Kurs wyrównawczy na instruktora sportu, szkolenia dla instruktorów, warsztaty dla instruktorów

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Kurs wyrównawczy na INSTRUKTORA SPORTU
dla absolwentów kursów instruktora rekreacji ruchowej
albo kursów z innych firm szkoleniowych

nabór ciągły - po wpłacie przekazujemy dostęp do materiałów i tematów pracy zaliczeniowej

 Kliknij Lubię to! a uzyskasz dostęp do ofert pracy, bezpłatnych szkoleń itp.:


 

Zgodnie z przekazywanymi podczas kursów w latach 2011-2013 informacjami uruchamiamy kurs wyrównawczy na instruktora sportu. Uczestnik otrzymuje dodatkową legitymację instruktora sportu tej samej specjalności do legitymacji instruktora rekreacji ruchowej. Uprawnienia te potrzebne są m.in. przy robieniu kursu trenera II klasy, pracy w związkach i klubach sportowych (Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

 

1. Struktura kursu wyrównawczego na instruktora sportu

Kurs będzie się odbywał WYŁĄCZNIE w formie E-learningu, pracy własnej kursanta i samokształcenia - odpowiadających 48 h lekcyjnym (36 h zegarowym) - przyswojenie i analiza wskazanych materiałów z zakresu teorii sportu, teorii treningu sportowego i żywienia sportowców, dodatkowej literatury uzupełniającej, branżowych stron internetowych, napisanie pracy pisemnej na konkretne wskazane tematy (dotyczącej m.in. problematyki kształtowania cech motorycznych w danej dyscyplinie sportu).
 

2. Uprawnienia kursu wyrównawczego na instruktora sportu

Po zakończonym kursie absolwent otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej dyscyplinie sportu (w tej samej specjalności co uzyskanej wcześniej rekreacji ruchowej) - uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

 

3. Uczestnikiem kursu wyrównawczego na instruktora sportu może być osoba, która:

1. ukończyła w Polskiej Akademii Sportu kursu instruktora rekreacji ruchowej dowolnej specjalności (* mały wyjątek WSPINACZKA), zdała wymagane egzaminy, ew. praktyki i otrzymały legitymację (osoby, które ukończyły kursy w innych organizacjach prosimy o kontakt mailowy i przesłanie skanu uprawnień, gdyż będą musiały m.in. zdać egzamin specjalistyczny, praktyki, ew. egzamin ogólny i uiścić większą opłatę).

2. ukończyła 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)(wymagane jest podpisanie oświadczenia na pracy pisemnej);

* absolwenci PAS kursu instruktora rekreacji ruchowej specjalność wspinaczka skałkowa muszą dodatkowo uzyskać od naszego egzaminatora potwierdzenie umiejętności technicznych na poziomie instruktora sportu - VI.1+ flash - prosimy się kontaktować z nami mailowo
  

4. Cena kursu wyrównawczego na instruktora sportu

Cena wynosi 250 zł brutto + 100 zł za wydanie uprawnień instruktora sportu, razem 350 zł. Nie ma możliwości wpłaty ratalnej.
(osoby, które ukończyły kursy w innych organizacjach prosimy o kontakt mailowy i przesłanie skanu uprawnień, gdyż będą musiały dodatkowo m.in. zdać egzamin specjalistyczny, praktyki, ew. egzamin ogólny i uiścić większą opłatę - ustaloną indywidualnie).

5. Procedura zgłoszenia
 

 1. Wpłacić opłatę 350 zł  na konto bankowe:
  POLSKA AKADEMIA SPORTU
  01-461 Warszawa
  mBank (BRE BANK WBE/Łódź)
  72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: kurs wyrównawczy, SWOJA DYSCYPLINA SPORTU z leg instruktorskiej, imię i nazwisko kursanta
   

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie,
  PO TYM OTRZYMACIE PAŃSTWO AUTOMATYCZNY MAIL POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA i konieczność wpłaty (pozostałe informacje dot. pierwszych zajęć prosimy zignorować)
   

 3. Po zaksięgowaniu się wpłaty otrzymacie Państwo od nas mailowo dostęp do materiałów i tematów pracy zaliczeniowej, na wykonanie której macie Państwo 30 dni. (W razie braku maila prosimy o kontakt z nami na kursy@pas.edu.pl)
   

 4. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Jedno zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

2. Kserokopię legitymacji instruktora rekreacji ruchowej (lub załączyć informację, że nie została jeszcze ona odebrana z biura PAS)

3. Pracę zaliczeniową ze strefy dla kursantów. Materiały pomocnicze do jej przygotowania też są dostępne na stronie w strefie dla kursantów.
 

4.  Powyższy KOMPLET dokumentów wraz z pracą zaliczeniową dostarczyć pocztą lub osobiście do biura kursów PAS  w terminie do 30 dni od otrzymania od nas maila z dostępem w przezroczystej "koszulce" A4.

 

6. Procedura zakończenia kursu:
 

1. Praca wraz z dokumentami zostaje dostarczona pocztą lub osobiście do biura kursów PAS  w terminie do 30 dni od otrzymania od nas maila z dostępem w przezroczystej "koszulce" A4. Przekroczenie terminu przesłania czy złożenia pracy będzie skutkowało dodatkowymi pytaniami do opracowania w ciągu kolejnych 30 dni (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

2. Praca zaliczeniowa (napisana wyłącznie własnoręcznie) zostaje poddana dokładnemu sprawdzeniu i analizie antyplagiatowej treści internetowych oraz innych nadesłanych prac  (czas ok. 2-3 tyg).
3. W przypadku nie zaliczenia pracy lub wykrycia plagiatu kursant otrzymuje taką informację mailem i musi ją poprawić (ponownie napisać) oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania w terminie 30 dni.

4. W przypadku zaliczenia pracy kursant otrzymuje taką informację mailem, następnie w ciągu 2-3 tyg. przygotowywana jest legitymacja instruktora sportu w danej dyscyplinie i można ją odebrać z biura PAS (lub możemy ją wysłać listownie pocztą poza Warszawę).

 

 

7. Dodatkowe informacje:

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

- zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

statystyka