KURS TRENERA II 2 klasy w PŁYWANIU W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA 2 II klasy PŁYWANIA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs TRENERA 2 KLASY PŁYWANIA w Warszawie
  

z LICENCJĄ Polskiego Związku Pływackiego
(na podst. porozumienia PZP - PAS z 7.09.2016)


najbliższe terminy tego kursu:


 6 kwiecień - 16 czerwiec 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V, 8-9.VI, 15-16.VI

 19 październik - 15 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII, 7-8.XII, 14-15.XII 

Zjazdy: system weekendowy - 8-10 weekendów

 zajęcia co tydzień po ok. 10 h zajęć dziennie

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

polecamy noclegi w Warszawie

(dyplom trenera II klasy, specjalność: pływanie)
zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu na trenera 2 klasy pływania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie trenerskim kursant otrzymuje dyplom TRENERA II KLASY w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyplom wystawiany jest w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych trenera 2 klasy oraz CERTYFIKAT TRENERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs trenera II klasy pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Dyplom wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenerski jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

rozmiar i wygląd dyplomu

 

2.      Struktura kursu na trenera 2 klasy pływania

• Część ogólna kursu trenera II klasy (teoria)100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywać częściowo w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. teoria i metodyka sportu, fizjologia sportu, biochemia sportu, biomechanika sportu, pedagogika sportu, psychologia sportu, żywienie i odnowa biologiczna, zarządzanie i marketing, pierwsza pomoc, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 300 godzin lekcyjnych (187,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych (112,5 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 100 h lekcyjnych (75 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowych, opracowanie rocznego planu szkolenia, rozpisania mikro i mezocykli treningowych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. główny prowadzący kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki trenerskie - w liczbie 50 h lekcyjnych (37,5 h zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie trenerom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk trenerskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu na trenera 2 klasy pływania

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach sob 10.00 - 19.00, niedz. 9.00 - 16.00. Szczegółowe informacje zostaną wysłane mailem przed kursem.

Planujemy wykłady w Szkole Podstawowej nr 364 ul. Andriollego 1, Bemowo, wjazd od ul. Wrocławskiej przy ZUSie, dojazd autobusami  122  167  171  406  507  E-2  do przystanku WIDAWSKA, lub  autobusami N01  N45  N95 i tramwajami  5   23   24   28  do przystanku ORLICH GNIAZD - zobacz mapkę

a praktyka pływalnia przy ul. Konwiktorskiej 6, Warszawa, dojazd komunikacją miejską  autobusami 116, 122, 127, 175, 195, 303, 503,508, tramwajami: 6, 15, 18, 35, 36, mapka: https://goo.gl/maps/ZvCpHuhGEmy (najczęściej prowadzimy kursy na tym obiekcie) lub ewentualnie pływalnia przy ul. Inflanckiej 8, Warszawa; dojazd komunikacją miejską do przystanku Baseny Inflancka autobusami: 205, 500 tramwajami 1, 28  mapka: http://pas.edu.pl/inflancka


4.      Uczestnicy kursu na trenera II klasy pływania

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe, matura nie jest ustawowo wymagana, osoby bez średniego wykształcenia mogą brać udział w szkoleniu, ale nie mogą otrzymać dyplomu trenera II klasy, jedyne stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. posiada legitymację instruktora sportu specjalność pływanie, uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu RP lub ukończyła kurs instruktora pływania w PAS. Osoby, które nie mają takiej legitymacji lub mają inne legitymacje instruktora pływania (np. rekreacji ruchowej, zdobyte w innych krajach, innych placówkach, uzyskane w innych latach niż podane powyżej itd.) mogą warunkowo brać udział w kursie trenera 2 klasy. Te osoby w trakcie kursu trenerskiego muszą spełnić dodatkowe wymogi ustalone indywidualnie przez PAS (po analizie złożonych dokumentów), aby być dopuszczone do egzaminu trenerskiego. Takimi wymogami są np./m.in. zrobienie pełnego kursu wyrównawczego, napisanie samej pracy pisemnej tzw. "wyrównawczej", zdanie egzaminów instruktorskich, zdanie egzaminu z cz. ogólnej, realizacja całego kursu instruktora, realizacja praktyk instruktorskich itp. za uiszczeniem dodatkowych opłat. Te osoby prosimy o kontakt mailowy przed kursem i przesłanie mailem skanu swoich uprawnień do weryfikacji i szczegółowego ustalenia warunków udziału i dodatkowych wymogów.

 

Licencja trenera II klasy PZP jest wydawana osobom, które spełnią określone wymagania ustalone przez Zarząd PZP (m. in. ukończenie licencjonowanego kursu, uiszczenie opłaty licencyjnej ok. 80zł, udział w kursokonferencjach, posiadają odpowiedni staż sportowy/szkoleniowy itp.). Szczegóły są podane na stronie związku.

 

5.      Planowana kadra kursu na trenera II klasy pływania
 

Maciej Rakowski - posiada kwalifikacje trenera pływania uzyskane na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku oraz w Stanach Zjednoczonych (Level 3 USA Swimming Coach) oraz w Wielkiej Brytanii (Level 3 Swim England Coach). Jest także certyfikownym trenerem USA Triathlon.Autor artykułów o treningu sportowym i książki “Sportowy trening pływacki”. Obecnie zajmuje się szkoleniem kadr trenerskich dla Institute of Swimming. Prowadzi wykłady, szkolenia oraz warsztaty pływackie. W latach 1999-2020 trenował zawodników w klubach pływackich w USA, Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

 

Krzysztof Cheliński - trener klasy mistrzowskiej, trener Kadry Olimpijskiej, i menadżer Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej, trener klubu MKS Trójka Łódź, trener wielu medalistów Mistrzostw Polski i Europy

 

Jacek Nowak - trener klasy pierwszej, trener wybitnych zawodniczek: Mireli Olczak, Joanny Zachoszcz i Agaty Szmagalskiej

 

Mariusz Wędrychowicz - znakomity trener pływania od 1985 roku. Jego podopieczni zdobyli ponad trzysta medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w tym seniorskich (ponad 70 tytułów Mistrza Polski), ustanowili ponad sto rekordów Polski. Jego zawodniczka Aleksandra Urbańczyk zdobyła złoty i dwa srebrne medale Mistrzostw Europy Seniorów w Wiedniu 2004 i w Trieście 2005, a w roku 2002 i 2003 brązowe medale na Mistrzostwach Europy Juniorów w Linz i Glasgow. Jako trener uczestniczył w zawodach międzynarodowych najwyższej rangi, m.in. w Mistrzostwach Świata w Barcelonie i Montrealu, Mistrzostwach Europy Juniorów w Linz, Glasgow, ME Seniorów w Dublinie, Wiedniu i Trieście.

 

Michał "Sędrol" Sędrowski - trener pierwszej klasy pływania, były członek działu szkolenia i członek Zarządu Polskiego Związku Pływackiego, wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich, wielokrotny mistrz i rekordzista Polski stylem grzbietowym, wielokrotny medalista Masters  oraz mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym. Na Mistrzostwach Europy Juniorów w jednym z wyścigów pokonał samego Aleksandra Popowa. Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego i warszawskiej AWF. Były zawodnik Juvenii - Kormoran Olsztyn i AZS-AWF Warszawa, znakomity trener i metodyk treningu sportowego.

 

dr Marcin Siewierski - trener klasy pierwszej, doktor nauk o kulturze fizycznej AWF Warszawa, wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich

 

dr Przemysław Płoskonka - znakomity były zawodnik oraz dr nauk o kulturze fizycznej, wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich

 

 

dr Paweł Lewandowski - doktor nauk o kulturze fizycznej AWF Warszawa, trener pierwszej klasy pływania, licencja Polskiego Związku Pływackiego, wieloletni wykładowca na kursach trenerskich i instruktorskich,   

 

 

 


oraz trenerzy klasy I i Mistrzowskiej, sędziowie, wybitni zawodnicy pływania, przedstawiciele WMOZP i PZP, doktorzy nauk o kulturze fizycznej

 

6.      Cena kursu na trenera II klasy pływania

·         Koszt kursu:  3.400 zł brutto

v Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, reszta do rozpoczęcia kursu (pierwsze zajęcia)

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o mail z prośba o wystawienie rachunku przelewowego i danymi podmiotu

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki trenerskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Trenerski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie zaświadczenia i dyplomu trenera, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ramowy program kursu na trenera 2 klasy pływania

Treści programowe wg programu PZP umieszczone za zgodą PZP.

WYKŁADY

 1. Charakterystyka dyscypliny - podstawowe informacje o ewolucji pływania sportowego w Polsce i na świecie, funkcja pływania w kulturze fizycznej, znaczenie pływania sportowego, organizacja i bezpieczeństwo zajęć w świetle przepisów prawnych i regulaminów.
 2. Charakterystyka dyscypliny - realizacja zadań szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu, modele organizacji treningów, zgrupowań, konsultacji, uczestnictwo w zawodach jako przejaw walki sportowej w świetle przepisów i regulaminów, model organizacji zawodów pływackich.
 3. Teoretyczne podstawy pływania - środowisko wodne miejsce wysiłku pływaka - cechy fizyczne środowiska wodnego – hydrostatyka; cechy budowy ciała człowieka – pływalność. Poruszanie się w wodzie - podstawowe ruchy napędowe; siły działające podczas pływania – hydrodynamika; praca mięśniowa, oddychanie, ułożenie i kształt ciała.
 4. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w pływaniu – ewolucja metod i środków w nauczaniu i treningu pływackim, kształtowanie techniki we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej; wpływ uzdolnień ruchowych na tempo postępów przyswajania techniki pływania.
 5. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w pływaniu – etapy nauczania pływania, dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej; techniczne środki i pomoce dydaktyczne stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania.
 6. Analiza sportowej techniki pływania – kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania stylami sportowymi – styl grzbietowy.
 7. Analiza sportowej techniki pływania – kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania stylami sportowymi – styl dowolny, kraul.
 8. Analiza sportowej techniki pływania – kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania stylami sportowymi – styl klasyczny.
 9. Analiza sportowej techniki pływania – kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania stylami sportowymi – styl motylkowy.
 10. Analiza sportowej techniki pływania – kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza: starty i nawroty.
 11. Analiza sportowej techniki pływania – charakterystyka zmian techniki poszczególnych sposobów pływania sportowego.
 12. Analiza sportowej techniki pływania – współczesne sposoby badań i kryteria oceny techniki pływania, analiza struktury wyścigu pływackiego.
 13. Analiza sportowej techniki pływania – zastosowanie podstawowych kryteriów oceny techniki pływania w specjalizacji stylowej i dystansowej, częstotliwość ruchów, długość kroku pływackiego.
 14. Analiza sportowej techniki pływania – praca nad techniką pływania z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz programów komputerowych. Analiza zapisu video techniki stylów: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz startów i nawrotów.
 15. Analiza sportowej techniki pływania – praca nad techniką pływania z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz programów komputerowych. Analiza zapisu video techniki stylów: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz startów i nawrotów.
 16. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w pływaniu – wykorzystanie trenażerów w przygotowaniu ogólnym, ukierunkowanym i specjalnym; efekty szkolenia.
 17. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka - struktura i treści szkolenia pływaka, diagnoza, prognoza.
 18. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka - struktura i treści szkolenia pływaka, planowanie, programowanie, projektowanie pracy szkoleniowej w pływaniu.
 19. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka - klasyfikacja wysiłku pływaka.
 20. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka - rejestrowanie obciążenia treningowego jednostki treningowej; elementarne sterowanie składowymi obciążenia - objętość i intensywność treningu.
 21. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka - obciążenia treningowe - opracowanie planów i analiza skuteczności przygotowania pływaka.
 22. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – wytrzymałość jako składowa profilu motoryczności w pływaniu.
 23. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – szybkość jako składowa profilu motoryczności w pływaniu.
 24. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – siła jako składowa profilu motoryczności w pływaniu.
 25. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – gibkość jako składowa profilu motoryczności w pływaniu.
 26. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – koordynacja ruchowa jako składowa profilu motoryczności w pływaniu.
 27. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – rozważania nad właściwościami psychofizycznymi mistrza w pływaniu – właściwości budowy ciała, sylwetki pływaka/czki reprezentującego/ej odmienne style.
 28. Psychomotoryczność pływaka – rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola – rozgrzewka na lądzie i w wodzie jako integralna część realizacji zadań szkoleniowych i sportowych w pływaniu.
 29. Osiągnięcia pływaka, wyniki sportowe – źródło do analizy struktury wyścigu pływackiego – analiza dynamiki rozwoju wyników sportowych w pływaniu; rozwój przebiegu osiąganych rezultatów w karierze zawodników.
 30. Osiągnięcia pływaka, wyniki sportowe – źródło do analizy struktury wyścigu pływackiego – analiza dynamiki rozwoju wyników sportowych w pływaniu; rozwój przebiegu osiąganych rezultatów w karierze zawodników.
 31. Osiągnięcia pływaka, wyniki sportowe – źródło do analizy struktury wyścigu pływackiego – badanie struktury wybranych wyścigów pływackich; badanie rozkładu tempa pływania w wyścigach i jego wpływu na końcowy rezultat; badania rozwojowe wyników pływaków w świetle punktacji i tabel.
 32. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – trening wysokogórski w pływaniu.
 33. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – czynniki stymulujące skuteczność treningu - odnowa biologiczna.
 34. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – czynniki stymulujące skuteczność treningu - żywienie i suplementacja.
 35. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – specyfika pływania osób niepełnosprawnych.
 36. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – periodyzacja – struktura, funkcje i treści cykli treningowych.
 37. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – dokumentacja szkolenia.
 38. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – monitorowanie treningu.
 39. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – procedura kontroli antydopingowej.
 40. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu – nie tradycyjne metody treningowe podnoszące skuteczność szkolenia pływaka.
 41. Raportowanie - analiza realizacji treningów wybranych sekcji pływania na różnym poziomie szkolenia sportowego, obserwacja zawodów w pływaniu i analiza skuteczności startu wybranych zawodników, analiza sportowej techniki pływania w świetle przepisów FINA

ĆWICZENIA

 1. Kwalifikacja - sprawdzian umiejętności pływania stylami – kraul, grzbietowym, klasycznym i motylkowym (100m stylem zmiennym).
 2. Kształtowanie techniki stylem grzbietowym we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu techniki pływania stylem grzbietowym.
 3. Kształtowanie techniki stylem kraulem we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu techniki pływania stylem kraul.
 4. Kształtowanie techniki stylem klasycznym we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu techniki pływania stylem klasycznym.
 5. Kształtowanie techniki stylem motylkowym we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu techniki pływania stylem motylkowym.
 6. Kształtowanie techniki startów we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu startów.
 7. Kształtowanie techniki nawrotów we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej, środki treningowe w doskonaleniu nawrotów.
 8. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowej techniki pływania stylem grzbietowym przy zastosowaniu środków audiowizualnych.
 9. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowej techniki pływania stylem kraul przy zastosowaniu środków audiowizualnych.
 10. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowej techniki pływania stylem klasycznym przy zastosowaniu środków audiowizualnych.
 11. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowej techniki pływania stylem motylkowym przy zastosowaniu środków audiowizualnych.
 12. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowej techniki wykonywania startów i nawrotów przy zastosowaniu środków audiowizualnych.
 13. Praktyczne zastosowanie testów oceny sportowych technik pływackich przy zastosowaniu podstawowych kryteriów (czas pływania a częstotliwość i długość kroku pływackiego).
 14. Kształtowanie techniki we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej - nie standardowe środki treningowe w doskonaleniu pracy nóg w pozycji pionowej.
 15. Realizacja zadań szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu i zawodach jako przejaw walki sportowej w świetle przepisów i regulaminów.
 16. Formy, środki i metody treningowe w ogólnym przygotowaniu pływaka – zastosowanie w praktyce.
 17. Formy, środki i metody treningowe w ukierunkowanym przygotowaniu pływaka – zastosowanie w praktyce.
 18. Formy, środki i metody treningowe w specjalnym przygotowaniu pływaka – zastosowanie w praktyce.
 19. Klasyfikacja wysiłku pływaka - określanie intensywności środków treningowych na podstawie czasu pływania.
 20. Klasyfikacja wysiłku pływaka - określanie intensywności środków treningowych na podstawie odpowiedzi układu krążenia.
 21. Klasyfikacja wysiłku pływaka - określanie intensywności środków treningowych na podstawie zakwaszenia krwi.
 22. Praktyczny dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej w kształtowaniu wytrzymałości.
 23. Praktyczny dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej w kształtowaniu szybkości.
 24. Praktyczny dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej w kształtowaniu siły.
 25. Praktyczny dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej w kształtowaniu gibkości.
 26. Praktyczne wykorzystanie trenażerów w przygotowaniu ogólnym, ukierunkowanym i specjalnym pływaka.
 27. Realizacja wybranych zadań treningowych z przyborami stosowanymi w treningu pływackim.
 28. Monitorowanie treningu - praktyczne zastosowanie badań oceniających stan wytrenowania zawodnika w pływaniu.
 29. Monitorowanie treningu - praktyczne zastosowanie badań oceniających stan wytrenowania zawodnika w pływaniu.
 30. Struktura wyścigu pływackiego. Planowanie i analiza rozkładów szybkości pływania na różnych dystansach. Pomiary i notowania międzyczasów w treningu, rozkład tempa.
 31. Udział w zawodach pływackich - analiza rozkładów szybkości pływania na różnych dystansach. Pomiary i notowania międzyczasów, rozkładu tempa wybranych zawodników
 32. Praktyczny dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej z uwzględnieniem etapu, cyklu szkolenia i celu treningu – prowadzenie wybranych jednostek treningowych o charakterze kontrolnym.
 33. Kwalifikacja - sprawdzian umiejętności pływania stylami – kraul, grzbietowym, klasycznym i motylkowym (200m stylem zmiennym).
 34. Praktyki – udział w szkoleniu wybranych grup szkoleniowych.


Powyższe zagadnienia częściowo zostaną zrealizowane na zajęciach, a częściowo samodzielnie przez kursantów w ramach samokształcenia poprzez materiały szkoleniowe oraz niezbędną literaturę:

1. Bartkowiak E., (1995), Sportowa technika pływania, RCMSzKFiS, Warszawa.

2. Bartkowiak E., (2008), Pływanie sportowe, COS, Warszawa

3. Rakowski M. (2010) Sportowy trening pływacki, Arkot

4. Karpiński R., (2012), Pływanie sportowe, korekcyjne i rekreacyjne, AWF Katowice, 2012

5. Płatonow W.N., (1997), Trening wyczynowy w pływaniu, RCMSzKFiS, Warszawa

6. Płatonow W.N., (2000), Pływanie, Olimpijska Literatura, Kijów

7. Przepisy FINA (PZP)

8. Rakowski M., (2008), Nowoczesny trening pływacki, CRS Rafa

9. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2015): Podstawy teorii i technologii treningu sportowego tom 1,2, ZWWF AWF, Biała Podlaska

10. Montgomery Jim, Chambers Mo (2011): Pływanie. Droga do mistrzostwa, Buk Rower


 

8.      Procedura zgłoszenia kursu na trenera 2 klasy pływania

na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 29 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są
do 4 października
 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: trener 2 klasy PŁYWANIA Warszawa, imię i nazwisko kursanta
 2.  

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. KSEROKOPIĘ LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU, specjalność PŁYWANIE

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu na trenera 2 klasy pływania

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl