kintensywny  KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Łodzi, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Łodzi

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora KULTURYSTYKI i ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

 w Łodzi / Pabianicach

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 weekendów), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 6 weekendów), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Ten kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Krakowie - szczegóły podane są na stronie głównej.

 

Kliknij i zapisz się na kurs

 jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu
 specjalność: kulturystyka i ćwiczenia siłowe

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!


 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

Materiały do nauki części ogólnej na kursie intensywnym można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Główny prowadzący na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

Część ogólna będzie się odbywała w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej (1 termin) zaplanowany jest:

kurs intensywny - przedostatni dzień danej edycji kursu (jeśli kurs trwa do 9 dni, zwykle 2 sobota)

kurs weekendowy - połowa danej edycji kursu (zwykle 3 sobota)

Informacja o dniu egzaminu jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji kursu, a szczegółowa godzina i miejscu egzaminu jest podawana w strefie dla kursantów.

  

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy
- na kursie intensywnym codziennie w godzinach 8.00 - 17.00
- na kursie weekendowym w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 17.00

planowane miejsca zajęć:

GymPlaza, ul. Piłsudskiego 135, dojazd jw., te 2 kluby są obok siebie.

lub klub FORMOWNIA ul. Zamkowa 2, Pabianice. Dojazd  mapka: https://goo.gl/maps/fzhJ9FzKSrC2


W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 4. Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;


 

5. Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

Mariusz Bałaziński - absolwent AWF Warszawa, specjalizacja trenerska - kulturystyka i podnoszenie ciężarów (dr M. Kruszewski / W.Baszanowski), obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Pabianicach, masażysta, trener personalny. Wielokrotny reprezentant Polski w kulturystyce klasycznej, wielokrotny Mistrz Polski.
Największe ostatnie sukcesy na scenie kulturystycznej to:
wiosna 2011:
- 1 miejsce - "ARNOLD CLASSIC Amateur"-kulturystyka klasyczna do 175cm (USA-Columbus)
- 1 miejsce - "Mr OLYMPIA Amateur"-kulturystyka klasyczna do 175cm (Londyn)
jesień 2011:
- 2 miejsce w "ARNOLD CLASSIC EUROPE"-kulturystyka klasyczna do 175cm (Madryt)
- 1 miejsce w "Grand Prix PEPA"-kulturystyka klasyczna OPEN (Opava)
- 1 miejsce w "Grand Prix PEPA"-kulturystyka weteranów OPEN (Opava)
- 2 miejsce w "Pucharze Polski"-kulturystyka klasyczna OPEN (Zabrze)
- 4 miejsce w "Mistrzostwach Świata"-kulturystyka klasyczna do 175cm (Tallin)
- 4 miejsce w "Mistrzostwach Świata Juniorów i Weteranów"-kulturystyka klasyczna OPEN (Santa Susana)
Wcześniej:
- brązowy medal Mistrzostw Świata w kulturystyce klasycznej do 175cm w Kaliningradzie, 2008,
- brązowy medal Mistrzostw Europy w kulturystyce klasycznej do 175cm  w Nowym Sadzie 2009,
- srebrny medal Grand Prix Danii "Loaded Cup w kulturystyce klasycznej OPEN 2009,
- srebrny medal Mistrzostw Świata  w kulturystyce klasycznej do 175cm w Madrycie 2009,
- srebrny medal Pucharu Świata w kulturystyce OPEN w Budapeszcie 2010

 
Tomasz Pabiniak czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, doświadczony instruktor i trener personalny. Najważniejsze osiągnięcia:
2007 1 miejsce Debiuty Kulturystyczne kat. 80kg i open (debiut roku 2007) (Ostrów Mazowiecka)
2007 2 miejsce Mistrzostwa Polski kat. 75kg (Białystok)
2009 1 miejsce Mistrzostwa Polski kat. 80kg (Ostrołęka)
2009 2 miejsce Puchar Polski kat open (Zabrze)
2009 5 miejsce Mistrzostwa Świata kat. Kulturystyka Klasyczna do 175cm (Madryt - Hiszpania)
2012 1 miejsce Mistrzostwa Polski kat 90kg (Częstochowa)
2012 3 miejsce Mistrzostwa Europy kat 90 kg (Santa Susanna - Hiszpania)

 

ewentualnie także inni specjaliści z zakresu kulturystyki, np. Andrzej MASZA Maszewski, Sebastian Kuliński

 

Sebastian KULIŃSKI - czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, sędzia kulturystyki PZKFiTS, doświadczony instruktor i trener personalny, wykładowca i egzaminator na kursach instruktora kulturystyki. oraz trenera personalnego. Najważniejsze osiągnięcia:

2008 Mistrzostwa Polski - III miejsce w kat. 70kg-brąz IFBB
2008 Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w Żorach II miejsce w kat.70kg- srebro IFBB
2010 Puchar Mazowsza w Pruszkowie -II miejsce -srebro
2010 Mistrzostwa Polski - IV miejsce w kat. 70kg IFBB
2010 Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne w Słupsku - I miejsce w kat 70kg- złoto IFBB
2011 Mistrzostwa Polski w Częstochowie - I miejsce w kat. 70kg –tytuł Mistrza Polski oraz I miejsce w kat. par kulturystycznych IFBB
2011 Mistrzostwa Polski NAC II miejsce w kat. Athletic Body-tytuł vice-mistrza Polski (kulturystyka klasyczna)
2011 Powołanie do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w Luksemburgu
2011 Mistrzostwa Świata w Luksemburgu - 6 miejsce
2011 Puchar Polski NAC I miejsce w kat. pary kulturystyczne- złoto
2011 Puchar Polski NAC II miejsce w kat. Athletic body -strebro
2011 Ponowne powołanie do Kadry Narodowej na Ms.& Mr.Universe w Hamburgu
2011 Ms.&Mr. Universe w kat. od 165cm pierwsza 10tka

 

 

 

6. Cena kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

·         Część specjalistyczna                       1650 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu i może się różnić od zamieszczonego na stronie

 

Wykłady

1.       Zarys historii w kulturystyce, najważniejsze przepisy i organizacja zawodów, pozy kulturystyczne, sylwetki czołowych kulturystów polskich i zagranicznych

2.       Podstawy treningu kulturystycznego

3.      Zasady treningowe dla początkujących i zaawansowanych: zasada stopniowego zwiększania obciążeń treningowych, zasada wykonywania ćwiczeń w seriach, zasada izolacji grup mięśniowych, zasada dezorientacji mięśniowej, zasada priorytetu treningowego, zasada treningu piramidalnego, zasada treningu dzielonego, zasada pompowania krwi do mięśni, zasada superserii, zasada serii łączonych, zasada treningu całościowego, zasada treningu cyklicznego, zasada treningu izometrycznego, zasada oszukanych powtórzeń, zasada serii potrójnych, zasada wielkich serii, zasada wstępnego przemęczenia mięśni, zasada stosowania przerw odpoczynkowych wewnątrz serii, zasada szczytowego napięcia mięśni, zasada utrzymania ciągłego napięcia mięśni, zasada oporu w ruchu wstecznym, zasada wymuszonych powtórzeń, zasada treningu podwójnie dzielonego, zasada treningu potrójnie dzielonego, zasada wywoływania palenia wewnątrzmięśniowego, zasada treningu jakościowego, zasada serii ze zmniejszanym obciążeniem, zasada treningu instynktownego, zasada niespójności form treningowych, zasada niepełnych powtórzeń, zasada dynamicznych powtórzeń

4.       Ogólne zasady treningu grup męśniowych:

a.    ogólne zasady treningu łydek w różnych okresach w ciągu roku

b.    ogólne zasady treningu mięśni czworogłowych ud

c.    ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ramion

d.    ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ud

e.    ogólne zasady treningu mięśni pleców

f.     ogólne zasady treningu tricepsów w różnych okresach roku i u osób na różnych poziomach zaawansowania

5.       Omówienie celów, istoty i zasad treningu aerobowego

6.       Celowość wykonywania strechingu

7.      Planowanie i rozpisywanie treningu siłowego dla początkujących i zaawansowanych,

8.       Cykle treningowe

9.       Powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii:

a.    analiza czynnościowa (ruchy i płaszczyzny), rola stawów

b.    budowa i przyczepy mięśni klatki piersiowej

c.    budowa i przyczepy mięśni obręczy barkowej

d.    budowa i przyczepy mięśni kończyny górnej

e.    budowa i przyczepy mięśni kończyny dolnej

f.     budowa i przyczepy mięśni brzucha

g.    budowa i przyczepy mięśni grzbietu

10.   Żywienie, diety i suplementacja:

a.   ogólne omówienie współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych

b.   zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych dyscyplinach sportu: sporty siłowe, siłowo-szybkościowe, szybkościowo-wytrzymałościowe itd.

c.   podstawowe suplementy stosowane we wspomaganiu wysiłku fizycznego i ich zastosowanie

d.   dobór suplementacji w różnych okresach treningu i na różnych poziomach zaawansowania

e.    zastosowanie diety redukcyjnej u osób ćwiczących rekreacyjnie

f.     podział diet ze względu na różnice w budowie morfotycznej i wg grup krwi

g.    dieta w okresie przygotowań do zawodów (redukcyjna)

h.    metody odchudzania

i.      metody zwiększania masy mięśniowej poprzez odżywianie

 

Ćwiczenia

11.   Rola i znaczenie prawidłowej rozgrzewki

12.   Rola i znaczenie prawidłowej asekuracji

13.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni klatki piersiowej

14.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni obręczy barkowej

15.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni kończyny górnej

16.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni kończyny dolnej

17.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni brzucha

18.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni grzbietu

19.  Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla ćwiczeń aerobowych

20.  Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych ćwiczeń przez kursantów na poszczególne grupy mięśniowe

21.   Doskonalenie poznanych umiejętności

22.   Korekcja wad postawy – udział mięśni w niektórych wadach postawy

 

23.   Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych

24.   Egzamin teoretyczny

25.   Egzamin praktyczny

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach zamieszczonych na stronie.

 

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin teoretyczny:

Zazwyczaj egzamin ma formę pisemną, pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania ok. 60 min.

 

Egzamin praktyczny:

Zazwyczaj na egzaminie praktycznym kursant prezentuje i omawia zadane przez egzaminatora ćwiczenia na konkretne partie mięśniowe. Oceniana jest techniki wykonywanych elementów, metodyka nauczania ćwiczeń, dobór metod, form i środków treningowych, komunikacja z klientem, posługiwanie się terminologią z zakresu treningu siłowego.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziom zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura

1.    Delavier F. (2011): Atlas treningu siłowego, PZWL

2.    Michalski L. Metody treningowe.

3.    Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski  

4.    Kulturystyka. L. Michalski

5.    Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł. (2001): Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera. Warszawa.

6.    Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K. (2009): Współczesny trening siły mięśniowej, AWF Katowice.

7.    Canovas Ricardo, Anatomia. Ćwiczenia mięśni ciała, SBM Renata Gmitrzak 2016

8.    Mizera Krzysztof, Mizera Justyna, Dietetyka sportowa. Co jeść, by trenować efektywnie, Wydawnictwo Galaktyka 2017

9.    Netter Frank H., Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne, Edra Urban & Partner 2015

10. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H., Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska 2015

11. Seijas Guillermo, Anatomia. 100 ćwiczeń rozciągających, SBM Renata Gmitrzak 2016

12. Wademekum - Zdrowy kręgosłup. Stres. Wady postawy. Ćwiczenia, [opracowanie zbiorowe], SBM Renata Gmitrzak 2016

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

zapisy kończą się na 3 tyg przed danym terminem,
później dołączenie jest możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc


aktualnie na najbliższy termin jeszcze jest kilka wolnych miejsc

  1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: KULTURYSTYKA Łódź, termin kursu, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 

2.  Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

3.         Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki w Łodzi

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl