KURS INSTRUKTORA judo W Gdańsku, KURS NA INSTRUKTORA judo W Gdańsku

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora judo w Gdańsku

od 2 września do 2 października 2011

kurs weekendowy (5 x piąt-sob)

jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JUDO
 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

  • Zawodowe Związki Policji w Gdańsku


1.
      Uprawnienia kursu instruktora judo

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej wg zatwierdzonego wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora judo przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji wg rozporządzenia www.msport.gov.pl

 

 

2. Struktura kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.
  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ, miejsce zajęć: obiekty szkoleniowe Policji w Gdańsku na Złotej Karczmie.

Harmonogram zajęć

2 września 16.oo – 19.oo W I / C I

3 września 9.oo – 12.oo W II / C I

3 września 16.oo –20.oo C II

9 września 16.oo – 19.oo W III / C III

10 września 9.oo – 12.oo W IV / C III

10 września 16.oo -20.oo C IV

16 września 16.oo – 19.oo W V / C V

17 września 9.oo – 12.oo C V ;C VI

17 września 16.oo -20.oo C VI ; C VII

23 września 16.oo – 19.oo W VI / C VII

24 września 9.oo – 12.oo C VIII ; C VIII

24 września 16.oo -20.oo C VIII ; C IX

30 września 16.oo – 19.oo C IX; C X

1 październik 9.oo – 12.oo C XI

1 październik 16.oo -20.oo C XI ; C XII

2 październik 10.oo 15.oo egzamin praktyczny

Legenda

W –wykład ( zawsze jednogodzinny); C –ćwiczenia ; I,II,III…-kolejny temat wg programu kursu poniżej


 

4. Uczestnicy kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w sportach walki.

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora judo  w Gdańsku

mgr Waldemar Bączek – trener judo II klasy. Mistrz Polski w Judo 1994, członek Kadry Narodowej

mgr Paweł Smoliniec – trener judo II klasy. Mistrz Polski .Członek Kadry Narodowej . Wielokrotny reprezentant Polski.

mgr Łukasz Gaweł – trener judo II klasy. Młodzieżowy Mistrz Polski. Członek Kadry Narodowej Juniorów

 

 

6. Cena kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

· Całość kursu (cz ogólna + specjalistyczna)              1000 zł brutto

   

v   Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 


 

7. Planowany ogólny program kursu instruktora judo  w Gdańsku

Wykłady

I. Ogólna charakterystyka judo. Historia judo w Japonii, na świecie i w Polsce.

II. Klasyfikacja i podział techniki. Rzuty - nage-waza: ręczne - te-waza, biodrowe -koshi-waza, nożne - ashi-waza, z poświęceniem ma-sutemi-waza i yoko-sutemi-waza. Chwyty - katame-waza: trzymania - osae-komi-waza, duszenia shime-waza, dźwignie kansetsu-waza.

III. Jednostka treningu judo: rola i dobór ćwiczeń w części wstępnej, głównej i koń­cowej, elementy mobilizacyjno - porządkowe, wydawanie komend, rola pokazu, poprawianie błędów i ich omawianie, przykładowy konspekt treningowy.

IV. Planowanie pracy organizacyjno-szkoleniowej: plan perspektywiczny, roczny plan szkolenia, okresy i cykle treningowe, indywidualny plan szkolenia, programowa­nie obozów szkoleniowych, dokumentacja i ewidencja prowadzonych zajęć.

V. Somatyczne uwarunkowania skuteczności wybranych elementów techniki judo: metody oceny budowy ciała judoków, tendencje i kierunki zmian w budowie ciała, różnice w budowie somatycznej w zależności od rodzaju wykonywanych rzutów, poziomu mistrzostwa sportowego, kategorii wagowej i wiekowej.

VI. Formy treningu judo: kata - ścisła forma nauczania, uchi-komi - forma powtó-rzeniowa, tandoku-renchiu - opanowanie techniki ruchu bez partnera, yaku-soku-geiko - forma nauczania całościowego techniki judo, kakań-geiko - forma wytrzymałościowa, randori - walka szkoleniowa, shiai - walka zasadnicza.
 

Ćwiczenia
I. Gry i zabawy z mocowaniem. Podstawowe elementy techniki. Postawy ciała (shisei): naturalna (shizentai), obrona Gigotai) - sposoby poruszania się po macie; krok przestawny (tsugi-ashi), obroty ciała (tai-sabaki) - sposoby uchwytu za kimono (kumikata) - wychylenia przeciwnika (kuzushi) - pady.

II. Metodyka nauczania i doskonalenie rzutów: uki-goshi (obalenie ześlizgowe z biodra), o-goshi (duże biodro), seoi-nage (dwuręczny rzut do przodu przez bark), (tsuri-komi-goshi) rzut biodrowy przez wyniesienie)

III. tai-otoshi (rzut do przodu przez obniżenie tułowia), o-soto-gari (duże zewnętrzne podcięcie), de-ashi-barai (podcięcie wysuniętej nogi)

IV. o-uchi-gari (duże podcięcie wewnętrz­ne), hiza-garuma (łukowy rzut przez zablokowanie kolana przeciwnika), harai-goshi (zagarnięcie biodrem)

V. uchi-mata (wewnętrzne podbicie uda), tomoe-nage (rzut do tyłu po łuku).(4h)

VI. Metodyka nauczania i doskonalenie elementów techniki stosowanych w parte­rze (ne-waza) z wykorzystaniem gier i zabaw z mocowaniem

VII. Metodyka na­uczania i doskonalenie trzymań (osae-komi-waza)

VIII. Metodyka nauczania i do­skonalenie dźwigni (kansetsu-waza)

IX. Metodyka nauczania i doskonalenia duszeń (shime-waza)

X. Nauczanie techniki judo metodą Geesinka

XI. Metodyka nauczania i doskonalenie kontraktów (gonosen-waza). Metodyka nauczania i doskonalenie kombinacji (renraku-waza): kombinacje rzutów, chwytów oraz rzutów i chwytów.

XII. Doskonalenie cech motorycznych: siła, szybkość, wytrzyma­łość i zwinność.
Tokui-waza (technika ulubiona, własna)

XIII. Egzamin praktyczny

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

 
 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

ZAPISY DO 1 września

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: judo Gdańsk, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora judo  w Gdańsku

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy

 

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

   

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl