KURS INSTRUKTORA SIATKÓWKI W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA SIATKÓWKI W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE

 

kurs na instruktora PIŁKI SIATKOWEJ w Warszawie

z możliwością uzyskania licencji PZPS
i tytułu "Trenera piłki siatkowej PZPS"
po zdaniu dodatkowego egzaminu w PZPS

 

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: piłka siatkowa)

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora piłki siatkowej

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Kurs instruktora piłki siatkowej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

2. Struktura kursu instruktora piłki siatkowej

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora piłki siatkowej

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

miejsce zajęć części specjalistycznej : kurs planujemy
w Hali Sportowej  przy ul. Konwiktorskiej 5/7 lub ul. Staffa 3/5  (ewentualnie też inne obiekty, np. hala MOS WOLA ul. Rogalińska, szkoła ul. Andriollego 1, szkoła na ul. Szadkowskiego 3). Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach soboty 9.00 -14.15, niedziele 8.00 - 14.15


W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora piłki siatkowej

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

Każdy uczestnik kursu na zajęcia przynosi własną piłkę siatkową!

5.      Planowana kadra kursu instruktora piłki siatkowej

główny prowadzący i moderator Kursu - Artur WÓJCIK - Absolwent AWF, trener siatkówki II klasy. Trener Artur Wójcik od 2000 roku wchodził w skład sztabu szkoleniowego I reprezentacji Polski seniorów (pracował w banku informacji, prowadząc obserwacje meczów). Uczestniczył, wraz z reprezentacją Polski, w wielu zawodach m.in. w Mistrzostwach Świata w Argentynie 2002, Mistrzostwach Europy w Czechach 2001 i w Mistrzostwach Europy w Niemczech 2003, w Lidze Światowej i Turniejach Kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich. W roku 2006 zespół kadetek MOS Wola trenera Artura Wójcika zajął 8 miejsce w mistrzostwach Polski, w roku 2007 drużyna juniorek trenera Wójcika zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Polski, a drużyna młodzików 7 miejsce w mistrzostwach Polski. W sezonie 2011/2012 trenuje pierwszy zespół juniorek MOS Wola - rocznik 1993-94 oraz drugi zespół kadetek - rocznik 1996. Przez kilka sezonów, oprócz pracy w MOS Wola, prowadził zespół kobiet AZS AWF Warszawa w II lidze.

prowadzący - Piotr NAJMOWICZ, Absolwent AWF w Warszawie, trener siatkówki II klasy. W MOS Wola od 2006 roku. W sezonie 2006/2007 był II trenerem zespołu juniorów, który zdobył brązowy medal w mistrzostwach Polski juniorów. Z zespołem kadetów MOS Wola (roczniki 1991-92) zajął 4. miejsce w mistrzostwach Polski kadetów 2008. Aktualnie trenuje drugi zespół kadetów MOS Wola.

 


ewentualnie inni doświadczeni trenerzy np.: Andrzej Paszczuk, Jakub Skwarek, Marcin Gogołek


6.      Cena kursu kursu instruktora piłki siatkowej

·         Część specjalistyczna z piłki siatkowej   1.200 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                        RAZEM obie części:          1.550 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora piłki siatkowej


PRAKTYKA:

·         Atak-metodyka nauczania, sposoby wykonania, tempo, nauka dojście, zwody,

·         Blok-przemieszczanie się, nauka, doskonalenie, błędy

·         Ćwiczenia koordynacyjne z piłkami w nauczaniu p. siatkowej

·         Fragmenty gry

·         Gra uproszczona, szkolna

·         Gra właściwa - sędziowanie praktyczne

·         Gry małe

·         Kształtowanie cech szybkościowych

·         Kształtowanie gibkości

·         Kształtowanie siły-cz.I (ławeczki)

·         Kształtowanie siły-cz.I (piłki lekarskie)

·         Kształtowanie siły-cz.I (ścieżka gimnastyczna)

·         Kształtowanie skoczności

·         Kształtowanie wytrzymałości

·         Nauka obrony-zasady obrony, postawy

·         Postawy siatkarskie i poruszanie się po boisku,

·         Przyjęcie z podaniem sposobem dolnym, pady, rzuty

·         Przyjęcie z podaniem sposobem górnym

·         Przyjęcie zagrywki-technika, ustawienie zespołu, zachowanie rozgrywającego

·         Rozegranie - technika, nauka kiwnięcia, asekuracja po wystawie

·         Rozgrzewka przedmeczowa

·         Zagrywka-tenisowa rotacyjna, bezrotacyjna, boczna, w wyskoku dynamiczna

·         Sprawdzian techniki indywidualnej - odb. ob. górą i dołem, atak, zagrywka, blok

 

TEORIA:

·         Etapy nauczania w piłce siatkowej, proporcje

·         Film szkoleniowy-nauka podstawowych elementów p. siatkowej

·         Film szkoleniowy-sprawność zawodnika piłki siatkowej

·         Formy stosowane w nauczaniu piłki siatkowej

·         Gra uproszczona, szkolna, właściwa

·         Historia piłki siatkowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

·         Indeks czynności gry w piłkę siatkową-wg. Edwarda Superlaka

·         Prowadzenie obserwacji meczowych-omówienie

·         Przepisy gry w piłkę siatkową-omówienie

·         Przygotowanie psychiczne zawodnika

·         Przygotowanie teoretyczne

·         Przyjęcie zagrywki-prezentacja

·         Struktura zespołu piłki siatkowej

·         Taktyka indywidualna w ataku

·         Taktyka indywidualna w bloku

·         Taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki, w obronie, rola libero, gra szkolna

·         Taktyka indywidualna w rozegraniu

·         Taktyka indywidualna w zagrywce

·         Taktyka zespołowa gry w ataku

·         Taktyka zespołowa gry w obronie, systemy obrony

·         Sprawdzian teoretyczny

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin praktyczny:

Składa się zwykle z dwóch części:

a)    zaliczenie techniki indywidualnej – odbicia oburącz górą i dołem, atak, zagrywka, blok

b)    zaliczenie praktyki – kursant prezentuje swoją umiejętność prowadzenia zajęć i wiedzę w przełożeniu na praktyczne działanie (po wylosowaniu zagadnienia kursant pokazuje jak będzie nauczał danego elementu)

 

Egzamin teoretyczny:

Zazwyczaj egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej. Jest 6 pytań: po dwa z zakresu przepisów, metodyki nauczania i taktyki gry. Kursant losuje pytania i ma czas na przygotowanie odpowiedzi, następnie omawia wylosowane zagadnienia.  W trakcie odpowiedzi może spodziewać się dodatkowych pytań z zakresu omawianego problemu.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura

1.     Grządziel G., Kowalski L. (2000): Siatkówka plażowa w szkole. Warszawa

2.     Grządziel G., Ljach W. (2000): Piłka siatkowa. Warszawa

3.     Grządziel G., Szade D. (2006): Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy minisiatkówki. AWF Katowice

4.     Klocek T. ,Szczepanik M. (2003): Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Biblioteka trenera. Warszawa

5.     Krzykowski Krzysztof, Szostak Adam (2016): Encyklopedia siatkówki. Technika, zasady, siatkarze, SBM Renata Gmitrzak

6.     Mecner K. (2005): Historia siatkówki, Mistrzostwa Europy. Katowice

7.     Papageorgiou A. (1999): Piłka siatkowa. Wrocław

8.     Szczepanik M., Klocek T.(2005): Siatkówka w szkole. Kraków

9.     Uzarowicz J.(2001): Co jest grane?. Kraków

10.   Wróblewski P. (2005): Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. WSiP W-wa

11.   Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

12.   Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

13.   Wróblewski Filip[red.], Siatkówka. Zasady. Porady. Trening, Wydawnictwo Dragon 2018

 

 8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora piłki siatkowej

na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 6 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są
do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                         tytułem: SIATKOWKA, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora piłki siatkowej

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl