KURS INSTRUKTORA FITNESS w Poznaniu, KURS NA INSTRUKTORA AEROBIKU W Poznaniu

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora FITNESS AEROBIK w Poznaniu

najbliższe edycje:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 weekendów), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 weekendów), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Ten kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie, Szczecinie i Lublinie - szczegóły podane są na stronie głównej.

 

Kliknij i zapisz się na kurs


jest to specjalistyczny kurs instruktora sportu, specjalność: fitness

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

1.      Uprawnienia kursu instruktora fitness w Poznaniu

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w specjalności fitness wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora aerobiku w Poznaniu

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Główny prowadzący na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora fitness w Poznaniu

Zajęcia z części specjalistycznej na kursie weekendowym planujemy w soboty i w niedziele 9.00 -17.00 (czasami mogą nastąpić drobne przesunięcia)

planowane miejsce zajęć: miejsce: sala fitness, Poznań-Wilda, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222, mapka: http://goo.gl/maps/mKJE4

lub Alfa Fitness Stars, ul. Dmowskiego 121, Poznań mapka: goo.gl/maps/3QBEvp5rtf32

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest w trakcie kursu.


4.      Uczestnicy kursu instruktora fitness w Poznaniu

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;


5.      Planowana kadra kursu instruktora fitness w Poznaniu

 

Damian Brandt – Niesamowita energia i pasja. Od kilku lat zafascynowany fitnessem skutecznie zaraża innych swoją pasją, kształcąc się pod okiem polskich i zagranicznych instruktorów. Pracuje dla największych klubów fitness w Polsce Jatomi Fitness, Energy Fitness Club i innych. Wyszkolił już wielu instruktorów fitness na prowadzonych kursach. Nieustannie doskonali swój warsztat instruktorski, uczestnicząc w licznych międzynarodowych konwencjach, warsztatach i szkoleniach. Certyfikowany przez Tomahawk (Indoorcycling Group), Spinning®, Indoorwalking®, IFAA, PFS, szkoleniowiec w Polskiej Akademii Sportu.
 

ewentualnie także:

Olga Lipczyńska - instruktor fitness i trener personalny z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi zajęcia grupowe i treningi personalne w najlepszych klubach fitness w Poznaniu. Liczne certyfikaty, licencje, ukończone szkolenia m.in: Master Instructor Peak Pilates Move Chair, bodyART, BAX (bodyART extreme), Les Mills BodyPump, Les Mills BodyBalance, TRX, Medical Pregnancy Training, Kettlebells, Pilates, Zdrowy kręgosłup, Stretching, Body Shape, Trening funkcjonalny. 'Jeśli robisz to, co kochasz- nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu’.

 

 

 

 

 

lub:

Anma Gr@I@k - Od wielu lat nauczyciel i szkoleniowiec, instruktor fitness, kulturystyki i kinezypsychoprofilaktyki. Wyszkoliła setki instruktorów, którzy z sukcesem działają w swoich szkołach i klubach w różnych częściach Polski i za granicą. Stworzyła wiele koncepcji treningowych, które z powodzeniem funkcjonują w klubach. Zorganizowała i przeprowadziła kilkadziesiąt maratonów, konwencji i innych imprez fitnessowych. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i taką też filozofię wyznaje na sali. Wszystko da się zrobić trzeba tylko chcieć i dużo nad sobą pracować. Poza szkoleniami instruktorskimi nieustannie prowadzi zajęcia z niemieckimi klientami. Konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach (głównie zagranicznych) u najlepszych w branży. Na swoich szkoleniach zaraża pasją i miłością do zawodu, daje solidne podstawy i ukierunkowuje na dalszy rozwój. Dużo wymaga od siebie i od swoich uczniów, co zawsze prowadzi do sukcesu. Na jej szkoleniach czas upływa bardzo szybko, a z każdą minutą rośnie świadomość coraz większych kroków robionych naprzód i zadowolenie z możliwości pracy w najfajniejszym zawodzie świata !
 

 

6.      Cena kursu instruktora fitness w Poznaniu

·         Część specjalistyczna                       1650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora aerobiku w Poznaniu

Ostateczny rozkład treści zajęć i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i może różnić się od zamieszczonego.

1. Krótka historia fitnessu.
 
2. Praca z muzyką (pojęcie frazy bloku itp.).
 
3. Cueing werbalny i niewerbalny.
 
4. Struktura lekcji choreograficznej.
 
5. Struktura lekcji wzmacniającej (w tym lekcji ze sztangami).
 
6. Zasady tworzenia lekcji wzmacniającej.
 
7. Zasady tworzenia lekcji choreograficznej.
 
8. Katalog kroków na podłodze.
 
9. Katalog kroków na stepie.
 
10. Choreografia na podłodze - metodyka.
 
11. Choreografia na stepie - metodyka.
 
12. Podstawowe metody tworzenia choreografii.
 
13. Pojęcie i zastosowanie tranzycji zarówno w choreografii, jak i we wzmacnianiu.
 
14. Bezpieczeństwo podczas zajęć fitness.
 
15. Psychologia w pracy instruktora fitness.
 
16. Ćwiczenia wzmacniające - katalog.
 
17. Technika wykonywania ćwiczeń wzmacniających w lekcji fitness.
 
18. Ćwiczenia kontuzjogenne.
 
19. Omówienie wszystkich rodzajów lekcji fitness (ABT, TBC, ABS, step itd.) wraz z lekcjami pokazowymi.
 
20. Elementy stretchingu.

21. Egzamin końcowy teoria i praktyka.
 
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zwykle egzamin obejmujący zagadnienia z programu kursu oraz zawarte w podanej literaturze - 4 pytania z każdego z działów: anatomia, dietetyka, teoria fitnessu i metodyka fitnessu (na podstawie własnych notatek z zajęć praktycznych).

 

Egzamin praktyczny zazwyczaj obejmuje:

CHOREOGRAFIA

- 1 blok " 32 " z 3 zmianami kroków i 2 zmianami w przestrzeni

- oceniana jest: technika wykonywania kroków, metodyka nauczania, komunikacja z grupą

KOMBINACJA

- PLIE – LUNGE – SQUAT 

 ĆWICZENIA

- pokaz oraz omówienie 4 ćwiczeń wzmacniających na wybrane grupy mięśniowe typu: TBC, ABT

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura:

1.    Canovas Ricardo, Anatomia. Ćwiczenia mięśni ciała, SBM Renata Gmitrzak 2016

2.    Clemenceau Jean-Pierre, Delavier Frederic, Gundill Michael, Stretching. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2017

3.    Evans Virginia, Dooley Jenny, Donsa J., Career Paths. Fitness Training, Express Publishing 2015

4.    Mizera Krzysztof, Mizera Justyna, Dietetyka sportowa. Co jeść, by trenować efektywnie, Wydawnictwo Galaktyka 2017

5.    Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

6.    Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

7.    Seijas Guillermo, Anatomia. 100 ćwiczeń rozciągających, SBM Renata Gmitrzak 2016

8.    Wademekum - Zdrowy kręgosłup. Stres. Wady postawy. Ćwiczenia, [opracowanie zbiorowe], SBM Renata Gmitrzak 2016

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora fitness w Poznaniu

zapisy kończą się na 3 tyg przed danym terminem,
później dołączenie jest możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc


aktualnie na najbliższy termin jeszcze jest kilka wolnych miejsc
 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem:  FITNESS POZNAŃ, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie,
  - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu
 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4.      Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora fitness w Poznaniu

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl