KURS TRENERA II 2 klasy PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA 2 II klasy PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs TRENERA 2 KLASY PIŁKI NOŻNEJ w Warszawie

Zjazdy: system weekendowy - 10 weekendów

 

 zajęcia co tydzień po ok. 6-10 h zajęć dziennie

 

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

polecamy noclegi w Warszawie

(dyplom trenera II klasy, specjalność: piłka nożna)
zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

1.      Uprawnienia kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie trenerskim kursant otrzymuje dyplom TRENERA II KLASY w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyplom wystawiany jest w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych trenera 2 klasy oraz CERTYFIKAT TRENERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs trenera II klasy piłki nożnej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych (ustawa o sporcie z 2010 roku) klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Dyplom wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenerski jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

rozmiar i wygląd dyplomu

 

2.      Struktura kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

• Część ogólna kursu trenera II klasy (teoria)100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywać w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. teoria i metodyka sportu, fizjologia sportu, biochemia sportu, biomechanika sportu, pedagogika sportu, psychologia sportu, żywienie i odnowa biologiczna, zarządzanie i marketing, pierwsza pomoc, itp.)

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 300 godzin lekcyjnych (187,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych (112,5 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 100 h lekcyjnych (75 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki trenerskie - w liczbie 50 h lekcyjnych (37,5 h zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie trenerom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk trenerskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały co tydzień w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 9.00 - 18.00 (z przerwami na posiłek i odpoczynek) w Szkole Podstawowej nr 364 na Bemowie, ul. Andriollego 1, wjazd od ul. Wrocławskiej, można dojechać: autobusami linii: 112, 122, 167, 171, 384, 406, 507, E2 do przystanku Widawska lub tramwajami linii: 2, 13, 23, 24, 35 do przystanku Orlich Gniazd; mapka dojazdu: www.pas.edu.pl/andriollego 


oraz na położonej 500 metrów dalej największej w Polsce hali piłkarskiej http://www.halapilkarska.pl/

 

 

4.      Uczestnicy kursu na trenera II klasy piłki nożnej

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe, matura nie jest ustawowo wymagana, osoby bez średniego wykształcenia mogą brać udział w szkoleniu, ale nie mogą otrzymać dyplomu trenera II klasy, jedyne stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. posiada legitymację instruktora sportu specjalność piłka nożna (osoby, które mają legitymację instruktora rekreacji ruchowej piłki nożnej musza ukończyć dodatkowo kurs wyrównawczy na instruktora sportu w trakcie kursu trenera II klasy)

Każdy uczestnik kursu na zajęcia przynosi własną piłkę nożną!

5.      Planowana kadra kursu na trenera II klasy piłki nożnej

Zbigniew Tyc - kierownik programowy i główny prowadzący - trener UEFA A, trener I klasy piłki nożnej, wieloletni wykładowca kursów trenerskich i instruktorskich, wybitny specjalista w dziedzinie szkolenia piłkarzy, szkolenia instruktorów i trenerów, specjalista w zakresie piłki nożnej osób niepełnosprawnych, wieloletni praktyk i teoretyk sportu, szeroko zorientowany w tematyce fizjologii wysiłku fizycznego i obciążeń treningowych.

oraz gościnnie inni trenerzy klasy pierwszej i mistrzowskiej, sędziowie i przedstawiciele PZPN. Na poprzednich edycjach prowadzili zajęcia:

Krzysztof Chrobak - trener Górnika Łęczna, Znicza Pruszków

Piotr Wojdyga - trener bramkarzy Kolportera, Odry Wodzisław

Andrzej Zamilski - trener reprezentacji młodzieżowej U-21

Jerzy Miedziński - trener reprezentacji Polski kobiet do lat 17

Krzysztof Rola-Wawrzecki - dyrektor reprezentacji Polski seniorów

dr Krzysztof Paluszek - pracownik wrocławskiej AWF, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia. Opiekował się wcześniej reprezentacją Polski rocznika 1981, a potem był asystentem Edwarda Klejdinsta w kadrze olimpijskiej. Był szefem banku informacji i szkolił młodzież w Zagłębiu Lubin.

dr Miłosz Stępiński - pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, szef banku informacji w Pogoni Szczecin oraz Widzewa Łódź.

Stefan Majewski - Prowadził: Zagłębie Lubin, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Amikę Wronki, Widzew Łódź oraz Cracovię. W 2002 pełnił funkcję asystenta ówczesnego selekcjonera drużyny narodowej Zbigniewa Bońka, a w 2009 objął funkcję trenera reprezentacji Polski do 23 lat. 17 września 2009 powierzono mu tymczasowe pełnienie obowiązków selekcjonera kadry narodowej. Poprowadził reprezentację w dwóch końcowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata.

dr Marcin Siewierski - praktyk i teoretyk sportu, trener II klasy, wykładowca AWF

dr Jakub Adamczyk - praktyk i teoretyk sportu, trener II klasy, wykładowca AWF

mgr Andrzej Zieliński - trener I klasy, wieloletni wykładowca na kursach instruktorskich i trenerskich

UWAGA: może się zdarzyć, że z przyczyn losowych lub osobistych nie wszyscy ww. trenerzy będą prowadzić zajęcia. Opisy poszczególnych trenerów nie są aktualizowane na bieżąco, więc aktualnie mogą się różnić od stanu obecnego.

 

6.      Cena kursu na trenera II klasy piłki nożnej

·         Koszt kursu:  3.400 zł brutto

v Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, 1.000 zł do rozpoczęcia kursu (pierwsze zajęcia), reszta do połowy trwania kursu

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o mail z prośba o wystawienie rachunku przelewowego i danymi podmiotu

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki trenerskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Trenerski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie zaświadczenia i dyplomu trenera, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ogólny program kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

opracowany na podstawie kursów UEFA, kursów trenerskich PZPN oraz kursów trenerskich AWF z autorskimi zmianami:

Wiadomości ogólne - Wprowadzenie do zawodu trenera II klasy piłki nożnej, ogólne założenia metodyki nauczania i treningu. Charakterystyka typologiczna piłki nożnej, jej walory sportowe i wychowawcze. Charakte­rystyka walki sportowej. Historia piłki nożnej na świecie i w Polsce. Struktura PZPN, rodzaje i systemy rozgrywek. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Przepisy gry: uczestnictwo w skróconym kursie z zakresu przepisów gry w piłkę nożną zakończone egzaminem na sędziego kandydata. Rejestracja przebiegu walki sportowej w oparciu o arkusze obserwacyjne. Referowanie wybranych zagadnień z dodatkowej literatury fachowej. Projekcje filmów szkoleniowych. Przepisy i zarządzenia w zakresie pragmatyki zawodu trenera.

Technika - Rola techniki w procesie nauczania i jej znaczenie w grze. Podział i struktura techniki ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej. Szczegółowa analiza jej elementów. Zasady, formy i metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykrywania błędów i ich korygowania (pokaz, film szkoleniowy, magnetowid). Testy sprawności ogólnej i specjalnej określające poziom zaawansowania w zakresie techniki. Gry i zabawy pomocnicze w nauczaniu techniki piłki nożnej. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Ćwiczenia oswajające z piłką. Poruszanie się zawodnika bez piłki. Nauczanie uderzeń piłki, strzałów, przyjęć, prowadzenia, dryblingu, zwodów, odbierania piłki przeciwnikowi, gry ciałem, wrzutu, techniki gry bramkarza. Metodyka i systematyka ćwiczeń pomocniczych w nauczaniu podstawowym i dla zaawansowanych. Doskonalenie umiejętności indywidualnych. Sprawdziany kontrolne z zakresu techniki.

Strategia i taktyka - Definicja, analiza i podział strategii oraz taktyki piłki nożnej. Systemy, szkoły, style gry. Rodzaje i sposoby bronienia indywidualnego i zespołowego. Rodzaje i sposoby atakowania  indywidualnego i zespołowego. Struktura drużyny, formacje, funkcje zawodników. Wartości wymierne w walce sportowej. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Gry pomocnicze w nauczaniu taktyki. Ćwiczenia przygotowawcze w nauczaniu bronienia indywidualnego i zespołowego. Zasady i obowiązki zawodników w bro­nieniu indywidualnym i zespołowym. Metodyka nauczania stałych fragmentów w obronie. Ćwiczenia przygotowawcze w nauczaniu atakowania indywidualnego i zespołowego. Atakowanie zespołowe w grze uproszczonej, szkolnej i zespołowej. Nauczanie gry bez piłki (zmiany miejsc w atakowaniu). Atakowanie szybkie i pozy­cyjne. Małe gry od 1:1 do 7:7. Ćwiczenia w bronieniu i atakowaniu we fragmen­tach 2:1; 3:1; 3:2; 3:4; 3:5, itd. Stałe fragmenty gry w atakowaniu. Nauczanie pod­staw taktyki w systemie WM 1-4-2-4 ; 1-4-3-3 ; 1-4-4-2 ; 1-3-5-2. Warianty w ata­kowaniu i w obronie. Ćwiczenia pomocnicze w nauczaniu zmian tempa i rytmu gry. Praktyka prowadzenia zajęć i kierowanie grą przez trenera. Samodzielne prowadzenie lekcji treningowych z trampkarzami i juniorami w wytypowanych klubach sportowych z dostosowaniem ćwiczeń do poszczególnych okresów i podokresów treningowych (na boisku i w salach treningowych).

Teoria treningu sportowego - Organizacja, struktura i podział treningu sportowego i treningu specjalistycznego. Nauczanie i etapy treningu. Zasady, formy, metody nauczania i planowania. Kształtowanie cech motorycznych. Planowanie pracy szkoleniowej, sprawozdaw­czość, samokontrola. Dokumentacja. Lekcja treningowa. Omówienie tematyki in­struowania. Analiza i ocena hospitowanych lekcji treningowych.

Tematy dodatkowe - żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna, psychologia sportu, fizjologia sportu, pierwsza pomoc, biochemia, biomechanika i inne.

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą różnić się od przedstawionych powyżej.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

ZAPISY do 12 WRZEŚNIA
lub do wyczerpania limitu miejsc

aktualnie na najbliższy termin jeszcze jest kilka wolnych miejsc
 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: trener 2 klasy NOŻNA Warszawa, imię i nazwisko kursanta
 2.  

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. KSEROKOPIĘ LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU, specjalność PIŁKA NOŻNA

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl