KURS TRENERA II 2 klasy LEKKIEJ ATLETYKI W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA 2 II klasy LEKKOATLETYKI W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs TRENERA 2 KLASY LEKKIEJ ATLETYKI w Warszawie

 


 zajęcia co tydzień po ok. 10 h zajęć dziennie

polecamy noclegi w Warszawie

(dyplom trenera II klasy, specjalność: lekkoatletyka)
zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje dyplom trenera 2 klasy w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyplom wystawiany jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz CERTYFIKAT w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs trenera 2 klasy lekkiej atletyki przygotowuje kursantów do pracy w ligowych klubach sportowych biorącym udział w rozgrywkach okręgowego lub Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

rozmiar i wygląd dyplomu

 

2.      Struktura kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

·         Część ogólna (wykłady) – 100 godzin lekcyjnych. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Część ogólna odbywa się w formie e-learningowej (nauka z ustostępnionych materiałów). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

·      Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, samokształcenie) – 250 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

·         Praktyki trenerskie - w liczbie 50 godzin lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie trenerom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 9.00 - 19.00 na obiektach sportowych na Bielanach. Szczegółowe informacje zostaną podane przed kursem na stronie i rozesłane uczestnikom na maile.

 

4.      Uczestnicy kursu na trenera II klasy lekkiej atletyki

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest ustawowo wymagana, osoby bez średniego wykształcenia mogą brać udział w szkoleniu, ale nie mogą otrzymać dyplomu trenera II klasy, jedyne stosowne zaświadczenie)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie trenerskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie z lekkiej atletyki, np.: prowadzenie zajęć lub grup, doświadczenie zawodnicze itp.

5. legitymację instruktora specjalność lekkoatletyka wydaną najpóźniej 1,5 roku przed rozpoczęciem kursu (osoby, które mają wydaną legitymację później, mogą warunkowo brać udział w kursie i go ukończyć, ale na wydanie uprawnień trenerskich musiały poczekać do upływu wymaganego okresu 2 lat od wydania legitymacji instruktora)


5.      Planowana kadra kursu na trenera II klasy lekkiej atletyki

trenerzy klasy I, II i Mistrzowskiej, sędziowie i zawodnicy lekkiej atletyki oraz przedstawiciele PZLA, m.in (prowadzili zajęcia na ostatnim kursie):

mgr Andrzej Chewiński - kierownik bloku rzutów

mgr Paweł Januszewski - kierownik organizacyjny kursu

dr Andrzej Śrutowski - biegi sprinterskie

prof. dr hab. Janusz Iskra - biegi płotkarskie,

dr Witold Dżoń - skoki

mgr Piotr Haczek mgr Bogdan Obrocki, mgr Maciejewski,  prof dr hab Jakub Adamczyk, mgr Grzegorz Adamczyk, mgr Andrzej Chewiński, mgr Jarosław Rosłoń, mgr Robert Kędziora, 

 

6.      Cena kursu na trenera II klasy lekkiej atletyki

·         Całość  2.900 zł

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o mail z prośba o wystawienie rachunku przelewowego i danymi podmiotu

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki trenerskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Trenerski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie zaświadczenia i dyplomu trenera, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ogólny program kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

wykłady i ćwiczenia:

 • Rys historyczny la. Miejsce i zadania we współczesnym systemie kształcenia
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich-„Mała Zabawa Biegowa"
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach średnich. Podstawowe przepisy rozgrywania biegów.
 • Nauczanie techniki pchnięcia kulą i metodyka nauczania rzutów la.
 • Przepisy sędziowania pchnięcia kulą i rzutu młotem.
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach.
 • Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich.
 • Przepisy sędziowania w biegach sprinterskich.
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich i długich „Duża Zabawa Biegowa"
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach.
 • Nauczanie techniki rzutu młotem- ćwiczenia doskonalące. Przygotowanie sprawnościowe w rzutach.
 • Nauczanie techniki w biegach sprinterskich- bieg na dystansie, doskonalenie startu niskiego.
 • Wytrzymałość specjalna w biegach średnich i długich.
 • Sprawność specjalna w biegach średnich i długich.
 • Trening dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych-nabór i selekcja w rzutach.
 • Podstawowe przepisy o bezpieczeństwie prowadzenia zajęć w rzutach.
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach a trening dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w sprincie- „Sprinterska Zabawa Biegowa"
 • Metodyka nauczania rzutów La. Nauczanie techniki rzutu oszczepem.
 • Biegi sztafetowe. Technika i metodyka nauczania.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Sprawność specjalna w rzutach.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa.
 • Metodyka nauczania w skokach. Nauczanie techniki w skoku w dal.
 • Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem. Nauczanie rozbiegu.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich - kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
 • Nauczanie techniki rzutu piłeczką palantową. Trening dzieci w rzutach.
 • Nauczanie techniki w skoku w dal - rozbieg .Rozwój osobniczy zawodnika.
 • Biegi sztafetowe- ćwiczenia doskonalące. Trening dzieci i młodzieży w sprintach.
 • Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem.
 • Nauczanie techniki skoku w dal. Doskonalenie rozbiegu.
 • Wytrzymałość specjalna w biegach sprinterskich trening dzieci i młodzieży.
 • Technika i metodyka nauczania biegów przez płotki.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem. Podstawowe przepisy sędziowania i bezpieczeństwa
 • Doskonalenie techniki w skoku w dal. Ćwiczenia sprawności specjalnej skoczka.
 • Technika i metodyka nauczania trójskoku.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w biegach przez płotki. Podstawowe przepisy rozgrywania b. plotkarskich.
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku. Nauczanie wieloskoków.
 • Nauczanie techniki biegu przez płotki. Sprawność specjalna płotkarza.
 • Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce. Ćwiczenia przygotowawcze.
 • Trening dzieci i młodzieży w skokach. Nabór i selekcja. Podstawowe przepisy sędziowania skokach.
 • Nauczanie podstawowych elementów techniki w skoku o tyczce. Sprawność specjalna tyczkarza.
 • Trening dzieci i młodzieży w rzutach. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach sprinterskich i przez płotki.
 • Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż.
 • Wieloboje lekkoatletyczne dzieci i młodzieży.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do nauczanie techniki „ftop" w skoku wzwyż.
 • Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty. Kształtowanie techniki i podstawowych cech motorycznych.
 • Nauczanie rozbiegu w skoku wzwyż. Ćwiczenia doskonalące technikę „flop"
 • Trening dzieci i młodzieży w sprintach. Zasady naboru i selekcji.
 • Sprawność specjalna i ogólna w skokach.
 • Trening dzieci i młodzieży w skokach. Zasady naboru i selekcji. Podstawowe przepisy w skokach.
 • Wieloboje jako kształtowanie sprawności ukierunkowanej początkującego lekkoatlety.
 • Technika i metodyka nauczania chodu sportowego.

oraz dla chętnych KURS SĘDZIEGO LEKKIEJ ATLETYKI

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.


 

8.      Procedura zgłoszenia kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
   tytułem: trener 2 klasy LEKKOATLETYKA, imię i nazwisko kursanta
 2.  

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. KSEROKOPIĘ LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU, specjalność LEKKOATLETYKA

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu na trenera 2 klasy lekkiej atletyki

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl