KURS INSTRUKTORA TENISA, tenisa ziemnego W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TENISA, tenisa ziemnego W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu TENISA w Warszawie

 jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: tenis

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 22 czerwiec - 7 lipiec 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 14 -29 wrzesień 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego


osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

1.      Uprawnienia kursu instruktora tenisa ziemnego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tenisa ziemnego przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: legitymacji w twardej im. skóry oprawie, zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.
  

2.      Struktura kursu instruktora tenisa ziemnego

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tenisa ziemnego

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1, a planowane miejsce zajęć praktycznych:
 

na obiektach w MTC – Morelowa Tenis Club (9 kortów tenisowych w hali, pod balonem i odkrytych), ul. Morelowa 8, Warszawa - Żerań, dojazd do przyst. KONWALIOWA  autobusami 186, 214, 326, 509, 516, 518, 705, 723, 731, 734, 735, 736, mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/Vvimudnb6iw  


lub na obiektach  klubu tenisowego Wars
na Sadybie, ulica Jodłowa 1/3 https://goo.gl/maps/QHTwTGoY1NaikjCq5
(5 kortów tenisowych pod balonem i odkrytych)

 

planowane godziny zajęć

1. na kursie weekendowym CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele, w godzinach soboty 15.00 - 20.00, niedziele 9.00 - 14.00 lub 15.00 - 20.00

 

2. na kursie intensywnym codziennie w godzinach 10.00 - 15.30

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy (dotyczy kursu weekendowego).

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 


4.      Uczestnicy kursu instruktora tenisa ziemnego

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu, 2-3 lata regularnych treningów/gier na kortach.

 

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI GRY (przeprowadzany najczęściej na pierwszych lub drugich zajęciach praktycznych):

F – 10 UDERZEŃ NA ZMIANĘ PO LINII I PO KROSIE; PUNKTY: 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE) MAX. 30 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

B - 10 UDERZEŃ NA ZMIANE PO LINII I PO KROSIE; PUNKTY: 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE) MAX. 30 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

S - 2 /LEWE I PRAWE KARO/X 8 UDERZEŃ DO ŚRODKA I NA ZEWNĄTRZ NA ZMIANĘ: PUNKTY: 1 ZA DOBRE KARO + 2 ZA STRONĘ (PÓŁ KARA SERWISOWEGO); MAX. 48 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

W - 2/F I B/ X 8 WOLEI PO LINII I PRZEKĄTNEJ PUNKTY 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE); MAX. 48 PKT.; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

MAX. ILOŚĆ PKT: ZA GRĘ 158; ZA TECHNIKĘ 60 – ŁĄCZNIE 218 PKT

ZALICZA MIN. 100 PKT + POPRAWNE WYKONANIE KAŻDEGO UDERZENIA /MIN. 7 PKT/
w przypadku nie zaliczenia kursant może to poprawić do końca kursu lub w późniejszym terminie z kolejnymi kursami

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora tenisa ziemnego

dr Mariusz Nocoń - główny prowadzący kursu i główny prowadzący. Trener tenisa II klasy. Posiada uprawnienia Professional Tennis Registry – USA w stopniu professional. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej w akademiach i klubach tenisowych w Polsce, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Mauritiusie. Z pasją uczy dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno w szkółkach jak i podczas lekcji indywidualnych.  Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor pracy doktorskiej  "Analiza systemowa czynników warunkujących powodzenie w szkoleniu młodych tenisistów". Doświadczony organizator, główny prowadzący i wykładowca państwowych kursów instruktorskich tenisa.

 

Maciej Pindelski - wieloletni zawodnik ZKS Elektryczność Warszawa i CWKS Legia Warszawa, nauczyciel i trener tenisa m.in.  Weronika Błoczyńska (16 medali MP), Marcin Plopa (2 medale MP), Sylwia Majewska (1 medal MP), Iga Podgórska (1 medal MP), Mateusz Kubach (5 miejsce na liście PZT kadetów). Wg niego Trener powinien umieć dopasować metody treningowe do możliwości i charakteru zawodnika. Ceni i  R. Federer’a i P. Sampras’a za profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą. Doświadczony wykładowca państwowych kursów instruktorskich tenisa.

 

oraz ew. inni doświadczeni prowadzący. W poprzednich latach zajęcia prowadzili także m.in. trenerzy AM TENIS Andrzej Przewęda, Marek Harasimowicz, Anna Imiołek - Gawlik, Łukasz Mossakowski, Wojciech Stawarz, Tomasz Mossakowski, Monika Szczepaniak

 

6.      Cena kursu instruktora tenisa ziemnego

·         Część specjalistyczna tenisa ziemnego  1.400 zł brutto

·         Część ogólna                                             350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.750 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.  Planowany ramowy program kursu instruktora tenisa ziemnego

1. System szkolenia a etapy szkolenia w tenisie ziemnym.

2. Rys historyczny rozwoju tenisa ziemnego w Polsce, Europie i na świecie.

3. Struktura i funkcjonowanie PZT i związków okręgowych.

4. Rozwój infrastruktury tenisa ziemnego. Charakterystyka sprzętu i obiektów do gry.

5. Podstawy teoretyczne treningu tenisa ziemnego. Struktura procesu nauczania techniki i taktyki w tenisie ziemnym. Zasady nauczania i ich realizacja w procesie treningowym.

6. Metody i formy nauczania w tenisie ziemnym. Strategiczny plan rozwoju zawodnika tenisa ziemnego. Charakterystyka tenisa ziemnego. Model mistrza, cele szkolenia. Model talentu, dobór i selekcja. Etapy przygotowania. Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym.

7. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (koordynacja, szybkość, siła, skoczność, wytrzymałość, gibkość). Obserwacja i analiza treningu w tenisie ziemnym. Monitorowanie przygotowania fizycznego. Przygotowanie techniczne w tenisie ziemnym.

8. Rozwijanie potencjału psychomotorycznego u graczy tenisa ziemnego. Trening mentalny w tenisie ziemnym. Tworzenie relacji szkoleniowych. Proces grupowy. Inteligencja emocjonalna w tenisie ziemnym.

9. Trening koordynacji w teorii i praktyce tenisa ziemnego. Style gry w tenisie ziemnym.

10. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki i taktyki tenisa ziemnego.
11. Praktyka tenisa ziemnego:

Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć

- rodzaje ćwiczeń rozgrzewających

- kolejność i ćwiczeń

- pomiar tętna jako wskaźnik adaptacji organizmu

Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych z uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników, ich wieku oraz możliwości lokalowych lub terenowych, ćwiczenia związane z pracą nóg, skakanka - rodzaje ćwiczeń

Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę

- ćwiczenia wytrzymałości (metody ciągłe i przerywane)

- ćwiczenia, szybkości (doskonalenie wykonania pojedynczego ruchu i poprawa ich częstotliwości, ćwiczenia szybkości kończyn)

- ćwiczenia siły (trening obwodowy, body building i ciężkoatletyczny, ćwiczenia w parach)

- ćwiczenia gibkości (statyczne, dynamiczne, bierne i czynne, samodzielne i z partnerem)

- ćwiczenia kształtujące różne przejawy koordynacji ruchowej (różnicowanie kinestetyczne, równowagę, szybkość reagowania, dostosowanie i przestawienie, orientację, sprzężenie i rytmizację)

Nauczanie podstaw techniczno-taktycznych gry

- chwyt rakiety, pozycje zasadnicze i praca nóg

- nauka podstawowych uderzeń:

forhend (uderzenie z prawej strony proste i rotacyjne)

bekhend (uderzenie z lewej strony proste i rotacyjne)

serwis (prosty i rotacyjny)

wolej, półwolej, stopwolej (z lewej i prawej strony)

smecz, lob, dropszot

- zasób ćwiczeń technicznych - pomocniczych

- gra na ściance tenisowej jako uzupełnienie treningu podstawowego

- taktyka gry

Doskonalenie techniczno-taktyczne w tenisie

- różne formy doskonalenia techniki

- wyrabianie nawyków ruchowych

- poprawa błędów

- dokładność i precyzja wykonania

- automatyzacja ruchów

- zasady taktyczne w tenisie

- wykorzystanie techniki w działaniach taktycznych

Samodzielne prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy

- nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki

- doskonalenie przygotowania fizycznego ogólnego i specjalnego

12. Zawody tenisa ziemnego, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników zawodów.  Obserwacja zawodów - rejestracja gry, analiza gry.

13. Praktyczne wykorzystanie odnowy biologicznej w procesie szkolenia w tenisie ziemnym. Zdrowie sportowca – strategie utrzymywania zdrowia.

14. Profilaktyka zapobiegania najczęstszym urazom w tenisie ziemnym. Współczesna odnowa psychobiologiczna. Zasady racjonalnego żywienia w sporcie w kontekście tenisa ziemnego.

15. Praca instruktora tenisa ziemnego w warunkach kapitalizmu – zasady, kontrakty.

16. Praca instruktora tenisa ziemnego w klubie - statuty, regulaminy, odwołania, dokumentacja.

17. Promocja i popularyzacja tenisa ziemnego. Współpraca z mediami. Poszukiwanie sponsorów. Pozyskiwanie funduszy na działalność sportową.

18. Organizacja systemu szkolenia w Klubie.

 

Szczegółowy program i treści mogą się różnić od zamieszczonych na stronie. Powyższe zagadnienia częściowo zostaną zrealizowane na zajęciach, a częściowo samodzielnie przez kursantów w ramach samokształcenia poprzez materiały szkoleniowe oraz niezbędną literaturę.

 

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin praktyczny:

Praktyczne zaliczenie składa się z dwóch części:

 • Zaliczenie testu umiejętności gry: zdobyte punkty + ocena prowadzącego poziomu zaawansowania technicznego kandydata
 • Prowadzenie zajęć:
  • Napisanie konspektu, umiejętność wyjaśnienia tematu zajęć, opis techniki zadanego elementu
  • Metodyczne prowadzenie zajęć wraz z rozgrzewką, umiejętność oceny i poprawiania błędów

 

Na pierwszych lub drugich zajęciach jest SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI GRY:

·         F – 10  uderzeń na zmianę po linii i po krosie;  Punkty: 1 za stronę + 2 za długość (poza karo serwisowe) Max. 30 pkt; dodatkowo  0-15 pkt za technikę

·         B - 10 uderzeń na zmianę po linii i po krosie; Punkty: 1 za stronę + 2 za długość (poza karo serwisowe) Max. 30 pkt; dodatkowo  0-15 pkt za technikę

·         S - 2 /lewe i prawe karo/X 8 uderzeń do środka i na zewnątrz na zmianę: Punkty: 1 za dobre karo + 2 za stronę (pół kara serwisowego); Max. 48 pkt; dodatkowo 0-15 pkt za technikę

·         W - 2/F I B/ X 8 wolei po linii i po przekątnej punkty 1 za stronę + 2 za długość (poza karo serwisowe); Max. 48 pkt.; dodatkowo 0-15 pkt za technikę

Max. ilość pkt: za grę 158; za technikę 60 – łącznie 218 pkt

ZALICZA MIN. 100 PKT + POPRAWNE WYKONANIE KAŻDEGO UDERZENIA /MIN. 7 PKT/

w przypadku nie zaliczenia kursant może to poprawić do końca kursu lub w późniejszym terminie

 

Egzamin teoretyczny:

Odbywa się najczęściej w formie pisemnej i dotyczy znajomości techniki, taktyki, metodyki nauczania i innych elementów zawartych w programie kursu.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziomu zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

Literatura

 1. Królak Adam. "Tenis - nauczanie gry", "Sprawdziany tenisistów", "Tenisowy atlas ćwiczeń"

 2. Ryguła I., Olsza B., Olsza W.: "Podstawy selekcji i treningu młodych tenisistów "

 3. Królak Adam: "Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców", "Technika współczesnego tenisa"

 4. Josef Brabenec :"Uczenie dobrych nawyków na korcie" Coaches Review nr 3

 5. Ronald L. Witchey: "Trening obwodowy dla tenisistów w każdym wieku" Coaches Review nr 4

 6. Feisal Hassan: "Praca nóg podstawą skutecznej gry"

 7. Strona PZT: "TALENTIADA"; "TENIS 10"

 8. Wojciech Jans, Piotr Strojnowski : "Metodyka rozwijania i kształtowania koordynacji w tenisie"

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tenisa ziemnego

termin zapisów:
na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 29 marca
na kurs edycji "CZERWIEC-LIPIEC" zapisy są do 7 czerwca 
na kurs edycji "WRZESIEŃ" zapisy są do 4 września
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

lub do wyczerpania limitu miejsc (wtedy na początku oferty tego kursu i w
formularzu zapisów pojawia się stosowna informacja o liście rezerwowej)

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem: tenis ziemny, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tenisa ziemnego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl