KURS INSTRUKTORA LEKKOATLETYKI W Siedlcach, KURS NA INSTRUKTORA LEKKIEJ ATLETYKI W Siedlcach

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora LEKKOATLETYKI

kurs na instruktora LEKKIEJ ATLETYKI

oraz dla chętnych KURS SĘDZIEGO LEKKIEJ ATLETYKI

w Siedlcach od 10.10.2010 do 21.11.2010

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: lekkoatletyka)

 

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH KURS ZOSTAJE WSTRZYMANY

 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

  • Okręgowy Związek LA i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora lekkiej atletyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora lekkiej atletyki przygotowuje kursantów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może założyć własną szkółkę lub klub w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku) osoby, które chcą prowadzić zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy oraz osoby które chcą po 2 latach uzyskać tytuł trenera II klasy w tej specjalności muszą uzyskać tytuł instruktora sportu.

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach (planowane) 9.00 - 15.00 w Siedlcach. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

UWAGA:   weekend Wszystkich Świętych (30-31.XI) wolny od zajęć dydaktycznych. Jeżeli kierownik kursu stwierdzi, że większość grupy nie zdołała opanować materiału w wyznaczonej liczbie godzin może zarządzić wydłużenie kursu o tydzień lub dwa.

 

 

4. Uczestnicy kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach lekkoatletycznych.

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

Wybitni trenerzy i instruktorzy lekkiej atletyki, nazwiska zostaną podane do 15 września.

 

 

6. Cena kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

· Część specjalistyczna z lekkiej atletyki 990 zł brutto

 

· Część ogólna 350 zł brutto

 

 RAZEM obie części: 1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

 

 v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

 

7. Planowany ogólny program kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

 * Rys historyczny la. Miejsce i zadania we współczesnym systemie kształcenia

 * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich-„Mała Zabawa Biegowa"

 * Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach średnich. Podstawowe przepisy rozgrywania biegów.

 * Nauczanie techniki pchnięcia kulą i metodyka nauczania rzutów la.

 * Przepisy sędziowania pchnięcia kulą i rzutu młotem.

 * Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach.

 * Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich.

 * Przepisy sędziowania w biegach sprinterskich.

 * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich i długich „Duża Zabawa Biegowa"

 * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach.

 * Nauczanie techniki rzutu młotem- ćwiczenia doskonalące. Przygotowanie sprawnościowe w rzutach.

 * Nauczanie techniki w biegach sprinterskich- bieg na dystansie, doskonalenie startu niskiego.

 * Wytrzymałość specjalna w biegach średnich i długich.

 * Sprawność specjalna w biegach średnich i długich.

 * Trening dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych-nabór i selekcja w rzutach. Podstawowe przepisy o bezpieczeństwie prowadzenia zajęć w rzutach.

 * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach a trening dzieci i młodzieży.

 * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w sprincie- „Sprinterska Zabawa Biegowa"

 * Metodyka nauczania rzutów La. Nauczanie techniki rzutu oszczepem.

 * Biegi sztafetowe. Technika i metodyka nauczania.

 * Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Sprawność specjalna w rzutach.

 * Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa.

 * Metodyka nauczania w skokach. Nauczanie techniki w skoku w dal.

 * Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem. Nauczanie rozbiegu.

 * Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich - kształtowanie podstawowych cech motorycznych.

 * Nauczanie techniki rzutu piłeczką palantową. Trening dzieci w rzutach.

 * Nauczanie techniki w skoku w dal - rozbieg .Rozwój osobniczy zawodnika.

 * Biegi sztafetowe- ćwiczenia doskonalące. Trening dzieci i młodzieży w sprintach.

 * Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem.

 * Nauczanie techniki skoku w dal. Doskonalenie rozbiegu.

 * Wytrzymałość specjalna w biegach sprinterskich trening dzieci i młodzieży.

 * Technika i metodyka nauczania biegów przez płotki.

 * Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem. Podstawowe przepisy sędziowania i bezpieczeństwa

 * Doskonalenie techniki w skoku w dal. Ćwiczenia sprawności specjalnej skoczka.

 * Technika i metodyka nauczania trójskoku.

 * Ćwiczenia przygotowawcze w biegach przez płotki. Podstawowe przepisy rozgrywania b. plotkarskich.

 * Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku. Nauczanie wieloskoków.

 * Nauczanie techniki biegu przez płotki. Sprawność specjalna płotkarza.

 * Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce. Ćwiczenia przygotowawcze.

 * Trening dzieci i młodzieży w skokach. Nabór i selekcja. Podstawowe przepisy sędziowania skokach.

 * Nauczanie podstawowych elementów techniki w skoku o tyczce. Sprawność specjalna tyczkarza.

 * Trening dzieci i młodzieży w rzutach. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych.

 * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach sprinterskich i przez płotki.

 * Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż.

 * Wieloboje lekkoatletyczne dzieci i młodzieży.

 * Ćwiczenia przygotowawcze do nauczanie techniki „ftop" w skoku wzwyż.

 * Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty. Kształtowanie techniki i podstawowych cech motorycznych.

 * Nauczanie rozbiegu w skoku wzwyż. Ćwiczenia doskonalące technikę „flop"

 * Trening dzieci i młodzieży w sprintach. Zasady naboru i selekcji.

 * Sprawność specjalna i ogólna w skokach.

 * Trening dzieci i młodzieży w skokach. Zasady naboru i selekcji. Podstawowe przepisy w skokach.

 * Wieloboje jako kształtowanie sprawności ukierunkowanej początkującego lekkoatlety.

 * Technika i metodyka nauczania chodu sportowego.

 

oraz dla chętnych KURS SĘDZIEGO LEKKIEJ ATLETYKI

 

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

 ZAPISY DO 9 PAŹDZIERNIKA

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: LEKKA Siedlce, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora lekkiej atletyki w Siedlcach

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.


- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.  

 

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl