KURS INSTRUKTORA SPORTU CZĘŚĆ OGÓLNA

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu CZĘŚĆ OGÓLNA w Szczecinie

kurs e-learningowy

(samodzielna nauka z materiałów udostępnionych na stronie internetowej, egzamin pisemny w formie tradycyjnej)

planowane terminy (naukę można rozpocząć po zapisie i wpłacie, podane terminy dotyczą formalnych dat kursu, egzaminy są w trakcie tych terminów):

 6 kwiecień - 26 maj 2024

 19 październik - 1 grudzień 2024

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Tek kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie i Lublinie - szczegóły podane są na stronie głównej.

 

 (instruktor sportu, część ogólna)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.
      Uprawnienia kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu wg zatwierdzonego wzoru. Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!  

 

UWAGA: sama część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin sportu. 

 

Osoby, które jednocześnie uczestniczą w części specjalistycznej zamiast zaświadczenia otrzymują po zdaniu obu egzaminów legitymację instruktora wg zatwierdzonego wzoru.

 

2. Struktura kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

     

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest na 2 tygodnie przed końcem kursu. Szczegóły będą podane w strefie dla kursantów. W wyjątkowych sytuacjach (np. obostrzenia, brak zebranej minimalnej grupy itp.) egzamin będzie przesunięty na termin z kolejnym planowanym kursem lub będzie można go zdać w innym mieście gdzie odbywają się sesje egzaminacyjne (np. Warszawa).

 

 

4. Uczestnicy część kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe).

 

 

5. Kadra kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

Profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i wykładowcy IKF w Szczecinie.

 

 

6. Cena kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

· Część ogólna 350 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v   W cenę kursu wliczone są: opracowane materiały teoretyczne do e-learningu, wynajem obiektów na egzamin, ewentualne dodatkowe wykłady, opłata egzaminacyjna, wydanie zaświadczeń i wpisanie do rejestru absolwentów

 

 

 

7. Program ogólny kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.)

 

i porusza m.in. takie zagadnienia jak:

 

Społeczno - historyczne aspekty rozwoju sportu

 

Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców

 

 Instruktor sportu jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Wychowanie do sportu i przez sport

 

Rola i zakres badań lekarskich w sporcie profilaktyka

 

Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna

 

Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości

 

Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców

 

Dobór i selekcja w sporcie

 

Współzależność pomiędzy treningiem, walką sportową i procesem odnowy organizmów sportowców

 

Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu

 

Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa.

 

Metody, formy i środki szkolenia sportowego

 

Struktura i planowanie szkolenia sportowego

 

Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego

 

Struktura organizacyjna polskiego sportu. Ustawa o kulturze fizycznej.

 

Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej

 

Zastosowanie pomocy audiowizualnych w procesie szkolenia sportowego

 

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

ZAPISY na kurs edycji WIOSNA do 29 marca
ZAPISY na kurs edycji JESIEŃ do 19 września
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 

 1. Wpłacić pełna kwotę 350 zł na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: OGÓLNA SPORT Szczecin, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na egzamin w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu część ogólna instruktora sportu w Szczecinie

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument i stronę internetową na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl