KURS MENEDŻERA MENAGERA MENADŻERA SPORTU W OPOLU, KURS NA MENADŻERA MENAGERA MENADŻERA SPORTU W OPOLU

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs MENEDŻERA SPORTU

kurs na MENADŻERA SPORTU

kurs na MENAGERA SPORTU

w OPOLU od 9 października - 19 grudnia 2010

kurs weekendowy (7 x sob-niedz)

Rozpoczęcie w sobotę 9.X o godz. 10.00

miejsce zajęć: sala wykładowa Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ul. Damrota 6, III piętro.

zajęcia będą w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu menadżera sportu w Opolu

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wg zatwierdzonego wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem ministra w dziedzinie menedżeryzmu sportowego Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT MENEDŻERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Po upływnie około 3 miesięcy Ministerstwo wystawia i przesyła DYPLOM Menedżera Sportu.

Uprawnienie daje prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienie jest wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.

Dokumenty wydaje Organizator szkolenia, na podstawie przyznanych uprawnień oraz rozporządzenia. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Format 207 x 145 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze beżowym

rozmiar dyplomu ( ½ A4 )

 

2.      Struktura kursu menadżera sportu w Opolu

         Część ogólna 80 h lekcyjnych (60 h zegarowych) (wykłady) z teorii zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu, organizacji, prawa, ekonomii itp. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów kierunku zarządzania i marketingu.

         Część specjalistyczna 80 h lekcyjnych (60 h zegarowych) (ćwiczenia i warsztaty) z zarządzania i marketingu sportowego

         Warsztaty (praktyki menedżerskie) 50 h lekcyjnych (38 h zegarowych) odbywane w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej organizacji sportowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PKOL, ogólnopolski związek sportowy, regionalny związek sportowy, gminny lub miejski wydział sportu, ośrodek sportu i rekreacji, klub sportowy). Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.
Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania Dyplomu Menedżera Sportu jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk menedżerskich można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka materiały. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu menadżera sportu w Opolu

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Opolu. Szczegóły zostaną podane pod koniec września.

 

UWAGA: weekend Wszystkich Świętych (30-31.X) wolny od zajęć dydaktycznych. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

4.      Uczestnicy kursu menadżera sportu w Opolu

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe). Kurs jest adresowany w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników:

 • ośrodków sportu i rekreacji
 • klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach;
 • stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych;
 • nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi;
 • przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych;
 • mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom;
 • a także studentów i absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

5.      Planowana kadra kursu menadżera sportu w Opolu

koordynator organizacyjny - Zofia Kozina - Oloś, Prezes Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Opolu, tel. 602 17 40 42

prowadzący:

Konrad Pudło - Prezes Zarządu firmy badawczej Pentagon Research zajmującej się badaniem mediów, szczególnie zagadnień związanych z efektywnością przekazu (badanie wizerunku, badanie formatów telewizyjnych, sondaże polityczne, badania społeczne, product placement, sponsoring sportowy, reklama). Firma współpracuje z czołowymi reklamodawcami, nadawcami i producentami programów telewizyjnych w Polsce i za granicą. Od 1989 r. pracował przy dużych zagranicznych projektach filmowych, następnie w telewizji komercyjnej (dyrektor marketingu pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Europie Wschodniej). W latach 1994-1995 zajmował się reklamą, badaniami oglądalności, i badaniami programów telewizyjnych. w koncernie „Fininvest" Silvio Berlusconiego. W latach 1996-1997 pracował w grupie kapitałowej Polsatu. Od 1997 do 2006 współwłaściciel firmy Expert Monitor zajmującej się monitoringiem mediów i badaniem strategii reklamowych.

Maciej Maj (kierownik kursu) absolwent socjologii Uniwersytetu Opolskiego i  wychowania fizycznego Politechniki Opolskiej. Jest właścicielem firmy Openfield, zajmującej się badaniami rynku, komunikacją marketingową i marketingiem sportowym. W ramach działalności z obszaru marketingu sportowego w szczególności koncentruje się na badaniach i analizach zwiększających efektywność  działań marketingowych.

Piotr Bębenek (pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej, właściciel firmy szkoleniowej Werbel) 

Maciej Skrzypek (prawnik INTERLAW) http://www.interlaw.pl/

i inni...

 

6.      Cena kursu menadżera sportu w Opolu

·         Cały kurs                                      1997 zł brutto

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v    W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki menadżerskie, OLBRZYMI PAKIET materiałów do zajęć (prezentacje komputerowe, biznes plany, przykładowe projekty sport biznesu), przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia oraz zgłoszenie do.

 

7.1.  Warunki zaliczenia kursu menadżera sportu w Opolu

- aktywna obecność na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć

- przygotowanie pracy zaliczeniowej na jeden z podanych tematów menedżerskich

- obrona pracy połączona z egzaminem menedżerskim przed komisją

- złożenie dokumentacji potwierdzającej zaliczenie 50 godzin praktyk menadżerskich – praktyki można wykonać w dowolnie wybranej organizacji działającej w obszarze kultury fizycznej. Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.

 7.2.      Cel i Planowany ogólny program kursu menadżera sportu w Opolu

Celem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

- przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania   uprawnień   decyzyjnych   oraz   doskonalenia   umiejętności organizatorskich menedżera;

- dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;

- kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;

- opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

 

» Planowany ogólny program kursu menadżera sportu w Opolu

1.      Badania marketingowe na rynku sportu

2.      Europejskie systemy zarządzania sportem

3.      Impreza sportowa jako rozszerzony produkt marketingowy i baza medialnej kampanii reklamowej

4.      Koncepcja marketingu sportu

5.      Kształtowanie wizerunku marki organizacji sportowych

6.      Marketing sportowy w strategii marketingowej firmy

7.      Marketing usług sportowych

8.      Media w strukturze marketingu sportu

9.      Międzynarodowe negocjacje w sporcie

10.  Międzynarodowe organizacje sportowe

11.  Podstawy ekonomii sportu

12.  Podstawy finansów przedsiębiorstwa

13.  Podstawy marketingu

14.  Podstawy prawa reklamy

15.  Podstawy prawa spółek

16.  Podstawy prawa własności intelektualnej

17.  Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych

18.  Promocja organizacji sportowych

19.  Rynek mediów w Polsce

20.  Rynek sportu na świecie i w Polsce

21.  Sponsoring sportu-planowanie, relacja i kontrola efektów

22.  Stosowanie koncepcji marketingu w polskich klubach sportowych

23.  Uwarunkowania i zakres marketingu sportu

24.  Zarządzanie obiektami sportowymi

25.  Wprowadzenie do zarządzania

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu menadżera sportu w Opolu

ZAPISY DO 9 października

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                 tytułem: Opole MENEDZER, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów zarządzania lub marketingu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

       Jakie są przesłanki do zdobywania tytułu Menedżera Sportu

Postępująca komercjalizacja sportu i przekształcanie się polskich organizacji sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonujące w sferze usług wymusza zmianę trybu zarządzania oraz podejmowania decyzji. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację w swym funkcjonowaniu. Funkcjonują na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych i od sponsorów.

W ostatnich latach pojawiły się też nowe organizacje sportowe, zajmujące się przeprowadzaniem rozgrywek ligowych w swoich dyscyplinach sportu. Planuje się stworzenie kolejnych spółek organizacji sportowych, których menedżerowie będą musieli dysponować wiedzą o zarządzaniu takimi organizacjami. Istnieje też potrzeba przygotowania polskiego sportu profesjonalnego do zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Zawód przyszłości - menedżer sportu

Fot. Theta

 

Ośrodki sportowe potrzebują menedżerów - twierdzą przedstawiciele branży. Coraz więcej szkół uczy więc profesjonalnego zarządzania sportem i robienia na nim biznesu.

Tomasz Z., absolwent AWF, jest menedżerem sportu i imprez sportowych. Na drugim roku studiów założył firmę, która zajmuje się szkoleniem instruktorów fitness. Powody rozkręcenia własnego biznesu były dwa: zamiłowanie do muzyki i pasja organizowania różnych imprez.

- Zobaczyłem lukę w tym segmencie i postanowiłem spróbować. Udało się - opowiada Tomasz Z.. Jego praca wymaga dużo poświęcenia. Nie jest to dobry sposób na zarobkowanie dla osób, które potrzebują silnego poczucia stabilizacji i wolą swoje obowiązki wykonywać w ściśle określonych godzinach.

- Menedżer imprez sportowych ma nienormowany czas pracy - zaznacza Z.. - Organizowanie wydarzenia tego typu bardzo absorbuje. Trzeba wytrzymać presję. W tym zawodzie potrzebna jest więc odporność na stres i opanowanie w sytuacji, gdy na przykład wystąpią jakieś komplikacje podczas organizowania konkretnego przedsięwzięcia.

- To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią monotonii - podkreśla menedżer. Każdy projekt imprezy oznacza nowe wyzwanie, wymaga kreatywności i niebanalnych pomysłów.

- Menedżer sportu jest stosunkowo nowym zawodem na polskim rynku i od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą profesją - stwierdza Maciej Ryszkowski, dyrektor Kursów - Co roku powstają nowe miejsca pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, które potrzebują kadr menedżerskich. Zwykle każdy z kursantów ma jedną, czasem dwie dyscypliny, w których się specjalizuje.

Do zawodu Menedżer sportu przygotowuje coraz więcej uczelni - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nie tylko Akademie Wychowania Fizycznego, ale również uniwersytety prowadzą studia podyplomowe z zarządzania klubem sportowym czy finansów w sporcie i rekreacji.

Jak przyznaje Maciej Ryszkowski, rośnie zainteresowanie kursami typu menedżer sportu. Zapisują się na nie osoby już pracujące w branży, głównie na stanowiskach kierowniczych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać aktualne trendy zarządzania i marketingu sportowego. Oferta adresowana jest również do studentów i absolwentów wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, ekonomii czy zarządzania i marketingu. To szansa dla tych, którzy chcieliby zdobyć nowy zawód, niekoniecznie związany z pracą, którą wykonywali do tej pory.

Program zajęć menedżera sportu obejmuje takie przedmioty, jak: organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi, organizacja imprez, marketing w sporcie, negocjacje, zarządzanie finansami czy socjologia i psychologia. Podczas zajęć praktycznych można nauczyć się, jak prowadzić konferencje i jakich narzędzi reklamowych używać, by poprawić wizerunek firmy.

Gdzie można szukać zatrudnienia? - Na menedżera sportu czekają trzy duże obszary: tzw. zawodowy, gdzie mogą pracować jako dyrektorzy i kierownicy miejskich ośrodków sportu, hal sportowych, pływalni, pracownicy referatów i wydziałów sportu w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych oraz jako pracownicy administracji centralnej - wymienia Maciej Ryszkowski. - Kolejny obszar wyznaczają stowarzyszenia i fundacje. W takiej formie działa blisko 80 procent klubów sportowych oraz związków sportowych. Zatrudnienia można też szukać w sektorze prywatnym, a więc w klubach pierwszoligowych, klubach fitness czy wellness lub jako agent sportowy wybranych zawodników.

Obowiązki menedżera sportu są zróżnicowane - w zależności od pełnionej roli. Jak wyjaśnia Maciej Ryszkowski, najczęściej polegają one na zarządzaniu majątkiem firmy, kierowaniem ludźmi oraz sporządzaniu analiz i raportów.

Zarobki zależą od branży, w której się specjalizujemy. Menedżer sportu w piłce nożnej na starcie zawodowej kariery w niedużym klubie może liczyć na wynagrodzenie od 3 tys. zł w górę. W najlepszych klubach zarobki dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. W klubach fitness, związkach sportowych czy ośrodkach sportu i rekreacji na stanowiskach kierowniczych zarabia się ok. 5 tys. zł miesięcznie.

KATARZYNA KLIMEK 6.10.2008

http://www.dziennik.krakow.pl/

 

Zawód: menedżer sportowy

Czasy prezesów niczym z "Misia" mijają: sportem w Polsce zaczynają rządzić świetnie wykwalifikowani menedżerowie. Sport stał się biznesem, a klub ma przynieść zyski.

W "Misiu" Stanisława Barei Ryszard Ochódzki, prezes klubu sportowego Tęcza, to uosobienie działacza sportowego PRL - nie ma pojęcia o profesjonalnym zarządzaniu, wykorzystuje stanowisko do robienia drobnych interesów, uwielbia tanie pochwały.

Dziś prezes klubu sportowego nosi markowy garnitur, ustala na co wydać dziesiątki tysięcy złotych, zarządza sztabem ludzi - od asystentów przez trenerów do specjalistów od komunikacji z mediami.

Jak zrobić karierę w sporcie? Arkadiusz Krygier ma 34 lata. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i serbsku. Pochodzi z Włocławka, 10 lat temu skończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, później studium zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od początku kariery zawodowej jest związany ze sportem. Został kierownikiem drużyny koszykarskiej we Włocławku. Potem - wraz z rosnącą grupą sponsorów i zmianami w funkcjonowaniu klubu - dyrektorem ds. marketingu. Latem otrzymał świetną ofertę od bogatego Turowa Zgorzelec, sponsorowanego przez lokalną elektrownię i kopalnię. Został prezesem klubu. Nie wahał się - to wyzwanie, ale też kolejny krok w karierze i awans na dobrze płatne stanowisko.

To jeden z wielu młodych działaczy, którzy patrzą na sport przez pryzmat liczb, bilansu zysków i strat, ścisłego trzymania się budżetu. Wiedzą, że dobra kampania public relations w mediach zwiększy zainteresowanie drużyną. A wraz z tym pojawią się sponsorzy chętni do reklamowania się przez sport. Ten przestał być już rywalizacją na boisku. To teraz walka o pieniądze, jakie można zyskać dzięki kontraktom sponsorskim, sprzedając np. prawa do transmisji telewizyjnych.

Zmiany rozpoczęły się wraz z wprowadzaniem sportowych spółek akcyjnych. Teraz kluby coraz bardziej przypominają te z amerykańskich lig zawodowych. Właściciele dokładnie analizują, na jakie zyski mogą liczyć. Każdy transfer ma przynieść udziałowcom dochód. - To możliwe, ale pod warunkiem, że kierują tym osoby kompetentne - mówi prof. Andrzej Sznajder ze Szkoły Głównej Handlowej.

Zarządzania sportem uczy coraz więcej uczelni. Popularne jest specjalnie utworzone studium w SGH. Pojawiają się kolejne: na Akademiach Wychowania Fizycznego, prywatnych uczelniach. - Zainteresowanie rośnie wraz z czasem. Coraz bardziej widać, że to się opłaca - przyznaje prof. Sznajder.

Przyszli menedżerowie sportu uczą się, jak stworzyć z klubu maszynkę do zarabiania pieniędzy - muszą wiedzieć, jak działają spółki, jak je promować i kształtować wizerunek drużyny. Zajmują się współpracą z mediami, poznają, jak kluby sportowe funkcjonują za granicą, zgłębiają tajniki reklamy.

- Klub teraz jest jak firma, właściwie różnic nie ma żadnych - mówi Krygier, którego Turów ma roczny budżet w wysokości ok. 4 mln dol., z czego 25 proc. to pula na wynagrodzenia zawodników. - Sport stał się biznesem. Klub ma przynieść pieniądze. Szefów klubów rozlicza się z tego, jak wydawane są fundusze reklamujących się sponsorów. Ważne, aby nie były marnotrawione, a dawały zyski.

Pieniądze można zarabiać, nie tylko rządząc klubem walczącym o mistrzostwo w lidze piłkarskiej, koszykarskiej czy siatkarskiej. Jeszcze większe kwoty wchodzą w grę w przypadku menedżerów indywidualnych, zajmujących się znajdowaniem graczy do drużyn. Jednym z pierwszych takich agentów w Polsce jest Andrzej Grzyb. Kończył studia i zrobił doktorat na moskiewskim odpowiedniku AWF (katedra piłki siatkowej). - Naturalne było, że znajomi trenerzy klubowi zgłaszali się coraz częściej do mnie, abym pomógł im sprowadzić zawodników z ówczesnego Związku Radzieckiego. Początkowo robiłem to gratis, ale później uznałem, że trzeba to uporządkować - mówi Grzyb.

W 1991 roku założył spółkę, która oficjalnie pośredniczyła w transferach piłkarskich i siatkarskich. Trzy lata później ukończył pierwszy w Polsce kurs menedżerów sportu. Grzyb: - Mam różne tytuły, jestem trenerem siatkówki, skończyłem kursy trenerskie światowej federacji, zyskałem wiele uprawnień biznesowych. Jeśli ktoś chce robić karierę w sporcie, musi o to zadbać. Ale o wielu rzeczach decyduje też znajomość ludzi, układów, uczciwość. Bez tego natychmiast zginie się wśród zawodników.

Im dłużej menedżer jest na rynku, tym bardziej jego renoma rośnie. A wraz z tym dochody. Grzyb nie ukrywa: - Pieniądze można zarobić... I to bardzo dobre. Kwestia sumy zależy jednak od techniki kontraktu.

Na początku od każdej umowy brał 5 proc. i nic więcej go nie interesowało. Takie podejście nie dawało jednak renomy u sportowców - kiedy mieli problemy z wypłatami, musieli radzić sobie sami. Obcokrajowcy w takiej sytuacji są bezbronni.

Teraz jest inaczej. Zawodnik podpisuje kontrakt z Grzybem, a on z klubem. W ten sposób sportowiec umawia się z menedżerem na określoną sumę i nie obchodzi go już, ile ten otrzyma z klubu za transfer. Z drugiej strony zawodnika nie interesują problemy klubu - Grzyb musi mu zapłacić 100 proc., a później - w razie problemów - sam chodzi po sądach.

Agenci koszykarscy, którzy znajdują zawodnikom kluby w Polsce, otrzymują przeciętnie 10 proc. z wynegocjowanych kontraktów. A sumy są spore. Czołowi koszykarze podpisują umowy warte nawet od 100 do 150 tys. dolarów. Od każdej takiej umowy menedżer otrzyma 60 tys. zł. Przed sezonem tylko w Polsce może podpisać kilka tak poważnych umów oraz kilkanaście mniejszych. To i tak niewiele w porównaniu do zarobków agentów piłkarskich. Tam - wśród najlepszych - w grę wchodzą kwoty kilkadziesiąt razy większe.

Paweł Rzekanowski, Toruń
2006-08-28, ostatnia aktualizacja 2006-08-28 00:00

http://gazetapraca.pl

 

konspekt zajęć (Michał Mango):

a) Czym jest public relations i jak funkcjonuje w sporcie

1.    Czym jest PR w sporcie, jakie są narzędzia PR w sporcie. Różnica pomiędzy PR w sporcie a marketingiem sportowym

2.    Różnica pomiędzy klasycznym PR-em, a PR w sporcie - wspólne cechy, działania narzędzia.

3.    Narzędzia PR i ich sposób wykorzystania w PR sportu. Czy jest różnica?

4.    Funkcje PR

 

 b) Co piarowiec, menadżer sportu, sportowiec powinien wiedzieć o mediach.

1.    Prawo prasowe i praktyczne wykorzystanie tego instrumentu w mediach - czy lepsze jest sprostowanie czy  polemika?

2.    Jak skutecznie komunikować się z dziennikarzami, tak aby oni nie łamali naszych praw wynikających z prawa prasowego i aby nie psuć sobie relacji z mediami.

3.    Obowiązki dziennikarzy wobec nas i etyka w mediach

 

c) Media nie są złe - kulisy i praktyczne przykłady współpracy z mediami

1.    Narzędzia pracy z mediami - cześć teoretyczna i praktyczna

2.    Specyfika pracy z mediami, jak przygotować się do spotkania z dziennikarzem prasowym, dziennikarzem radiowym oraz dziennikarzem telefizyjnym

3.    Na co powinniśmy uważać podczas sesji zdjęciowych do magazynów i publikacji prasowych

 

d) Praktyczny aspekt pracy w PR - dzień po dniu.

1.    Konferencja prasowa, od czego zacząć, jak przygotować, jak powinna wyglądać

2.    Event sportowy, nasze doświadczenia - jak skutecznie przygotować event - nie musi być drogi, żeby był efektowny

3.    PR klubu i organizacji a PR sportowca

4.    Przykłady praktyczne pracy w PR, czy kwintesencja "naszej "działalność-  filmy, materiały telewizyjne i materiały radiowe

 

konspekt 4 zajęć (Michał Drelich)

Źródła finansowania projektów sportowych

-     środki publiczne, sponsoring, opłaty startowe/bilety, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, inne;

 

Sponsoring jako narzędzie promocji firm i marek

-     co wyróżnia sponsoring sportowy spośród innych form promocji;

-     skuteczność i wiarygodność sponsoringu sportowego według badań statystycznych;

-     rodzaje sponsoringu w sporcie;

-     korzyści ze sponsoringu dla sponsora i sponsorowanego; 

 

Planowanie polityki sponsoringowej

-     zasady tworzenia pakietów sponsorskich; określenie wartości rynkowej imprezy na podstawie wybranych wskaźników;

-     dobór sponsorów ze względu na dyscyplinę, wizerunek imprezy oraz grupę docelową; zasada wyłączności branżowej;

-     określanie celów krótko- i długoterminowych dla organizatorów imprez sportowych;

 

Zasady konstruowania oferty sponsorskiej

-     elementy składowe profesjonalnej oferty sponsoringowej;

-     zakres świadczeń sponsorskich, czyli jakie świadczenia są naprawdę atrakcyjne dla sponsorów;

-     zasady konstruowania umów sponsoringowych, w tym umów na wykorzystanie wizerunku sportowca;

 

Negocjacje z potencjalnymi i obecnymi sponsorami

-     podstawowe zasady negocjacji;

-     jak skutecznie przekonać sponsora do zaangażowania się w projekt;

-     tworzenie koncepcji długofalowej współpracy ze sponsorem

 

Budowanie trwałych relacji ze sponsorem

-     jak zmaksymalizować korzyści ze sponsoringu;

-     sposoby budowania przyjaznych i trwałych relacji ze sponsorem;

-     raportowanie; poszerzanie obszarów współpracy;

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl