intensywny  KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Strzelcach Opolskich, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Strzelcach Opolskich

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


intensywny kurs na instruktora KULTURYSTYKI

w Strzelcach Opolskich od 21 do 28 stycznia 2012

kurs intensywny 8 dniowy - zostały ostatnie wolne miejsca
- ten termin prowadzi Piotr Głuchowski

 jest to specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: kulturystyka
 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

 

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!


 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały codziennie, w dni powszednie w godzinach 8.00 - 16.00, w weekendy od 8.00 do 20.00,
 

planowane miejsce zajęć: klub kulturystyczny w Strzelcach Opolskich - szczegóły niebawem

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

 


 4. Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach kulturystycznych.

Każdy uczestnik przed kursem musi zaopatrzyć się i DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ z podstawową literaturą na zajęciach - książką Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, cena około 60 zł – http://goo.gl/KE4Au 

oraz dowolna pozycja z metodyki treningu siłowego, np.

--> Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski – http://goo.gl/3zXh0 

--> Kulturystyka. L. Michalski - http://goo.gl/SeRHz 

--> Metody treningowe. L. Michalski - http://goo.gl/6Ujrv 


 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

 


 

6. Cena kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

• Część specjalistyczna            990 zł brutto

• Część ogólna                        350 zł brutto

 

               RAZEM obie części: 1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

v     Płatność ratalna jest możliwa: 400 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu

 

1.     Sprawy organizacyjne. Wstępne sprawdzenie poziomu wiedzy kursantów, Rozdzielenie wybranych tematów referatów dla wszystkich słuchaczy. Wykład: historia kulturystyki, podstawowe pojęcia takich jak: kcal, białko, węglowodany tłuszcze, indeks glikemiczny, podstawowe zasady kulturystyki, Body Mass Indeks itd

 

2.     Sprawy organizacyjne. Powtórzenie materiału z dnia poprzedniego. Wykład: podstawowe zasady dietetyczne, rola suplementacji. Ćw: wyliczanie zapotrzebowania energetycznego, wstępne układanie diet w okresie budowania masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej.

 

3.     Powtórzenie budowy anatomicznej mięsni grzbietu, mięśni, 4-gołwych ud, mięśni 2-głowych ud, łydek. Technika wykonywania ćwiczeń mięśni grzbietu i nóg. Praktyczne sposoby instruowania osób początkujących (informowanie, zapoznawanie, demonstrowanie, poprawianie błędów, zwracanie uwagi na zagrożenia). Układanie treningów dla początkujących i średnio zaawansowanych. Techniczne nazewnictwo ćwiczeń, nauka omawiania.

 

4.     Powtórzenie budowy anatomicznej mięsni klatki piersiowej oraz mięśni naramiennych. Technika wykonywania ćwiczeń mięśni klatki piersiowej oraz mięśni naramiennych. Praktyczne sposoby instruowania osób początkujących. Techniczne nazewnictwo ćwiczeń, nauka omawiania. Układanie treningów dla początkujących i średnio zaawansowanych.

 

5.     Powtórzenie budowy anatomicznej mięśnia trójgłowego i dwugłowego ramienia oraz mięśni prostych i skośnych brzucha oraz mięśni przedramion. Technika wykonywania ćwiczeń. Techniczne nazewnictwo ćwiczeń, nauka omawiania. Układanie treningów dla początkujących i średnio zaawansowanych.

 

6.     Wykład: Trening aerobowy, sposoby spalania tkanki tłuszczowej. Rola stretchingu – praktyczne zastosowania. Wykład nt: Super seria, seria łączona, gigant seria, cel i sposoby układania treningów. Ćwiczenia techniki podczas ćwiczeń w/w serii.

 

7.     Dieta i trening u zawodników kulturystyki w kat: junior senior, weteran. Pozy obowiązkowe w kulturystyce, Filmy i zdjęcia z zawodów, pokazów oraz seminaria. „Jak to kiedyś było” Stare metody treningowe. Pełne układanie treningów, diet i suplementacji. Prowadzenie rozgrzewek, treningów indywidualnych i grupowych z zastosowaniem poznanych technik.

 

8.     Dobór odpowiedniej diety, treningu oraz suplementacji dla osób początkujących, średnio zawansowanych oraz zaawansowanych. Wyliczanie zapotrzebowania energetycznego, układanie diet w okresie budowania masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej.

 

9.     Rozpisywanie reżimów treningowych oraz diet na pełny sezon dla zawodników kulturystyki. Off season, Budowanie masy. Okres startowy, roztrenowanie.

 

10.   Marketingowe podejście do klienta, sprzedaż karnetów, przekonywanie do suplementacji, usług dodatkowych typu sauna, masaż itp. Techniki radzenia sobie z osobami starszymi i trudnymi klientami. Motywowanie.

 

11.   Referowanie wybranych tematów przez kursantów. Egzaminy: część ogólna. Powtórzenie materiału.

 

12.   Egzaminy: część specjalistyczna

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą różnić się od wyżej przedstawionych.

 

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

zgłoszenia na termin styczniowy do 12 stycznia 2012

  1. Wpłacić pierwszą ratę 400 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: KULTURYSTYKA Strzelce Opolskie, imię i nazwisko kursanta

 

2.  Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

3.         Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki w Strzelcach Opolskich

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl