KURS INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora ODNOWY BIOLOGICZNEJ w Warszawie

 (zawodowe uprawnienia instruktora odnowy biologicznej)

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora odnowy biologicznej

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora odnowy biologicznej wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora odnowy biologicznej przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zabiegi.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

2.      Struktura kursu instruktora odnowy biologicznej

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

    

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć  kursu instruktora odnowy biologicznej

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 10.00 - 15.00. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu - NZOZ Bemowo, ul Wrocławska 43 dojazd autobusami: 106,112,122,167,171,184,406,507,E-2  lub tramwajami: 5,23,24,28

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

4.      Uczestnicy  kursu instruktora odnowy biologicznej

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora odnowy biologicznej

Główny prowadzący i moderator kursu:

dr Tomasz Chomiuk – Doktor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyka oraz Nordic Walking. Dodatkowo ukończył studia o kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest autorem artykułów zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach medycznych oraz bierze udział w wielu konferencjach dotyczących fizjoterapii i sportu. Doświadczenie zdobywał w znanych ośrodkach uzdrowiskowych takich jak SPA Nałęczów czy Krynica Górska. Pracuje również w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w szpitalu na Solcu w Warszawie. Ukończył kurs terapii manualnej metodą Kaltenborna, terapii manualnej wg. koncepcji Plaatsmana, integracyjnego masażu relaksacyjno - leczniczego Bodywork oraz Work – Site. Właściciel firmy fizjomed.pl oferującej kompleksowe usługi fizjoterapii i odnowy biologicznej dla firm i osób prywatnych.

wykładowcy: fizjoterapeuci - pracownicy Poradni Rehabilitacyjnej Zakładu Opieki Zdrowotnej na Bemowie pod kierownictwem merytorycznym dr Hanny Sipko


6.      Cena  kursu instruktora odnowy biologicznej

·         Część specjalistyczna                       1.650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej lub certyfikatu, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do lub Uczelni).

7.      Program ogólny  kursu instruktora odnowy biologicznej

Autorzy: dr Tomasz Chomiuk, dr Hanna Sipko

 

I weekend

Metody kinezyterapeutyczne

Badania:

Wywiad, badanie podmiotowe , przedmiotowe ,wybór odpowiednich technik.

Wskazania, przeciwwskazania, zasady stosowania, charakterystyka, metodyka  zabiegów.

Wybrane metody fizjoterapeutyczne:

Techniki podstawowe - pokaz wykonywania technik (ruch swobodny, wspomagany, ćwiczenia z oporem, napięcia izometryczne w procentach sily max) i omówienie .

Techniki bierne – ułożenie, trakcja (naciąganie), ruchy bierne, mobilizacja wspomagajaca, techniki przenoszenia, techniki uruchamiania, nauka chodzenia, terapia oddechowa, pozycje drenażowe- omówienie.

Techniki specjalne – biologiczne sprzężenie zwrotne („bio-feedbeck”), metoda Bobathów , terapia czaszkowo-krzyżowa, metoda Cyriaxa, metoda Maitlanda , metoda McKenzie’go, ortopedyczna terapia manualna (OTM), Proprioceptywna nerwowo- mięśniowa facylitacja (PNF), psychomotoryka, metody Vojty, metoda Kaltenborna-Evjentha, metoda Mulligana, „Szkoła Pleców”, terapia rozluźniająca- omówienie.

Pokaz wybranych metod i prezentacja na uczestnikach kursu

 

 

II weekend

Techniki  masażu

Podstawy masażu leczniczego: ogólne działanie( wpływ na tkanki i uklady organizmu człowieka).

Klasyfikacja masażu leczniczego: klasyczne techniki chwytów, zasady stosowania,wskazania i przeciwwskazania.

Terapia stref odruchowych- badanie wstępne stref , wskazówki do zabiegów , reakcje , wskazania , przeciwwskazania.

Drenaż limfatyczny – podstawy i zasady,cel, wykonanie,wlaściwości chwytów i rodzaje, wskazania i przeciwwskazania.

Typy niewydolności układu limfatycznego.

Masaż  łącznotkankowy- strefy łącznotkankowe,działanie, cel, wykonanie, czas trwania zabiegu, wskazania i przeciwwskazania.

Segmentowa terapia manualna Quiltzscha - oddziaływanie na ustrój , metodyka, techniki zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

Wskazania do masażu ogólnego i częściowego i przeciwwskazania.

Masaż akupunkturowy wg. Penzla – cel ,  wskazania , przeciwwskazania.

Pokaz technik masażu na uczestnikach kursu.

Techniki uciskowe –aparat BOA do masażu  uciskowego sekwencyjnego –metoda drenażu limfatycznego.

Masaż termiczny MasTer – kompleksowa terapia cieplna .

 

 

III weekend

Kinezyterapia

Kinezyterapia- definicje , rodzaje, stanowiska pracy fizjoterapeuty.

Systematyka kinezyterapii – miejscowa (podział, oddziaływanie poszczególnych technik, wskazania i przeciwwskazania ) ogólna( ćwiczenia ogólnousprawniające) , metody kinezyterapeutyczne.

Ocena stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz przygotowanie programu usprawniania pacjentów.

Praca z pacjentem-planowanie i prowadzenie zajęć.

Wpływ ćwiczeń na organizm ludzki – wskazania i przeciwwskazania.

Nauka chodu –charakterystyka cyklu chodu.

Metodyka prowadzenia ćwiczeń w rożnych grupach wiekowych – tok ćwiczeń, tresć , techniki oddychania i metody relaksu .

Ćwiczenia w wodzie .

Sport osób niepełnosprawnych .

Zaopatrzenie ortopedyczne –dobór prawidłowej formy kompensacji.

Kinezyterapia w typowych schorzeniach (bóle odcinka L-S, skrzywienia boczne kregoslupa, bóle barku , mięśni karku , usprawnianie po rekonstrukcji więzadeł, wszczepieniu endoprotez).

Przykladowy instruktaż  ćwiczeń- pokaz i nauka wykonywania wybranych ćwiczeń przez studentów na sobie.

Prowadzenie ćwiczeń ogólnokondycyjnych - konspekt , zajęcia na sali gimnastycznej.

Wysiłek fizyczny w rehabilitacji – praktyczne podejscie .

Ćwiczenia w systemie linek i podwieszek  Terapii Master – przykladowe zestawy ćwiczeń  ze studentami  , metodyka i ogólne zasady.

Ćwiczenia  z piłkami typu ball – press, fitt-ball, taśmami Thera-band.

Fizjoterapia kobiet po mastektomii – ogólne zasady, pokaz ćwiczeń .

Nauka priopriocepcji, ćwiczenia równoważne, stabilizujace, wzmacniające .

Treningi (rowery treningowe, bieżnia ).IV  weekend

Fizykoterapia

Rola medycyny fizykalnej w leczeniu i diagnostyce.

Czynniki fizykalne.

Leczenie ciepłem. Wpływ ciepła na organizm , rodzaje zabiegów, wskazania przeciwwskazania, metodyka wykonania zabiegów.

Leczenie zimnem. Krioterapia miejscowa i ogólna –metodyka wykonania- demonstracja  zabiegu.

Światłolecznictwo - właściwości promieniowania podczerwonego  IR , nadfioletowego UV, widzialnego ,widmo fali elektromagnetycznej- działanie biologiczne, odczyny ,wskazania i przeciwwskazania , zasady wykonywania zabiegów , aparatura – przykładowe zabiegi .

Ultradźwięki – działanie biologiczne, podstawy fizyczne, aparatura ultradźwięków . Metodyka wykonania zabiegów ,wskazania , przeciwwskazania ( ultrasonoterapia - fonoforezy).

Elektroterapia. Rodzaje prądów stosowanych w elektroterapii – zabiegi przy użyciu prądu stałego , wpływ na organizm .

Rodzaje prądów stosowanych w elektroterapii.

Prądy małej częstotliwości . Metodyka wykonania zabiegów – przykładowe zabiegi.

Elektrodiagnostyka- metody ilościowe i jakościowe.

Prądy średniej częstotliwości. Metodyka zabiegów – przykładowe zabiegi.

Elektrostymulatory – przezskórna elektrostymulacja nerwów - TENS.

Pole magnetyczne niskiej częstotliwosci - magnetoterapia. Metodyka wykonania zabiegu , dzialanie biologiczne,wskazania i przeciwwskazania.

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – oddzialywanie na tkanki, aparatura, metodyka, wskazania i przeciwwskazania.

Laseroterapia –metodyka wykonania zabiegów , wskazania i przeciwwskazania

 

V  weekend

1. Hydroterapia

Woda –wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój.

Fizjologiczne podstawy wodolecznictwa .

Ogólne zasady stosowania  zabiegów wodoleczniczych.

Wpływ kąpieli wodnych na ustrój człowieka w zależności od temperatury wody.

Rodzaje zabiegów wodoleczniczych : masaże podwodne, hydropowietrzne, perełkowe, wirowe, bicze szkockie. Metodyka wykonania zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

Wykonanie zabiegów  po uprzednim omówieniu i demonstracji.

Refleksoterapia.

Wody lecznicze – kuracje pitne .

Leczenie uzdrowiskowe – występowanie wód leczniczych w Polsce.

Wziewania –Aerozoloterapia.

2. Kriokomora

Wpływ niskich temperatur na ustrój , metodyka wykonania zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania.

Zabiegi w kriokomorze.

 

 

VI weekend

1. Psychologia

Elementy psychologii

1. Metody psychoregulacyjne i relaksacyjne w odnowie biologicznej;

2. Metody naturalnego relaksu;

3. Trening autogenny Schulza;

4. Trening Jacobsona;

5. Relaksacja oddechowa;

6. Relaksacja somatyczna –  techniki biostymulacji;

7. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;

8. Elementy zarządzania czasem.

 

2. Metody niekonwencjonalne.

Klawiterapia i inne

3. Programowanie odnowy biologicznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

 

4. Dieta i suplementacja w odnowie biologicznej.

 

VII weekend EGZAMIN

Część teoretyczna

Część praktyczna

 

®Prawa autorskie: wykorzystywanie całości lub fragmentów programu tylko za zgodą autorów lub Polskiej Akademii Sportu.

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą różnić się od wyżej przedstawionych

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora odnowy biologicznej

na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 29 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytułem: odnowa biologiczna, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne  kursu instruktora odnowy biologicznej

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.


- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl