KURS TRENERA OSOBISTEGO w Warszawie, KURS TRENERA PERSONALNEGO W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE

 

kurs na TRENERA OSOBISTEGO w Warszawie

kurs na TRENERA PERSONALNEGO w Warszawie

 

planowane terminy:

 3 - 18 luty 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 22 czerwiec - 7 lipiec 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 14 -29 wrzesień 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty 
 

PROMOCJA: Przy jednoczesnym udziale w kursie TRENERA OSOBISTEGO udział w kursie INSTRUKTORA KULTURYSTYKI kosztuje jedyne 900  zł zamiast 2.000 zł (oszczędzają Państwo wtedy 1.100 zł !!!). Grafik jest tak ułożony, że można pogodzić godzinowo oba kursy i wiadomości z obu kursów się znakomicie uzupełniają! Większość kursantów robi właśnie te dwa kursy jednocześnie.

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu trenera personalnego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs trenera personalnego przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 


2.
      Struktura kursu trenera osobistego   

 • Część ogólna kursu (teoria)  100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  Z tej części zwolnieni są:

  - absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”

  - instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

  - osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

   

 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka) 150h lekcyjnych:

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

   • Praktyki trenerskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu trenera osobistego

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

miejsce zajęć części specjalistycznej: planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1, a planowane miejsce zajęć praktycznych: w salach fitness i siłowni klubu APLAUZ FITNESS – Warszawa Bemowo, ul. Radiowa 1a (róg Powstańców Śląskich). Dojazd komunikacją miejską do przystanku RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28 mapka: www.pas.edu.pl/aplauz oraz inne obiektach dydaktycznych / sportowych gł. na Bemowie

 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w godzinach 9.30 - 16.00 (wyjątkowo w soboty mogą się zdarzyć zajęcia w późniejszych godzinach np. od 14.00 do 20.00)


godziny zajęć części specjalistycznej KURS INTENSYWNY: zajęcia planujemy codziennie w godzinach 9.30 - 16.00

 

Dodatkowo uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów specjalistycznych na stronie (e-learning) przygotowanych przez niektórych prowadzących, obowiązują one na egzaminie końcowym.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 


4.      Uczestnicy kursu trenera osobistego

Uczestnikami kursu może zostać osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7.  ma znajomość i doświadczenie w zakresie treningu sportowego*

* Osoby, które zamierzają podjąć pracę jako trener na siłowni lub w klubie fitness, zachęcamy także do zrobienia u nas kursu instruktora sportu specjalność kulturystyka (osobno lub równolegle - zajęcia nie pokrywają się godzinowo!) 

PROMOCJA: Przy jednoczesnym udziale w kursie TRENERA OSOBISTEGO udział w kursie INSTRUKTORA KULTURYSTYKI kosztuje jedyne 900  zł zamiast 2.000 zł (oszczędzają Państwo wtedy 1.100 zł !!!). Grafik jest tak ułożony, że można pogodzić godzinowo oba kursy i wiadomości z obu kursów się znakomicie uzupełniają! Większość kursantów robi właśnie te dwa kursy jednocześnie.

 

5.      Planowana kadra kursu trenera osobistego

Sebastian Kuliński (główny prowadzący) - czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, sędzia kulturystyki PZKFiTS, doświadczony instruktor i trener personalny, wykładowca i egzaminator na kursach instruktora kulturystyki oraz trenera personalnego, uzyskał m.in. tytuł Mistrza Polski oraz vice-mistrza Polski (kulturystyka klasyczna)

oraz ewentualnie także (prowadzili zajęcia w poprzednich edycjach)wybitni specjaliści z treningu personalnego m.in:

Dariusz Czarnecki - były zawodnik FK  Aplauz, instruktor kulturystyki, doświadczony trener plyometrii, treningu funkcjonalnego w sporcie i rehabilitacji, gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej, trener przygotowania motorycznego w grach zespołowych i trener personalny.

Patrycja Trześniewska - trener fitness, trener personalny, szkoleniowiec i prezenter. Niemal 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć fitness, wieloletni manager w branży fitness oraz szkoleniowiec. Początkowo związana z Inka Szymanski Fitness School, twórca i założyciel Akademii Instruktorów Sportu S4. Występowała na największych konwencjach w Polsce. Ogromne doświadczenie, charyzma i doskonała technika.

Damian Nazarczuk - Intruktor Kettlebell SFG1, TRX Group Training Coach, Flexible Steel oraz Trener Osobisty. "W wieku 19 lat zacząłem pracę jako trener na siłowni i od tamtej pory ciągle uczę się i rozwijam. Uważam, że dobrym trenerem nie zostaje się po zdobyciu jednego papierka, lecz poprzez ciągłe doskonalenie się i czas który spędza się na sali treningowej. Uczestniczyłem w wielu kursach, szkoleniach i seminariach w tematyce treningu oraz odżywiania. Miałem przyjemność uczyć się od najlepszych trenerów z całego świata m.in Steava Maxwella, Petara Lakatosa, Jona Enguma oraz Fabio Zonina. Uważam że przez aktywność fizyczną mamy zyskać przede wszystkim zdrowe oraz silne ciało ponieważ nasze zdrowie jest najważniejsze, a siła jest fundamentem do rozwoju wszystkich innych cech fizycznych. Jestem założycielem oraz głównym trenerem w Centrum Kettlebell Bemowo do którego na treningi serdecznie zapraszam! " Moje motto: „Every Pro was once an amateur. Every Expert was once a beginner. So dream Big and star Now!”

 

Katarzyna Kozakiewicz - Kowalik - absolwentka AWF, instruktor kulturystyki. Mistrzyni Świata w Fitness Sylwetkowym. 18 lat stażu treningowego. Już 11 lat zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia pracując jako trener personalny, specjalistka w odchudzaniu, treningu siłowym oraz odżywianiu i dobieraniu indywidualnych diet.

Elżbieta Furman - instruktor Reebok Poland, absolwentka medycznego studium fizjoterapii w Konstancinie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale rehabilitacji ruchowej. Współzałożycielka Reebok University Poland. W 1997 roku w konkursie "Boskie Ciała" została uznana za najlepszego instruktora fitness w Polsce. Prowadzi wszystkie formy ruchowe, głównie te prozdrowotne, proponowane w klubach fitness. Jej zajęcia są pełne humoru , dowcipu i dobrej zabawy. Z racji wykształcenia w swojej pracy kładzie największy nacisk na prawidłowa technikę wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jej dewiza to: minimum urazów i przeciążeń - maksimum efektów i zadowolenia!!!

Krzysztof Selenta - doktor nauk medycznych, rehabilitant, terapeuta manualny, dietetyk, dyplomowany instruktor kulturystyki i odnowy biologicznej; trener osobisty i główny fizjoterapeuta Mariusza Pudzianowskiego, Piotra Głuchowskiego, Pawła Nastuli i innych znanych osób.

dr Adam Khonke (gościnnie), vice prezydent European Fitness Centre Association, Prezes Polskiego Zwiazku Fitness and Wellness, http://www.pzfw.pl jeden z pierwszych i najlepszych menagerów fitness w Polsce, właściciel sieci klubów fitness and spa w Niemczech

Paweł "MĄKA" Mączyński - Trener personalny (www.zdrowytrening.pl , www.hpf.pl) i ekspert koordynujący treningi odchudzające wydawnictw poradniczych (Naj, Claudia, Glamour i Gala). Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodnikiem klasy mistrzowskiej w dziesięcioboju, wielokrotnym reprezentantem Polski i multimedalistą Mistrzostw Polski. Jest trenerem Kadry Mazowsza przygotowania fizycznego tenisistów, koszykarzy, piłkarzy oraz przygotowania fizycznego w dyscyplinie lekkoatletyki oraz kulturystyki i podnoszenia ciężarów. Czynnie współpracuje z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Jest organizatorem obozów sportowych, wyjazdów szkoleniowych dla firm (Zdrowy kręgosłup, Chudnij zdrowo) i imprez rekreacyjnych. Ukończone dodatkowo kursy Masażysty I i II stopnia oraz Terapii Manualnej kręgosłupa dla osób dorosłych i z nadwagą, Specjalizuje się w treningach odchudzających i kształtujących sylwetkę.

Piotr Wróblewski - Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, trener piłki siatkowej, Master Instruktor International Nordic Walking Association, nauczyciel i doradca metodyczny m.st. Warszawy, nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2005 roku zainicjował program turystyczno-rekreacyjny Spacer po zdrowie – Nordic Walking na warszawskim Bemowie, w którym regularnie uczestniczy kilkaset osób. Autor licznych publikacji z zakresu wychowania fizycznego, promocji aktywności fizycznej i zdrowia. Autor bestsellera wydawnictwa Pascal, seria FAN – „Nordic walking. Poradnik”.

Janusz Facoń - Absolwent Politechniki Lubelskiej, Instruktor Sportu o Specjalności Pływanie, OM AQUA INSTRUKTOR, Instrukor Beco Aqua Fitness Professional, Ratownik Wodny WOPR, Uczestnik kursu Aqua Trener Personalny dr Mary Sanders (USA, Prezenter na konwencjach Aquafitness "Na Fali" w Kołobrzegu, Cetniewie i Wałczu w latach 2005-2008, Uczestnik międzynarodowych konwencji Aquafitness w Berlinie i Karlsruche w latach 2006-2008, Zajęcia AQUA TRAINING, będące jego pasją prowadzi ekspresyjnie i dynamicznie, zaskakuje nowymi pomysłami. www.aquaaerobik.pl/instruktorzy

Danuta Papińska - czołowa Polska instruktorka pilates, wyszkolona i rekomendowana przez Pilates Body Control http://www.bodycontrol.co.uk (najlepsza Akademia Trenerów Pilates z siedzibą w Londynie), wieloletnia instruktorka fitness, spinning, step, ball, tbc i innych form fitness.

Michał Jakubowicz - Instruktor CrossFit, Trener Personalny Europejskiej Federacji E.B.F.F., Międzynarodowy Instruktor Federacji I.B.F.F., Instruktor Sportu ze specjalizacją Kulturystyka PZKFiTS, Sędzia Kulturystyki i Fitness PZKFiTS. Entuzjasta treningów poprawiających sylwetkę oraz sprawność fizyczną.

ta kadra najczęściej prowadziła zajęcia w poprzednich edycjach kursu, ale nie możemy zagwarantować że wszyscy wyżej wymienieni pojawią się w najbliższej edycji kursu

 

6.      Cena kursu trenera osobistego

·         Część specjalistyczna                       1.650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

v     W cenę kursu wliczone są: część ogólna, zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały od prowadzących zajęcia. Osoby zwolnione z części ogólnej na tym kursie płacą taką samą kwotę.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie dyplomu Trenera oraz zaświadczenia, a także  certyfikatu w języku angielskim).

PROMOCJA: Przy jednoczesnym udziale w kursie TRENERA OSOBISTEGO udział w kursie INSTRUKTORA KULTURYSTYKI kosztuje jedyne 800  zł zamiast 1.550 zł (oszczędzają Państwo wtedy 750 zł !!!). Grafik jest tak ułożony, że można pogodzić godzinowo oba kursy i wiadomości z obu kursów się znakomicie uzupełniają! Większość kursantów robi właśnie te dwa kursy jednocześnie.

 

7.      Ramowy (wstępny) planowany program kursu trenera osobistego

Wywiad wstępny z klientem:
a) oczekiwania i potrzeby,
b) stan zdrowia, badania lekarskie niezbędne do podjęcia zajęć ruchowych
o wzmożonym wysiłku,
c) testy i ocena sprawności fizycznej i możliwości wysiłkowych,
d) czas trwania współpracy.

Trener Osobisty - budowanie własnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientem:
a) jak kreować właściwy i pożądany obraz własnej osoby wobec obecnych oraz potencjalnych klientów /media: telewizja, radio, magazyny branżowe, portale internetowe etc./
b) psychologia pracy indywidualnej z klientem:
 podejście do klienta: sposób prowadzenia rozmowy, utrzymywanie profesjonalnego dystansu- mowa ciała, motywowanie, techniki NLP etc. 

Diety, żywienie i suplementacja. Ustalanie właściwego programu dietetycznego oraz suplementacyjnego dla danej osoby /indywidualizacja/ w zależności od typu sylwetki, metabolizmu, stylu życia, wieku etc.

Dobór odpowiedniego rodzaju zajęć w zależności od oczekiwań oraz potrzeb klientów: przyrost masy, przyrost siły, redukcja masy, trening zdrowotny, uzupełnienie innego sportu, inne. Planowanie treningu siłowego.

Podstawowe ćwiczenia siłowe w treningu personalnym (wzmacnianie, rodzaje treningów, grupy mięśniowe i ich funkcje, podstawowe zestawy ćwiczeń dla osób początkujących, intensywność i planowanie treningu).

Błędy w technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń mogące w przyszłości generować kontuzje u klientów /na konkretnych przykładach/. Ćwiczenia, które powinno się całkowicie wyeliminować z programów treningowych u większości klientów /ze względu na ich kontuzjogenność/ oraz te które są przeciwwskazane przy określonych schorzeniach. Czym je zastąpić ? Praca z osobami w starszym i podeszłym wieku oraz osobami z nadwagą i otyłymi. Na co zwracać szczególną uwagę i czego bezwzględnie unikać. Rodzaje i zalety treningów: outdoor i indoor. Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia).  Wady i zalety.

Ocena sylwetkowa klienta, duże piłki oraz stretching w treningu personalnym.

Fitness funkcjonalny w treningu personalnym.

Trening stacyjny i obwodowy.

Wałki, gumy i inne elementy w treningu personalnym.

Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia). Zastosowanie nietypowych przyrządów z otoczenia domowego.

Systemy podwieszane, kettlebells, liny, opony. Trening siłowo-wytrzymałościowy z użyciem ciężaru własnego ciała, obciążnika z przesuniętym środkiem ciężkości oraz innych przyborów używanych w treningu crossfitowym.

Trening sprawności sportowej Plyometria. Rozwijanie szybkości, siły i zwinności za pomocą ćwiczeń plyometrycznych.

Wszechstronne ćwiczenia fizyczne (biegi, skoki, rzuty, ćw. gibkościowe, siłowe, płotkarskie, piłki lekarskie itp.), w treningu personalnym.

Ew. tematyka uzupełniająca (w formie stacjonarnej lub e-learningu): Nordic walking, ćwiczenia w ciąży i po ciąży, podstawy cross trainingu, trening medyczny, itp.) 

Zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny. Szczegółowy program i  treści zostaną dostosowane do poziomu uczestników i mogą się różnić od powyższych.  

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zwykle egzamin obejmujący zagadnienia z programu kursu oraz zawarte w podanej literaturze. Pytania dotyczące zagadnień realizowanych  w ramach wszystkich  zajęć specjalistycznych. Forma pisemna, pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania 60 min.

Egzamin praktyczny:

Zazwyczaj na egzaminie praktycznym kursant prezentuje i omawia zadane przez egzaminatora ćwiczenia na konkretne partie mięśniowe, bądź z wykorzystaniem przyrządów bądź technik poznanych podczas kursu. Oceniana jest techniki wykonywanych elementów, metodyka nauczania ćwiczeń, dobór metod, form i środków treningowych, komunikacja z klientem, posługiwanie się terminologią z zakresu treningu siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości i itd..

 *Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

 Literatura

1.    Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, wydanie 2007 lub nowsze

2.    Metody treningowe. L. Michalski

3.    Biłous Katarzyna, Dieta i trening. Jak zdrowo budować siłę i wytrzymałość, Samo sedno 2016

4.    Giesing Jurgen, Trening siłowy, Wydawnictwo RM 2016

5.    Heinze Miron, Jedz, trenuj, zwyciężaj. Profesjonalne przygotowanie dietetyczne. Profesjonalne przygotowanie dietetyczne. Wydawnictwo Kos 2018

6.    Lafay Olivier, Trening siłowy bez sprzętu. Tom 2. Przestrzeń strategiczna, Wydawnictwo Aha 2015

7.    Lesondak David, Powięź bez tajemnic. Czym jest i jakie jest jej znaczenie, Wydawnictwo Galaktyka 2018

8.    Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

9.    Osiński Wiesław, Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016

10. Rippetoe Mark, Zacznij od siły. Kultowy poradnik treningu ze sztangą, Wydawnictwo Galaktyka 2018

11. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu trenera osobistego

termin zapisów:
na
kurs edycji "LUTY" zapisy są do 30 stycznia
na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 3 kwietnia
na kurs edycji "CZERWIEC-LIPIEC" zapisy są do 14 czerwca 
na kurs edycji "WRZESIEŃ" zapisy są do 4 września
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 

1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                POLSKA AKADEMIA SPORTU
                          ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                tytułem: trener osobisty, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

 

1. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu trenera osobistego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana mailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- W przypadku niedostatecznej liczby zapisanych osób z wpłaconą 1 ratą kurs może zostać przełożony lub odwołany, o czym zapisani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo kilka dni przed rozpoczęciem kursu. W taki przypadku zapisani uczestnicy otrzymają mailowo propozycje przeniesienia się na inny termin a także inne opcje do wyboru.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl