFkNdBdP6T9

2. w latach 2009 - 2021 Komaszyce, PARKING Stowarzyszenia Tradycji i Historii Oręża Polskiego i Unii Europejskiej "Rudy" / Komaszyce 1b, 26-225 Komaszyce, gm. Gowarczów, pow. Konecki, woj. świętokrzyskie, Polska. Jako pomoc proszę się również kierować reklamą PAINTBALLA. Szczegółowe współrzędne geograficzne:
N 51st. 15` 01,3``    
E 020st. 27` 08,0``

harmonogram OBOZU z poprzedniego kursu

 

 - niezbędny sprzęt: śpiwór, karimata/izomata, płachta biwakowa lub ew. plandeka budowlana (do budowy miejsca noclegowego na cały obóz podlegającego ocenie - zakaz używania gotowych namiotów), nóż, niezbędnik surwiwalowca, menażka, krzesiwo, busola, latarka/czołówka, puszka surwiwalowa, apteczka pierwszej pomocy (coś na komary i kleszcze!), ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, ubiór i buty pozwalające przebywać w zmiennych warunkach pogodowych.

Pozostały sprzęt wedle uznania, np.: Campingaz (lub pokrewne). Jeśli ktoś ma własny GPS na pewno się przyda.
 

Mapa terenu (prosimy poczekać na potwierdzenie że obóz będzie w danym miejscu): Z uwagi na to że operujemy w lesie sugerujemy dokładną mapę terenu. Wojskowe Zakłady Kartograficzne / http://www.wzkart.pl /. Będzie to prawdopodobnie 100-tka. Poniżej przykład, gdzie kupić (tylko proszę sprawdzić, aby obejmowała Komaszyce/k. Końskich):
http://www.nokaut.pl/ksiazki/skierniewice-mapa-1-100-000-wzkart-9788371350832.html 
lub bezpośrednio:  Wojskowe Zakłady Kartograficzne - Księgarnia Firmowa  Al. Jerozolimskie 97 , najlepiej gdyby udało się kupić 50-tkę lub 25-kę. Ewentualnie:
http://www.codgik.gov.pl/mapy-topograficzne.html 
http://www.gugik.gov.pl/ 
http://www.geoportal.gov.pl/ 
 

jeśli ktoś czuje niedosyt informacji odsyłamy na:

http://www.survival.infocentrum.com/s/index.html

https://web.archive.org/web/20200218125603/http://www.survival.strefa.pl/

głównie zakładki „sprzęt”, „pierwsze wyprawy”, „wyposażenie”, "orientacja"


- wyżywienie - robimy wspólny wsad do kotła na śniadania i kolacje - każdy przywozi produkty żywieniowe (konserwy, ser żółty, wędlina, pieczywo). Do tego ze strony organizatora zapewnione produkty i półsurowce na obiad wg wcześniejszego zamówienia wachty kuchennej. Każdego dnia wyznaczona wachta - grupa 2-4 uczestników przygotowuje ciepły obiad dla pozostałych obozowiczów na wojskowej kuchni polowej - konieczne jest wcześniejsze samodzielne przygotowanie się do tej czynności (znajomość kilku przepisów z prostych ogólnodostępnych składników + przepisy na podpłomyki). 

- przypominamy że egzamin jest na miejscu. W związku z tym prosimy wziąć wszystkie notatki, książki. Do tego również coś do pisania i notowania.


5.      Planowana kadra kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

W 2022 roku z przyczyn organizacyjnych m.in:

Bogdan Jaśkiewicz - doświadczony turysta i instruktor survivalu. Przez wiele lat był instruktorem harcerskim, wymyślił i przez wiele lat organizował Ekstremalny Rajd Harpagan. Obecnie raczej szkoli innych niż odkrywa nowe lądy. Jego koronne dziedziny to: rośliny jadalne, narzędzia improwizowane i - przede wszystkim - nawigacja terenowa. Najbardziej jest znany ze swojej książki Zielona kuchnia czyli zielnik dziko rosnących roślin jadalnych oraz strony internetowej :

 https://web.archive.org/web/20200218125603/http://www.survival.strefa.pl/

Jakub Dorosz - https://universalsurvival.pl/o-nas/zespol/

Tadeusz Sawicki -

 

Na wcześniejszych edycjach i prawd w przyszłości:

dr Przemysław Płoskonka (moderator kursu) - Pracownik naukowo - dydaktyczny AWF, specjalista z zakresu outdoor i turystyki kwalifikowanej. Autor jednej z pierwszych rozpraw doktorskich na temat surwiwalu, autor badań i publikacji naukowych z zakresu surwiwalu. Instruktor surwiwalu i technik linowych, ratownik WOPR, trener pływania, instruktor kajakarstwa, OWD PADI,  OT PTTK. Doświadczony organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej (tur. piesza, kajakarstwo) oraz wypraw przygodowych (rejony subsaharyjskie). Autor programów kształcenia instruktorów sportu surwiwal. Współzałożyciel i w-ce prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Od kilkunastu lat związany z branżą MICE, prezes B.P. ESCAPE & EXPLORE CLUB.

 

 

dr Stanisław  Kędzia - Instruktor survivalu, szkolący cywilów oraz żołnierzy z zakresu sztuki przetrwania (m. in. szkolenia SERE), członek Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Na  co dzień pracownik naukowy Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk w stopniu doktora, prowadzący badania głównie w górach wysokich (Tatry, Alpy, Góry Skandynawskie - część  polarna, Retezat, Pireneje, Góry Betyckie, Pamiro-Ałaj).

 

 

 

Mirosław "Mongoł"  Walczyk - Doświadczony instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, prowadzący Klub Pol - Survival. Członek Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Instruktor survivalu, ratownik medyczny, kierownik i wychowawca na placówkach wypoczynku, prowadzący strzelania LOK. Skoczek spadochronowy, sternik motorowodny i płetwonurek AOWD PADI i CMAS. Ukończył  Kurs Działań Specjalnych "Trawers", kurs technik interwencyjnych oraz  I Selekcję Żołnierza Polskiego.

 

 

Dariusz Lemer - Alpinista i taternik jaskiniowy, wieloletni członek Speleoklubu Warszawskiego. Organizator i uczestnik wielu ekspedycji w najdalsze zakątki naszego globu. Bywał między innymi w jaskiniach Austrii, Chorwacji, Francji ,Słowenii ,Włoch, Mongolii, Gruzji ,Serbii oraz Albanii. Jego wielką pasją jest nurkowanie jaskiniowe .Współzałożyciel Grupy Nurków Jaskiniowych (GNJ).Od kilkunastu lat związany zawodowo z branżą eventową.

 

 

Wojciech Jasewicz - instruktor survivalu i bushcraftu , instruktor ZHP, instruktor SERE, ratownik WOPR, członek SPSS, żołnierz zawodowy, weteran misji w Kosowie, Iraku, Afganistanie.

 

 

 

 

 

 

Bogdan Jaśkiewicz - doświadczony turysta i instruktor survivalu. Przez wiele lat był instruktorem harcerskim, wymyślił i przez wiele lat organizował Ekstremalny Rajd Harpagan. Obecnie raczej szkoli innych niż odkrywa nowe lądy. Jego koronne dziedziny to: rośliny jadalne, narzędzia improwizowane i - przede wszystkim - nawigacja terenowa. Najbardziej jest znany ze swojej książki Zielona kuchnia czyli zielnik dziko rosnących roślin jadalnych oraz strony internetowej :

 

 https://web.archive.org/web/20200218125603/http://www.survival.strefa.pl/

 

Nie możemy zagwarantować, że wszyscy ww. wymienieni wezmą udział w szkoleniu z uwagi np. na przeszkody organizacyjne, osobiste, zdrowotne itp. W takim przypadku mogą pojawić się inni doświadczeni prowadzący i specjaliści.

 

6.      Cena kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

·         Część specjalistyczna                     1.300 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                                              RAZEM:         1.650 zł brutto

v  Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ogólny program kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

Teoria + praktyka w Warszawie

 1. Pojęcie surwiwalu, historia, podziały, przykłady zastosowania
 2. Sport i rekreacja a surwiwal
 3. Prawo a surwiwal
 4. BHP a surwiwal
 5. Film szkoleniowy – omówienie technik surwiwalowych
 6. Psychologia przetrwania
 7. Zastosowanie lin w surwiwalu, podstawowe węzły
 8. Terenoznawstwo – mapa i busola, azymuty, szkice wędrówki „z marszu”, naturalne określania stron świata, GPS
 9. ew. Strzelectwo (łuki, broń pneumatyczna)
 10. Sprzęt, wyposażenie, ubiór
 11. Metodyka nauczania i prowadzenia zajęć z surwiwalu
 12. Wirtualne budowanie imprezy survivalowej – zaplanowanie i przeprowadzenie symulacji zajęć

 

Praktyka na obozie wyjazdowym

 1. Wprowadzenie. Zajęcia organizacyjne
 2. Ogień – dobór terenu, sposoby rozniecania ognia, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo
 3. Schronienia –  zasady budowy schronień z wykorzystaniem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu
 4. Pożywienie – odnajdywanie i przyrządzanie prowizorycznego pożywienia
 5. Pierwsza pomoc: najczęstsze wypadki w terenie i sposoby udzielania pomocy
 6. Woda – pozyskiwanie wody, transport, uzdatnianie
 7. Terenoznawstwo – mapa i busola, azymuty, szkice wędrówki „z marszu”, naturalne określania stron świata
 8. Prowizoryczne urządzenia obozowe
 9. Rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych
 10. Impreza survivalowa – zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności (noc)
 11. Sporządzanie prowizorycznych narzędzi i odzieży
 12. Terenoznawstwo – GPS, poruszanie się w zróżnicowanym terenie
 13. Rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych
 14. Meteorologia w terenie
 15. Komunikacja między prowadzącymi zajęcia
 16. Komunikacja zadaniowa z uczestnikami zajęć
 17. Techniki linowe wykorzystywane w zajęciach z surwiwalu w tym techniki i sprzęt „improwizowany”
 18. Postępowanie podczas wypadków – sytuacje: pożar, powódź, wypadek komunikacyjny, inne
 19. Schematy działań służb ratowniczych
 20. Sygnalizacja – przekazywania wiadomości na odległość (alfabet Morse’a i inne), zasady wzywania pierwszej pomocy
 21. Impreza survivalowa – zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności
 22. Seminarium
 23. Egzamin obejmujący wiadomości i umiejętności przekazywane na zajęciach oraz najważniejsze informacje o surwiwalu dostępne w zalecanej literaturze surwiwalowej

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach i mogą się nieznacznie różnić np. w kolejności realizacji

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

zapisy do 31 maja 2022


1.
Wpłacić wymaganą kwotę lub pierwszą ratę (500 zł) na konto bankowe:
                               POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                   tytułem: SURWIWAL, imię i nazwisko kursanta

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora SURWIWALU i BUSHCRAFTU

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl