KURS TRENERA OSOBISTEGO KURS TRENERA PERSONALNEGO W LUB LINIE, KURS NA TRENERA OSOBISTEGO KURS NA TRENERA PERSONALNEGO W LUBLINIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE

 

kurs na TRENERA OSOBISTEGO w Lublinie

planowane terminy:

 1 kwiecień - 28 maj 2023 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 tygodni), zjazdy: 1-2.IV, wolne na Wielkanoc, 15-16.IV, 22-23.IV, wolne na długą Majówkę, 13-14.V, 20-21.V, 27-28.V

 14 październik - 26 listopad 2023 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 tygodni), zjazdy: 14-15.X, 21-22.X, 28-29.X, 4-5.XI, wolne na Święto Niepodległości, 18-19.XI, 25-26.XI

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Ten kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie i Lublinie - szczegóły podane są na stronie głównej.

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu trenera osobistego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie końcowym kursant otrzymuje dyplom trenera osobistego wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyplom wystawiany jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT TRENERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs TRENERA OSOBISTEGO przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenerski jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!


Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: dyplomu w twardej im. skóry oprawie, zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.


2.
      Struktura kursu trenera osobistego   

 • Część ogólna kursu (teoria)  100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  Z tej części zwolnieni są:

  - absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”

  - instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

   

 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    " Ćwiczenia, wykłady, warsztaty 72 godzin lekcyjnych (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    " Samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    " Praktyki trenerskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu trenera osobistego

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

Na kursie weekendowym materiały udostępniane są na otwarciu 1 dnia kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w siłowni klubu STREFA FITNESS ul. T. Zana 19 (Centrum Handlowe E. Leclerc), mapka dojazdu http://goo.gl/maps/E2yHy . Dokładne godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu, planujemy sob i niedz od 9.00 do 13.30.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

UWAGA: W  sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 


4.      Uczestnicy kursu trenera osobistego

Uczestnikami kursu może zostać osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe w języku polskim lub tłumaczenie przysięgłe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7.  ma znajomość i doświadczenie w zakresie treningu*

* Osoby, które zamierzają podjąć pracę jako trener na siłowni w klubie fitness, zachęcamy do zrobienia u nas kursu instruktora sportu specjalność kulturystyka.


5.      Planowana kadra kursu trenera osobistego

kierownik programowy oraz główny prowadzący mgr Aureliusz Górka - trener II klasy kulturystyki i trójboju

siłowego, doświadczony specjalista z zakresu fitness i kulturystyki, wieloletni instruktor i trener w lubelskich klubach, m.in. PACO, absolwent AWF, trener personalny, doświadczony wykładowca - wyszkolił już ponad 400 instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

+ goście specjalni - zawodnicy i wybitni instruktorzy


 

6.      Cena kursu trenera osobistego

 • Cena kursu TRENERA OSOBISTEGO                       1.550 zł brutto

v   W cenę kursu wliczone są: część ogólna, zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały od prowadzących zajęcia. Osoby zwolnione z części ogólnej na tym kursie płacą taką samą kwotę.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie dyplomu Trenera oraz zaświadczenia, a także  certyfikatu w języku angielskim).

 

7.      Ramowy (wstępny) planowany program kursu trenera osobistego

1. Trening, trening personalny: rola trenera, etyka trenera.

2. Metodyka pracy w treningu personalnym w oparciu o testy wydolnościowe i sprawnościowe oraz pracę z monitorem tętna.

3. Ocena ćwiczącego, wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń i form treningowych w treningu personalnym.

4.  Podstawowe rodzaje treningu i ćwiczenia wchodzące w ich skład:

a.       Trening ogólnorozwojowy;

b.      Trening wytrzymałościowy;

c.       Trening siłowy;

d.      Trening siłowo-szybkościowy;

e.       Trening wytrzymałościowo-siłowy;

f.       Trening gibkości i koordynacji.

5.   Współczesne formy treningu ogólnorozwojowego i  funkcjonalnego:

a.       Ćwiczenia z obciążeniem własnym;

b.      Ćwiczenia na systemach podwieszanych;

c.       Plyometria;

d.      Crossfit;

e.       Ćwiczenia na Bosu i z wykorzystaniem piłek treningowych;

f.       Trening z Kettlebells;

g.      Trening motoryki w sporcie amatorskim;

h.      Trening medyczny i rehabilitacyjny;

6.   Planowanie i ewaluacja treningów w treningu personalnym.

7.   Żywienie, dietetyka i suplementacja.

8.   Bezpieczeństwo prawne w treningu personalnym.

Zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny. Szczegółowy program i  treści zostaną dostosowane do poziomu uczestników i mogą się różnić od powyższych.  

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zwykle egzamin obejmujący zagadnienia z programu kursu oraz zawarte w podanej literaturze. Pytania dotyczące zagadnień realizowanych  w ramach wszystkich  zajęć specjalistycznych. Forma pisemna, pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania 60 min.

Egzamin praktyczny:

Zazwyczaj na egzaminie praktycznym kursant prezentuje i omawia zadane przez egzaminatora ćwiczenia na konkretne partie mięśniowe, bądź z wykorzystaniem przyrządów bądź technik poznanych podczas kursu. Oceniana jest techniki wykonywanych elementów, metodyka nauczania ćwiczeń, dobór metod, form i środków treningowych, komunikacja z klientem, posługiwanie się terminologią z zakresu treningu siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości i itd..

 *Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

 Literatura

1.    Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, wydanie 2007 lub nowsze

2.    Metody treningowe. L. Michalski

3.    Biłous Katarzyna, Dieta i trening. Jak zdrowo budować siłę i wytrzymałość, Samo sedno 2016

4.    Giesing Jurgen, Trening siłowy, Wydawnictwo RM 2016

5.    Heinze Miron, Jedz, trenuj, zwyciężaj. Profesjonalne przygotowanie dietetyczne. Profesjonalne przygotowanie dietetyczne. Wydawnictwo Kos 2018

6.    Lafay Olivier, Trening siłowy bez sprzętu. Tom 2. Przestrzeń strategiczna, Wydawnictwo Aha 2015

7.    Lesondak David, Powięź bez tajemnic. Czym jest i jakie jest jej znaczenie, Wydawnictwo Galaktyka 2018

8.    Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

9.    Osiński Wiesław, Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016

10. Rippetoe Mark, Zacznij od siły. Kultowy poradnik treningu ze sztangą, Wydawnictwo Galaktyka 2018

11. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu trenera osobistego

ZAPISY na kurs edycji WIOSNA do 24 marca
ZAPISY na kurs edycji JESIEŃ do 21 września
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                POLSKA AKADEMIA SPORTU
                          ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
        tytułem: trener osobisty Lublin, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

 

1. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu trenera osobistego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl