KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA PŁYWANIA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu PŁYWANIA w Warszawie

 

z LICENCJĄ Polskiego Związku Pływackiego
(na podst. porozumienia PZP - PAS z 7.09.2016)

 

planowane terminy:

 3 - 18 luty 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 22 czerwiec - 7 lipiec 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 14 -29 wrzesień 2024 (intensywny, 16 dni), zajęcia codziennie

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: pływanie)

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

1.      Uprawnienia kursu instruktora pływania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

legitymacja, zaświadczenie i certyfikat w jęz. angielskim

 

2.      Struktura kursu instruktora pływania

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora pływania

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - połowa kursu (jeśli kurs trwa 14-16 dni, zwykle 2 sobota) lub przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 lub 4 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

 

planowane miejsce zajęć teoretycznych i egzaminów pisemnych: siedziba PAS Szkoła Podstawowa 364  ul. Andriollego 1 mapka dojazdu: www.pas.edu.pl/andriollego dojazd do przyst. ORLICH GNIAZD tramwajami 23, 24 lub przystanku WIDAWSKA autobusami: 122, 167, 171, E-2,

 

a planowane miejsce zajęć praktycznych:
 

1. pływalnia przy ul. Konwiktorskiej 6, Warszawa, dojazd komunikacją miejską  autobusami 116, 122, 127, 175, 195, 303, 503,508, tramwajami: 6, 15, 18, 35, 36, mapka: https://goo.gl/maps/ZvCpHuhGEmy (najczęściej prowadzimy kursy na tym obiekcie)

lub ewentualnie 2. pływalnia przy ul. Inflanckiej 8, Warszawa; dojazd komunikacją miejską do przystanku Baseny Inflancka autobusami: 205, 500 tramwajami 1, 28  mapka: http://pas.edu.pl/inflancka

 

lub ewentualnie 3. pływalnia przy ul. Namysłowskiej 8, dojazd do przystanku NAMYSŁOWSKA tramwajami: 1, 4, 41 oraz autobusami: 135, 176, 212, 227, mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/4sFL1
 

lub ewentualnie 4. pływalnia Zespół Szkół ul. Jana Pawła II 69, dojazd do przystanku „STAWKI” autobusami 157, tramwajami 16, 17, 33, 35 lub do przystanku RONDO „RADOSŁAWA” (dawne rondo Babka przy CH Arkadia) autobusami 205, 409, 500, 510, tramwajami 1, 22, 27, 28, wejście na pływalnię znajduje się z lewej strony budynku szkoły od parkingu samochodowego schodami na dół, mapka http://goo.gl/maps/veuyq 

godziny zajęć części specjalistycznej KURS WEEKENDOWY: Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ
w planowanych godzinach soboty 14.30 – 19.30 a niedziele 8.00 – 13.00 lub 13.00 – 18.00 (w zależności od możliwości pływalni i dostępności torów)


godziny zajęć części specjalistycznej KURS INTENSYWNY: zajęcia planujemy w dni powszednie w godzinach 16.00 - 21.00, soboty 14.30 – 19.30 a niedziele a niedziele 8.00 – 13.00 lub 13.00 – 18.00 (w zależności od możliwości pływalni i dostępności torów)

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.


 

4.      Uczestnicy kursu instruktora pływania

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; znajomość i bardzo dobra umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami (na egzaminie końcowym są oceniane 4 style, skok startowy i nawroty).


5.      Planowana kadra kursu instruktora pływania

Aneta Stawiarz (metodyka nauczania pływania dzieci i młodzieży) - Pasjonat pływania, nowości i zmian w metodyce nauczania, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trenerka pływania II klasy PZP, wykładowca kursów Instruktora sportu specjalność pływanie od 2008 roku. Wiedza poparta wieloletnim doświadczenie praktycznym w nauce i doskonaleniu pływania dzieci, młodzieży i dorosłych. Podchodząca do nauki pływania wraz ze zmieniającymi się trendami, szukając nowych pomysłów i rozwiązań. Nauczanie poprzez pasję, zrozumienie i chęć. 

 

 

 

Renata Wojtakajtis - trenerka II klasy pływania z licencją trenerską PZP, sędzina PZP, wielokrotnie jako sędzia główny zawodów, absolwentka studiów trenerskich AWF Warszawa, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Honorowy Dawca Krwi, odznaka Zasłużony dla Zdrowia Narodu (oddane ponad 26 litrów krwi), Srebrny Krzyż Zasługi. Przez 12 lat zawodniczka pływania różnych kategorii wiekowych, głównie stylem klasycznym, trenerka w klubie Neptun Stargard (dawniej Szczeciński) w którym wyszkoliła wielu medalistów i mistrzów Polski w pływaniu, nauczycielka wychowania fizycznego w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i w szkole policealnej.

 

ewentualnie także (prowadzili zajęcia we wcześniejszych edycjach):

 

Michał "Sędrol" Sędrowski - trener pierwszej klasy pływania, dział szkolenia i członek Zarzadu Polskiego Związku Pływackiego, od 2008 roku wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich,  wielokrotny mistrz i rekordzista Polski stylem grzbietowym, wielokrotny medalista Masters  oraz mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym. Na Mistrzostwach Europy Juniorów w jednym z wyścigów pokonał samego Aleksandra Popowa. Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego i warszawskiej AWF. Były zawodnik Juvenii - Kormoran Olsztyn i AZS-AWF Warszawa, znakomity trener i metodyk treningu sportowego.

 

dr Paweł Lewandowski - doktor nauk o kulturze fizycznej AWF Warszawa, trener pierwszej klasy pływania, licencja Polskiego Związku Pływackiego, wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich. 

 

 

 

 

6.      Cena kursu kursu instruktora pływania

·         Część specjalistyczna z pływania         1.650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).
 

 

7.      Planowany ramowy program kursu kursu instruktora pływania

I. Charakterystyka dyscypliny sportowej – pływanie

- pływanie jako przedmiot nauczania na kursie instruktora sportu;

- wiedza i umiejętności pedagogiczno – specjalistyczne instruktora pływania;

- zalecane piśmiennictwo wymagania teoretyczne i praktyczne w zakresie sprawności pływackiej;

- przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa zajęć na pływalniach i wodach otwartych, regulaminy pływalni;

- przepisy dotyczące nauczania pływania indywidualnego i grup zorganizowanych;

- sport pływacki w Polsce i na świecie, historia pływania.


II. Teoretyczne podstawy pływania

- poznanie podstawowych cech środowiska wodnego jako miejsca wysiłku sportowego;

- siły działające na ciało w statyce (hydrostatyka) i w dynamice (hydrodynamika);

- siła napędowa jej wielkości w cyklu ruchowym sportowych sposobów pływania;

- zależność oporu wody od prędkości poruszania się i pozycji ciała;

- charakterystyka i teoretyczne podstawy ruchów pływackich;

- specyfika oddychania podczas wysiłku w środowisku wodnym;

- wpływ ćwiczeń w wodzie na organizm człowieka.


III. Technika pływania

- ewolucja technik pływania sportowego;

- organizacja FINA , przepisy, rola i znaczenie w rozwoju pływania sportowego;

- elementarne pływanie jako wstępny etap opanowania techniki pływania sportowego;

- metody obserwacji i kryteria skuteczności oceny techniki pływania;

- ogólna charakterystyka techniki pływania kraula na grzbiecie, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, naprzemianstronna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

- ogólna charakterystyka techniki pływania kraula na piersiach, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, naprzemianstronna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

- ogólna charakterystyka techniki pływania stylem klasycznym, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, symetryczna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

- ogólna charakterystyka techniki pływania stylem motylkowym, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała ramion, symetryczna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

- symetria, koordynacja i rytm jako warunek poprawności techniki pływania na przykładzie stylu klasycznego i motylkowego;

- poznanie analiza i umiejętność korekty błędów w technikach pływania;

- technika skoku startowego i startu do pływania na grzbiecie;

- technika wykonywania nawrotów stosowana w pływaniu sportowym;

- pływanie sportowe osób niepełnosprawnych, organizacje, przepisy;

- metody obserwacji i analiza skuteczności techniki podczas wyścigu pływackiego.


IV. Metodyka nauczania pływania

- ewolucja metod nauczania pływania;

- szybkość uczenia się pływania jako przejaw uzdolnień ruchowych człowieka, inne czynniki decydujące o skuteczności uczenia się i nauczania pływania, pokaz ruchu na lądzie ,wybór pierwszego sposobu pływania;

- metodyka nauczania pływania niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym;

- rola i dobór gier i zabaw w procesie nauczania pływania; zapoznanie kursanta z programami nauczania pływania :

- ogólnopolski program nauczania pływania - K. Kucia, A. Stachura (2014)

- ogólnopolski program nauki pływania PZP, Mały Mistrz M. S iT ,(2013)

- 20, 30 lekcji nauki pływania E. Bartkowiaka (1974)

- 20,30 R. Karpińskiego (2011)

- 60 lekcji pływania I. Baranyego (1970)

- pływanie osób dorosłych, metody nauczania i doskonalenia pływania osób dorosłych;

- kontrola i ocena procesu nauczania;

- dokumentacja instruktora pływania.


V. Problematyka treningu pływackiego

- etapy szkolenia sportowego

- ogólna charakterystyka treningu pływackiego ,cele i zadania;

- motoryczność człowieka w ontogenezie a technika pływania;

- struktura i treść treningu pływackiego ze szczególnym uwzględnieniem etapów treningu wszechstronnego i ukierunkowanego;

- formy, środki i metody stosowane w treningu pływackim;

- klasyfikacja wysiłku pływaka.


VI. Ćwiczenia:

- Wstępny etap nauczania pływania - ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia wypornościowe, leżenia i poślizgi, wślizgi z siadu, ćwiczenia oddechowe.

- Gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania - umiejętność doboru gier i zabaw w procesie nauczania i doskonalenia pływania.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania na grzbiecie.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania kraulem na piersiach.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania stylem klasycznym.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania stylem motylkowym.

- Zastosowanie delfinowych ruchów tułowia i nóg w nauczaniu stylu grzbietowego

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu startu do grzbietu.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu skoku startowego.

- Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu nawrotów stosowanych w sportowych sposobach pływania.

- Pomoce dydaktyczne, przybory, urządzenia stosowane w procesie nauczania pływania.

- Wybrane ćwiczenia w wodzie z dyscyplin piłki wodna, pływanie synchroniczne, aqua fitness w nauczaniu i doskonaleniu pływania oraz przydatności w pracy dydaktycznej instruktora pływania.

- Hospitacje zajęć nauki pływania niemowląt, dzieci i młodzieży, zajęć z dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi.

- Samodzielne prowadzenie lekcji nauki i doskonalenia pływania, zajęć rekreacyjnych uzgodnionego z wykładowcą.

- Organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych w pływaniu.

Powyższe zagadnienia częściowo zostaną zrealizowane na zajęciach, a częściowo samodzielnie przez kursantów w ramach samokształcenia poprzez materiały szkoleniowe oraz niezbędną literaturę.

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 80 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zwykle egzamin składa się z 5 pytań opisowych, czas trwania 50 min. Obejmuje zagadnienia z programu kursu realizowane na zajęciach specjalistycznych oraz zawarte w podanej literaturze.

 

Egzamin praktyczny zazwyczaj obejmuje:

a.    zaliczenie pokazu pływania "na sucho" czyli pokaz techniki pływania na brzegu,

b.    przepłynięcie poprawną technikę pływania (oraz startu i nawrotów) 100 m stylem zmiennym,

c.    prowadzenie zajęć z grupą na zadany temat na podstawie konspektu.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom ich zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.


Literatura

1. Barany: 20 lekcji pływania.

2. Bondarowicz M., Staniszewski T. (2003): Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Wrocław.

3. Bartkowiak E. (1995): Sportowa technika pływania. COS. Warszawa.

4. Bartkowiak E. (1999): Pływanie sportowe - podstawy teoretyczne sportowa technika pływania - motoryczność pływaka - uczenie się i nauczanie pływania technologia treningu. Warszawa.

5. Karpiński R. (2000): Pływanie - podstawy techniki - nauczanie. Warszawa.

6. Laughlin Terry (2007): Pływanie dla każdego, Buk Rower

7. Montgomery Jim, Chambers Mo (2011): Pływanie. Droga do mistrzostwa, Buk Rower

8. Netter Frank H. (2015): Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner

9. Ostrowski A. (2003): Zabawy i rekreacja w wodzie. WSiP Warszawa

10.     Płatonow W. (1997): Trening wyczynowy w pływaniu. COS. Warszawa.

11. Sozański H. (1997): Teoria treningu sportowego. COS. Warszawa.

12. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2015): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska

13. Rakowski M. (2010) Sportowy trening pływacki, Arkot

14. Karpiński R., (2012), Pływanie sportowe, korekcyjne i rekreacyjne, AWF Katowice, 2012

15. Płatonow W.N., (2000), Pływanie, Olimpijska Literatura, Kijów

16. Przepisy FINA (PZP)

17. Rakowski M., (2008), Nowoczesny trening pływacki, CRS Rafa

 

 

 
8.
      Procedura zgłoszenia kursu instruktora pływania

termin zapisów:
na
kurs edycji "LUTY" zapisy są do 30 stycznia
na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 3 kwietnia
na kurs edycji "CZERWIEC-LIPIEC" zapisy są do 14 czerwca 
na kurs edycji "WRZESIEŃ" zapisy są do 4 września
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytułem: PŁYWANIE, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora pływania

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- W przypadku niedostatecznej liczby zapisanych osób z wpłaconą 1 ratą kurs może zostać przełożony lub odwołany, o czym zapisani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo kilka dni przed rozpoczęciem kursu. W taki przypadku zapisani uczestnicy otrzymają mailowo propozycje przeniesienia się na inny termin a także inne opcje do wyboru.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl