KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W SZCZECINIE, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W SZCZECINIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora KULTURYSTYKI i ĆWICZEŃ SIŁOWYCH w Szczecinie

 jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu
 specjalność: kulturystyka i ćwiczenia siłowe

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Tek kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie i Lublinie - szczegóły podane są na stronie głównej.

 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Główny prowadzący na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach (planowane) 10.00 - 14.30 prawdopodobnie w fitness klubie ECCO ul. Struga 15. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

UWAGA: W  sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.


 

 

 4. Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe w języku polskim lub tłumaczenie przysięgłe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;


 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

Maciej Nieścioruk - instruktor i trener kulturystyki, trener personalny, wykładowca i szkoleniowiec na kursach instruktorskich, menedżer Fitness World Radisson, wykształcił już kilkuset instruktorów kulturystyki i treningu siłowego


oraz ewentualnie inni prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cena kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

·         Część specjalistyczna                      1.650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu i może się różnić od zamieszczonego na stronie

 

Wykłady

 

1.      Zarys historii w kulturystyce, najważniejsze przepisy i organizacja zawodów, pozy kulturystyczne, sylwetki czołowych kulturystów. Rola instruktora kulturystyki i znaczenie treningu siłowego w nowoczesnym klubie fitness i komercyjnej siłowni. Motywacja i przyczyny podejmowania aktywności treningowej. Trening osobisty.

2.      Pojęcia podstawowe: motoryka, trening siłowy, trening kulturystyczny, zdolności motoryczne.

3.       Podstawy treningu siłowego i kulturystycznego:

a.  Pojęcia: siła maksymalna, ciężar maksymalny, supra i supermaksymalny, graniczna liczba powtórzeń

b.  Pojęcia: wskazanie i przeciwwskazanie do treningu siłowego (z ich omówieniem)

c.  Pojęcia: bodziec i reakcja zmęczenie, kompensacja, superkompensacja, rekrutacja włókien mięśniowych

d.  Znaczenie układu: trening, regeneracja, odżywianie

e.  Pojęcia: cel treningowy, cykl, mezocykl, mikrocykl treningowy, plan treningowy, jednostka i dzień treningowy, objętość treningowa, ćwiczenie, seria, powtórzenie, ruch koncentryczny i ekscentryczny

f.  Rodzaje skurczów i napięć mięśniowych

4.       Podział urządzeń i przyrządów treningowych oraz ich zastosowanie w treningu:

a.   Maszyny siłowe o ustalonym torze ruchu

b.   Wyciągi

c.   Maszyny półwolne

d.   Wolne ciężary

e.   Ćwiczenia pod obciążeniem własnym z uwzględnieniem nowoczesnych systemów podwieszanych (mp. TRX, Jungle Gym, itp.)

f.   Urządzenia cardio mające zastosowanie w rozgrzewce i treningu aerobowym.

5.       Rozgrzewka i asekuracja: znaczenie, rozgrzewka ogólna, rozgrzewka specjalistyczna

6.       Celowość i znaczenie ćwiczeń rozciągających

7.       Zasady treningowe dla początkujących i zaawansowanych: zasada stopniowego zwiększania obciążeń treningowych, zasada wykonywania ćwiczeń w seriach, zasada izolacji grup mięśniowych, zasada dezorientacji mięśniowej, zasada priorytetu treningowego, zasada treningu piramidalnego, zasada treningu dzielonego, zasada pompowania krwi do mięśni, zasada superserii, zasada serii łączonych, zasada treningu całościowego, zasada cykliczności treningu, zasada treningu izometrycznego, zasada oszukanych powtórzeń, zasada serii potrójnych, zasada wielkich serii, zasada wstępnego przemęczenia mięśni, zasada stosowania przerw odpoczynkowych wewnątrz serii, zasada szczytowego napięcia mięśni, zasada utrzymania ciągłego napięcia mięśni, zasada oporu w ruchu wstecznym, zasada wymuszonych powtórzeń, zasada treningu podwójnie dzielonego, zasada treningu potrójnie dzielonego, zasada wywoływania palenia wewnątrzmięśniowego, zasada treningu jakościowego, zasada serii ze zmniejszanym obciążeniem, zasada treningu instynktownego, zasada niespójności form treningowych, zasada niepełnych powtórzeń, zasada dynamicznych powtórzeń

8.       Energetyka wysiłku;

a.  Wysiłek aerobowy, anaerobowy, przemiany mieszane

b.  Omówienie celów, istoty i zasad treningu anaerobowego (siłowego)

c.  Omówienie celów, istoty i zasad treningu przy przemianach mieszanych (trening wytrzymałości siłowej)

d.  Omówienie celów, istoty i zasad treningu aerobowego

9.       Zarys podstawowych wiadomości z anatomii funkcjonalnej:

a.  ogólna budowa kośćca i stawów z omówieniem funkcji

b.  ogólne omówienie budowy mięśniowej z podziałem na mięśnie posturalne i kształtujące sylwetkę

c.  elementy biomechanicznej analizy ruchu (metody ustalenia grup mięśniowych zaangażowanych w wykonanie danej czynności ruchowej)

10.     Anatomia funkcjonalna i jej ujęcie w ćwiczeniach siłowych.

a.   Grzbiet: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

b.   Klatka piersiowa: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

c.   Obręcz barkowa: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

d.   Kark i szyja: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

e.   Kończyna górna: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

f.    Obręcz biodrowa: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

g.   Kończyna dolna: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

h.   Mięśnie brzucha: budowa i funkcje mięśni oraz ćwiczenia siłowe

11.     Planowanie i rozpisywanie treningu siłowego dla początkujących i zaawansowanych:

a.  Dobór treningów, ćwiczeń, obciążeń, liczby powtórzeń w treningu budującym siłę maksymalną i masę mięśniową

b.  Dobór treningów, ćwiczeń, obciążeń, liczby powtórzeń w dyscyplinach siłowo-szybkościowych

c.  Dobór treningów, ćwiczeń, obciążeń, liczby powtórzeń w dyscyplinach siłowo-wytrzymałościowych

d.  Dobór treningów, ćwiczeń, obciążeń, liczby powtórzeń w dyscyplinach wytrzymałościowych

12.     Korektywne znaczenie treningu: poprawne nawyki ruchowe, równowaga napięć pomiędzy grupami mięśni, kompensowanie obciążeń wynikających z prowadzonego trybu życia, wpływ aktywności na układ krążeniowo-oddechowy, układ kostny, układ nerwowy i psychikę.

13.     Odnowa biologiczna: masaż, sauna, krio-komora, zabiegi fizykalne,

14.     Żywienie, diety i suplementacja:

a.  Pojęcia: żywienie, dieta, suplementacja, doping, podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii, komponenty ciała, wpływ aktywności ruchowej na układ pokarmowy.

b.  Znaczenie psychiki w dietetyce (anoreksja, bigomania, właściwa motywacja)

c.  Ogólne omówienie współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych

d.  Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych dyscyplinach sportu: sporty siłowe, siłowo-szybkościowe, szybkościowo-wytrzymałościowe itd.

e.  Podstawowe suplementy stosowane we wspomaganiu wysiłku fizycznego i ich zastosowanie

f.   Dobór suplementacji w różnych okresach treningu i na różnych poziomach zaawansowania

g.  Zastosowanie diety redukcyjnej u osób ćwiczących rekreacyjnie

h.  Podział diet ze względu na różnice w budowie morfotycznej

i.   Dieta w okresie przygotowań do zawodów (redukcyjna)

j.   Metody odchudzania

k.  Metody zwiększania masy mięśniowej poprzez odżywianie

15.     Bezpieczeństwo podczas treningu: ubiór, ćwiczenia niedozwolone, sprawność techniczna sprzętu treningowego, znaczenie wentylacji pomieszczeń, oświetlenia i luster podczas treningu, higiena.

16.     Utrwalenie wiadomości teoretycznych.

 

Ćwiczenia

Ad 4.  Rozgrzewka i asekuracja: znaczenie, rozgrzewka ogólna, rozgrzewka specjalistyczna. Demonstracja i ćwiczenia praktyczne.

Ad 5.  Celowość i znaczenie ćwiczeń rozciągających. Demonstracja i ćwiczenia praktyczne.

Ad 9.  Analiza ruchu na wybranych ćwiczeniach (przysiad, martwy ciąg, wyciskanie na maszynie siedząc, wyciskanie hantli siedząc na ławce skośnej)

Ad 10. Ćwiczenia praktyczne dotyczące poszczególnych grup mięśniowych

a.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni grzbietu (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

b.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni klatki piersiowej (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

c.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni obręczy barkowej  (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

d.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni karku (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

e.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni kończyny górnej (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

f.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni obręczy biodrowej (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

g.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni kończyny dolnej (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

h.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych dla mięśni brzucha (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

     Ad 11. Rozpisanie przykładowych planów treningowych (praca w grupach)

Ad 12. Praktyczne przykłady ćwiczeń korektywnych (praca w grupach)

Ad 16. Utrwalenie nabytych umiejętności praktycznych

 

17.    Egzamin teoretyczny

18.    Egzamin praktyczny

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach zamieszczonych na stronie.

 

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zazwyczaj egzamin ma formę pisemną, pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania ok. 60 min.

 

Egzamin praktyczny:

Zazwyczaj na egzaminie praktycznym kursant prezentuje i omawia zadane przez egzaminatora ćwiczenia na konkretne partie mięśniowe. Oceniana jest techniki wykonywanych elementów, metodyka nauczania ćwiczeń, dobór metod, form i środków treningowych, komunikacja z klientem, posługiwanie się terminologią z zakresu treningu siłowego.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura

1.    Delavier F. (2011): Atlas treningu siłowego, PZWL

2.    Michalski L. Metody treningowe.

3.    Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski  

4.    Kulturystyka. L. Michalski

5.    Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł. (2001): Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera. Warszawa.

6.    Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K. (2009): Współczesny trening siły mięśniowej, AWF Katowice.

7.    Canovas Ricardo, Anatomia. Ćwiczenia mięśni ciała, SBM Renata Gmitrzak 2016

8.    Mizera Krzysztof, Mizera Justyna, Dietetyka sportowa. Co jeść, by trenować efektywnie, Wydawnictwo Galaktyka 2017

9.    Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

10. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

11. Seijas Guillermo, Anatomia. 100 ćwiczeń rozciągających, SBM Renata Gmitrzak 2016

12. Wademekum - Zdrowy kręgosłup. Stres. Wady postawy. Ćwiczenia, [opracowanie zbiorowe], SBM Renata Gmitrzak 2016

 

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

ZAPISY na kurs edycji WIOSNA do 29 marca
ZAPISY na kurs edycji JESIEŃ do 19 września
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 

1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: KULTURYSTYKA Szczecin, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki w Szczecinie

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl