KURS INSTRUKTORA TENISA, tenisa ziemnego W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TENISA, tenisa ziemnego W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu TENISA w Warszawie

 jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: tenis

planowane terminy:
 8 - 23 lutego 2020 (intensywny, 16 dni)

 18 kwietnia - 7 czerwca 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 18-19.IV, 25-26.IV, wolne na majówkę, 9-10.V, 16-17.V, 23-24.V, 30-31.V, 6-7.VI

 27 czerwca - 12 lipca 2020 (intensywny, 16 dni)

 19 września - 4 października 2020 (intensywny, 16 dni)

 17 października - 6 grudnia 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 17-18.X, 24-25.X, wolne na wszystkich Świętych, 7-8.XI, 14-15.XI, 21-22.XI, 28-29.XI, 5-6.XII

 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 • AMtenis www.amtenis.pl - jedna z najlepszych szkół tenisowych w Polsce, działająca aktywnie od 1996 roku,  prowadzona przez wybitnych specjalistów - metodyków tenisa ziemnego, prowadząca szkolenia na każdym poziomie sportowym i rekreacyjnym dla dzieci już od 3 roku życia

1.      Uprawnienia kursu instruktora tenisa ziemnego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tenisa ziemnego przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: legitymacji w twardej im. skóry oprawie, zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.
  

2.      Struktura kursu instruktora tenisa ziemnego

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tenisa ziemnego

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1, a planowane miejsce zajęć praktycznych:
 

na obiektach w MTC – Morelowa Tenis Club (9 kortów tenisowych w hali, pod balonem i odkrytych), ul. Morelowa 8, Warszawa - Żerań, dojazd do przyst. KONWALIOWA  autobusami 186, 214, 326, 509, 516, 518, 705, 723, 731, 734, 735, 736, mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/Vvimudnb6iw  

lub na obiektach A.M. Tenis ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa (10 kortów tenisowych w hali, pod balonem i odkrytych na terenie AWF Warszawa) - mapka:  http://goo.gl/maps/KvrCP LUB

 

planowane godziny zajęć

1. na kursie weekendowym CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele, w godzinach soboty 15.00 - 20.30, niedziele 9.00 - 14.30 lub 15.00 - 20.00

 

2. na kursie intensywnym codziennie w godzinach 10.00 - 15.30

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy (dotyczy kursu weekendowego).

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej na kursie intensywnym można uzyskać na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.
Na kursie weekendowym materiały udostępniane są na otwarciu 1 dnia kursu.

 


4.      Uczestnicy kursu instruktora tenisa ziemnego

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu, 2-3 lata regularnych treningów/gier na kortach.

 

 

najczęściej na pierwszych lub drugich zajęciach jest SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI GRY:

F – 10 UDERZEŃ NA ZMIANĘ PO LINII I PO KROSIE; PUNKTY: 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE) MAX. 30 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

B - 10 UDERZEŃ NA ZMIANE PO LINII I PO KROSIE; PUNKTY: 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE) MAX. 30 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

S - 2 /LEWE I PRAWE KARO/X 8 UDERZEŃ DO ŚRODKA I NA ZEWNĄTRZ NA ZMIANĘ: PUNKTY: 1 ZA DOBRE KARO + 2 ZA STRONĘ (PÓŁ KARA SERWISOWEGO); MAX. 48 PKT; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

W - 2/F I B/ X 8 WOLEI PO LINII I PRZEKĄTNEJ PUNKTY 1 ZA STRONĘ + 2 ZA DŁUGOŚĆ (POZA KARO SERWISOWE); MAX. 48 PKT.; DODATKOWO 0-15 PKT ZA TECHNIKĘ

MAX. ILOŚĆ PKT: ZA GRĘ 158; ZA TECHNIKĘ 60 – ŁĄCZNIE 218 PKT

ZALICZA MIN. 100 PKT + POPRAWNE WYKONANIE KAŻDEGO UDERZENIA /MIN. 7 PKT/
w przypadku nie zaliczenia kursant może to poprawić do końca kursu lub w późniejszym terminie

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora tenisa ziemnego

1. jeśli zajęcia będą na obiektach A.M. Tenis ul. Marymoncka 34 to:

Andrzej Przewęda

Kierownictwo kursu i nadzór nad programem:

Andrzej Przewęda
Magister wychowania fizycznego, absolwent AWF, trener tenisa II kl., instruktor narciarstwa, były pracownik dydaktyczny i naukowy AWF, przez 6 lat trener w klubie Spójnia

 

Marek HarasimowiczMarek Harasimowicz
Magister wychowania fizycznego, absolwent AWF, trener tenisa II kl, były zawodnik klubów Legia i Mera, Drużynowy Mistrz Polski juniorów

 

 

 

planowani prowadzący - zespół AMtenis:

Anna Imiołek-Gawlik Magister wychowania fizycznego, absolwentka AWF, trener tenisa II kl. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, prowadzi również zajęcia indywidualne dla dorosłych początkujących i średniozaawansowanych. Co roku pełni rolę opiekuna i trenera na letnich obozach w Zakopanem oraz obozach narciarskich.

Łukasz Mossakowski Magister rehabilitacji ruchowej, absolwent AWF, trener tenisa I klasy, ukończył studia podyplomowe dla trenerów tenisa w Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie, były zawodnik. Odbył staż trenerski w Evert Tennis Academy w Boca Raton na Florydzie (2005). W latach 1998 i 1999 pracował jako trener w Swarthmore Tennis Camp w Pensylwanii. Podczas swojej kariery trenerskiej wychował m.in. dwóch mistrzów Polski oraz zawodników klasyfikowanych w pierwszej 10-tce list generalnych PZT. Specjalizuje się w pracy z klientami indywidualnymi i z zawodnikami – trener sekcji. W okresie wakacyjnym prowadzi obozy sekcyjne.

Wojciech Stawarz Magister wychowania fizycznego, absolwent AWF, trener tenisa II kl., drużynowy Mistrz Polski juniorów i seniorów, brązowy medalista Mistrzostw Polski w deblu, członek kadry narodowej. Pracuje z zawodnikami i klientami indywidualnymi, prowadzi obozy sekcyjne.

Tomasz Mossakowski Magister wychowania fizycznego, absolwent AWF, trener tenisa II klasy. W latach 1993-1997 jako zawodnik trenował w Peter Burwash International w Austrii. Będąc członkiem kadry narodowej, został objęty centralnym szkoleniem PZT (1990-1997). W roku 2000 pracował jako trener w Swarthmore Tennis Camp w Pensylwanii. 9-krotny mistrz Polski, 4-krotny wicemistrz Polski i 4-krotny brązowy medalista Mistrzostw Polski w grze pojedynczej, podwójnej oraz drużynowej, 3-krotny reprezentant Polski w Drużynowych Mistrzostwach Europy. W swojej karierze zawodniczej miał okazję zmierzyć się z takimi sławami światowego tenisa jak: Marat Safin, Xavier Malisse czy Lleyton Hewitt. Specjalizuje się w pracy z klientami indywidualnymi oraz prowadzi obozy letnie.

Monika Szczepaniak - Trenerka II klasy, była zawodniczka klubu MKT Łódz i PKT Pabiance, absolwentka AWF, drużynowa wicemistrzyni Polski. Jej specjalnością są zajęcia z przedszkolakami. W 2005 roku zaczęła pracę w naszej szkole.
 

2. jeśli zajęcia będą na obiektach MTC – Morelowa Tenis Club to:

dr Mariusz Nocoń - kierownik kursu i główny prowadzący. Trener tenisa II klasy. Posiada uprawnienia Professional Tennis Registry – USA w stopniu professional. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej w akademiach i klubach tenisowych w Polsce, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Mauritiusie. Z pasją uczy dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno w szkółkach jak i podczas lekcji indywidualnych.  Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor pracy doktorskiej  "Analiza systemowa czynników warunkujących powodzenie w szkoleniu młodych tenisistów". Doświadczony organizator,kierownik i wykładowca państwowych kursów instruktorskich tenisa.

oraz ew. inni doświadczeni prowadzący

 

6.      Cena kursu instruktora tenisa ziemnego

·         Część specjalistyczna tenisa ziemnego  1199 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.549 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.  Planowany ramowy program kursu instruktora tenisa ziemnego

1. System szkolenia a etapy szkolenia w tenisie ziemnym.

2. Rys historyczny rozwoju tenisa ziemnego w Polsce, Europie i na świecie.

3. Struktura i funkcjonowanie PZT i związków okręgowych.

4. Rozwój infrastruktury tenisa ziemnego. Charakterystyka sprzętu i obiektów do gry.

5. Podstawy teoretyczne treningu tenisa ziemnego. Struktura procesu nauczania techniki i taktyki w tenisie ziemnym. Zasady nauczania i ich realizacja w procesie treningowym.

6. Metody i formy nauczania w tenisie ziemnym. Strategiczny plan rozwoju zawodnika tenisa ziemnego. Charakterystyka tenisa ziemnego. Model mistrza, cele szkolenia. Model talentu, dobór i selekcja. Etapy przygotowania. Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym.

7. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (koordynacja, szybkość, siła, skoczność, wytrzymałość, gibkość). Obserwacja i analiza treningu w tenisie ziemnym. Monitorowanie przygotowania fizycznego. Przygotowanie techniczne w tenisie ziemnym.

8. Rozwijanie potencjału psychomotorycznego u graczy tenisa ziemnego. Trening mentalny w tenisie ziemnym. Tworzenie relacji szkoleniowych. Proces grupowy. Inteligencja emocjonalna w tenisie ziemnym.

9. Trening koordynacji w teorii i praktyce tenisa ziemnego. Style gry w tenisie ziemnym.

10. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki i taktyki tenisa ziemnego.
11. Praktyka tenisa ziemnego:

Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć

- rodzaje ćwiczeń rozgrzewających

- kolejność i ćwiczeń

- pomiar tętna jako wskaźnik adaptacji organizmu

Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych z uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników, ich wieku oraz możliwości lokalowych lub terenowych, ćwiczenia związane z pracą nóg, skakanka - rodzaje ćwiczeń

Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę

- ćwiczenia wytrzymałości (metody ciągłe i przerywane)

- ćwiczenia, szybkości (doskonalenie wykonania pojedynczego ruchu i poprawa ich częstotliwości, ćwiczenia szybkości kończyn)

- ćwiczenia siły (trening obwodowy, body building i ciężkoatletyczny, ćwiczenia w parach)

- ćwiczenia gibkości (statyczne, dynamiczne, bierne i czynne, samodzielne i z partnerem)

- ćwiczenia kształtujące różne przejawy koordynacji ruchowej (różnicowanie kinestetyczne, równowagę, szybkość reagowania, dostosowanie i przestawienie, orientację, sprzężenie i rytmizację)

Nauczanie podstaw techniczno-taktycznych gry

- chwyt rakiety, pozycje zasadnicze i praca nóg

- nauka podstawowych uderzeń:

forhend (uderzenie z prawej strony proste i rotacyjne)

bekhend (uderzenie z lewej strony proste i rotacyjne)

serwis (prosty i rotacyjny)

wolej, półwolej, stopwolej (z lewej i prawej strony)

smecz, lob, dropszot

- zasób ćwiczeń technicznych - pomocniczych

- gra na ściance tenisowej jako uzupełnienie treningu podstawowego

- taktyka gry

Doskonalenie techniczno-taktyczne w tenisie

- różne formy doskonalenia techniki

- wyrabianie nawyków ruchowych

- poprawa błędów

- dokładność i precyzja wykonania

- automatyzacja ruchów

- zasady taktyczne w tenisie

- wykorzystanie techniki w działaniach taktycznych

Samodzielne prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy

- nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki

- doskonalenie przygotowania fizycznego ogólnego i specjalnego

12. Zawody tenisa ziemnego, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników zawodów.  Obserwacja zawodów - rejestracja gry, analiza gry.

13. Praktyczne wykorzystanie odnowy biologicznej w procesie szkolenia w tenisie ziemnym. Zdrowie sportowca – strategie utrzymywania zdrowia.

14. Profilaktyka zapobiegania najczęstszym urazom w tenisie ziemnym. Współczesna odnowa psychobiologiczna. Zasady racjonalnego żywienia w sporcie w kontekście tenisa ziemnego.

15. Praca instruktora tenisa ziemnego w warunkach kapitalizmu – zasady, kontrakty.

16. Praca instruktora tenisa ziemnego w klubie - statuty, regulaminy, odwołania, dokumentacja.

17. Promocja i popularyzacja tenisa ziemnego. Współpraca z mediami. Poszukiwanie sponsorów. Pozyskiwanie funduszy na działalność sportową.

18. Organizacja systemu szkolenia w Klubie.

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od wyżej podanych.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tenisa ziemnego

termin zapisów:
na
kurs edycji "LUTY" zapisy są do 3 lutego
na kurs edycji "WIOSNA " zapisy są do 27 marca
na kurs edycji "CZERWIEC" zapisy są do 4 czerwca
na kurs edycji "WRZESIEŃ" zapisy są do 37 sierpnia
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 17 września

 

lub do wyczerpania limitu miejsc (wtedy na początku oferty tego kursu i w formularzu zapisów pojawia się stosowna informacja o liście rezerwowej)

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem: tenis ziemny, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tenisa ziemnego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl