KURS INSTRUKTORA FITNESS AEROBIK W BIAΧMSTOKU, KURS NA INSTRUKTORA FITNESS AEROBIK W BIAΧMSTOKU

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora FITNESS AEROBIC

w Bia造mstoku od 14.03.2009 do 7.06.2009

by to kurs na zam闚ienie, kolejna edycja odb璠zie si po zebraniu grupy min 15 ch皻nych

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalno嗆: fitness)

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

1.      Uprawnienia

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora fitness wg zatwierdzonego wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz徠k wg standard闚, pozwalaj帷ym na podj璚ie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, na podstawie przyznanych uprawnie oraz rozporz康zenia. Wszystkie legitymacje s rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umo磧iwiaj帷ym podj璚ie pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygl康 legitymacji

 

2.      Struktura Kursu instruktora fitness

·         Cz窷 og鏊na kursu (teoria)–100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zaj璚iaz cz窷ci og鏊nejb璠 si odbywa造w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej). Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemnym opisowym). Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Cz窷 og鏊na obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia og鏊na, anatomia czynno軼iowa aparatu ruchu, fizjologia cz這wieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysi趾u fizycznego, prawo w sporcie, emisja g這su, korektywa i kompensacja, 篡wienie i dietetyka, itp.). Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.
Z tej cz窷ci zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

·         Cz窷 specjalistyczna (wyk豉dy, 獞iczenia, praktyki, samokszta販enie) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

3.      Terminy i miejsce zaj耩 Kursu instruktora fitness

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyska豉 oficjaln zgod na prowadzenie cz窷ci og鏊nej w tej formie. Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 CO 2 TYGODNIE w soboty i niedziele od 14.03.2009 w Bia造mstoku w soboty od 14.30 do 19.00, w niedziele od 10.30 do 15.00.

Miejsce zaj耩: Kompleks Colloseum, ul. Kopernika 5, 15-377 Bia造stok

UWAGA: 鈍i皻a Wielkiej Nocy i d逝gi weekend majowy - wolne od zaj耩
Je瞠li kierownik kursu stwierdzi, 瞠 wi瘯szo嗆 grupy nie zdo豉豉 opanowa materia逝 w wyznaczonej liczbie godzin mo瞠 zarz康zi wyd逝瞠nie kursu o tydzie lub dwa.

4.      Uczestnicy Kurs instruktora fitness

Uczestnikami kursu mog by osoby posiadaj帷e:

1. co najmniej 鈔ednie wykszta販enie (wymagane jest dostarczenie do rozpocz璚ia kursu dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze)
2. ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚
3. brak przeciwwskaza lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim
4. wysok sprawno嗆 fizyczn

5. bardzo dobra znajomo嗆 i umiej皻no軼i w 獞iczeniach fitness. 

5.      Kadra Kurs instruktora fitness

niebawem

6.      Cena Kurs instruktora fitness

·         Cz窷 specjalistyczna z fitness       900 z brutto

·         Cz窷 og鏊na                               350 z brutto

                                  RAZEM obie cz窷ci:          1.250 z brutto

v     Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 200 z przy zapisie, pozosta豉 kwota do rozpocz璚ia kursu.

v     Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v     Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, skierowanie na praktyki instruktorskie, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do).

7.      Program og鏊ny Kurs instruktora fitness

Ostateczny rozk豉d tre軼i zaj耩 i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i mo瞠 r騜ni si od zamieszczonego.

1. Kr鏒ka historia fitnesu.
 
2. Praca z muzyk (poj璚ie frazy bloku itp.).
 
3. Cueing werbalny i niewerbalny.
 
4. Struktura lekcji choreograficznej.
 
5. Struktura lekcji wzmacniaj帷ej (w tym lekcji ze sztangami).
 
6. Zasady tworzenia lekcji wzmacniaj帷ej.
 
7. Zasady tworzenia lekcji choreograficznej.
 
8. Katalog krok闚 na pod這dze.
 
9. Katalog krok闚 na stepie.
 
10. Choreografia na pod這dze - metodyka.
 
11. Choreografia na stepie - metodyka.
 
12. Podstawowe metody tworzenia choreografii.
 
13. Poj璚ie i zastosowanie tranzycji zar闚no w choreografii, jak i we wzmacnianiu.
 
14. Bezpiecze雟two podczas zaj耩 fitness.
 
15. Psychologia w pracy instruktora fitness.
 
16. 鑿iczenia wzmacniaj帷e - katalog.
 
17. Technika wykonywania 獞icze wzmacniaj帷ych w lekcji fitness.
 
18. 鑿iczenia kontuzjogenne.
 
19. Om闚ienie wszystkich rodzaj闚 lekcji fitness (ABT, TBC, ABS, step itd.) wraz z lekcjami pokazowymi.
 
20. Elementy stretchingu.

21. Egzamin ko鎍owy teoria i praktyka.
 
Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawiony na pierwszych zaj璚iach.

 

8.      Procedura zg這szenia Kurs instruktora fitness

ZAPISY DO 10 pa寮ziernika

 1. Wp豉ci 200 z pierwszej raty (lub pe軟 kwot) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/鏚)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytu貫m: FITNESS BIAΧSTOK, imi i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia

   

   - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebra wymagane dokumenty:

  1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

  2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

  3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej

  6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

  4. Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne Kurs instruktora fitness

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi ten dokument na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl