KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI, KURS NA INSTRUKTORA WSPINACZKI, KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora sportu WSPINACZKI SPORTOWEJ

kurs na instruktora rekreacji WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

w Warszawie
oraz Jurze Krakowsko - Częstochowskiej
(Podlesice / Rzędkowice)

(jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: wspinaczka sportowa)

planowane terminy:

 kwiecień - maj 2024 (tryb weekendowy)
zjazdy: 6-7.IV (teoria webinar Zoom),
13-14.IV (praktyka skały),
20-21.IV
 (praktyka skały),
wolne na długą Majówkę (zalecamy wtedy staże)
11-12.V
 (praktyka skały i egzamin praktyczny),
18
.V egzaminy pisemne w Warszawie

 wrzesień 2024 (tryb intensywny)
zjazdy: 14-15.IX
(teoria webinar Zoom),
16-22.IX (praktyka skały codziennie)
28.IX
egzaminy pisemne w Warszawie

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego


 

 wrzesień 2024 (tryb weekendowy 4 weekendy Warszawa / Jura
 lub kurs intensywny 8 dni codziennie w Jurze)
 

kurs instruktora wspinaczki kurs instruktora wspinaczki

zobacz zdjęcia z poprzednich edycji: 29-31 edycja, 28 edycja,
27 edycja, 26 edycja

Ten kurs od 15 lat cieszy się bardzo dużą popularnością. Organizujemy 2-3 edycje rocznie. Na wszystkie edycje w ostatnich latach wolne miejsca kończyły się ok. 20 dni przed danym terminem, dlatego jeśli ktoś jest zdecydowany to prosimy nie zwlekać z zapisem i wpłatą min. 1 raty.


kurs oceniony przez uczestników jako najlepszy tego typu kurs w Polsce!:

"Pełny profesjonalizm ze strony prowadzących ten kurs. Po raz pierwszy kurs na którym nie było tylko Pana wykładowcy i suchej teorii z kosmosu a realia i umiejętne zaangażowanie całej grupy uczestników kursu. Świetna integracja zespołu oraz wiele ciekawych aspektów jak praca z osobami niepełnosprawnymi itp. Nowatorska metoda prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych!!! Mam nadzieję że wszyscy uczestnicy potwierdzą w pełni moje zdanie. 100 % zadowolenia!!!! Zero nudy!!! Gorąco polecam!!!:)"

"Kurs w którym uczestniczyłem przerósł moje oczekiwania. Bardzo profesjonalnie przeprowadzona część specjalistyczna jak i teoretyczna zajęć. Zazwyczaj na kursach w których uczestniczyłem jakiś czas temu była tylko schematycznie przedstawiana teoria przez Pana prowadzącego i ludzie którzy zasypiali z nudy gdy ten przez 8 h nawijał. W tym przypadku forma warsztatów i pomysłowość prowadzenia zajęć aktywnie angażowała wszystkich uczestników kursu z których naprawdę wynosiliśmy wiele konkretnej wiedzy. W zajęciach praktycznych też wiele nowych i ciekawych rzeczy które przydadzą się w kształceniu adeptów wspinaczki tym bardziej, że aura jak na wrzesień dopisała. Przede wszystkim wymiana wspólnych doświadczeń których nie znajdziemy w żadnych książkach. Wielkie dzięki za profesjonalizm prowadzących oraz samych kursantów. 100 % zadowolenia i 0 nudy. Mam nadzieję, że przyszli uczestnicy to potwierdzą. Gorąco polecam!!!!!"

"Plusy: świetna atmosfera, ogromna fachowość i doświadczenie prowadzących, zaskakująca \"część miękka\" (społeczna) zajęć
Średnio: brakowało mi zajęć poświęconych zaawansowanemu treningowi, ew. bilansowaniu diety sportowca, Ośrodek w Karniowicach w zupełności wystarczający dla zahartowanych ludzi gór ;)"

"1. Kurs zorganizowany sprawnie, bez zbędnych informacji i powielania wszystkim znanej już wiedzy.
2. Wszyscy prowadzący bez zastrzeżeń, w pełni wywiązujący się ze swoich obowiązków.
3. Program dość szeroki, oczekiwania były ustalone na starcie i w 99% pojawiły się w trakcie kursu."

"W skali 1 do 10:
prowadzący - 10
program - 9
obiekty 8
poziom meytoryczny - 9
Ogólnie 9" 

"101 % zadowolenia i 101 % profesjonalne przygotowanie"

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu instruktora wspinaczki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, umożliwiającym na podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

• Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktorskie tym osobom, które uprawiają skalną wspinaczkę na odpowiednio wysokim poziomie i chciałyby uzyskać możliwość profesjonalnego nauczania adeptów.

• Absolwenci kursu, po uzupełnieniu kursu o cześć ogólna i praktyki, otrzymują stopień instruktora wspinaczki sportowej / wspinaczki skałkowej, uprawniający do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wspinaczkowych i szkolenia: na sztucznych ścianach wspinaczkowych (wspinaczka halowa), a także na
skałach plenerowych na drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi, również wielowyciągowych.

• Powyższe uprawnienia pozwalają na zatrudnienie w związkach, klubach sportowych, klubach rekreacyjnych, ośrodkach sportu, komercyjnych ośrodkach wspinaczki halowej, szkołach wspinaczki (halowej i skałkowej), a także mogą być angażowani do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych.

• Kurs składa się z trzech części: ogólnej, dotyczącej ogólnej wiedzy o teorii i praktyce sportu, fizjologii wysiłku, zasadach treningu itp. oraz specjalistycznej – wspinaczkowej oraz praktyk.

 

 

Legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 

 

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora wspinaczki

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godzin lekcyjnych (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Główny prowadzący na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora wspinaczki

W trybie weekendowym (4-5 weekendów) kurs odbywa się w Warszawie (sale lekcyjne i warszawskie ścianki najczęściej to Centrum Wspinaczkowe ON SIGHT ul. Obozowa 60, albo ew. Arena Wspinaczkowa Makak) oraz na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej (rejon Podlesice/ Rzędkowice). Zajęcia są w wyznaczone dni w godzinach 9.00 - 19.00.

W trybie intensywnym (8-10 dni) kurs odbywa się w całości w  skałkach podkrakowskich na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej (rejon Podlesice/ Rzędkowice).

Zajęcia z części ogónej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z tej części zaplanowany jest pod koniec kursu.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać na miesiąc przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o 1-2 dni lub 1-2 weekendy.


4.
      Uczestnicy kursu instruktora wspinaczki

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

8. Posiada umiejętności wspinaczki sportowej na poziomie VI.1+ w stylu flash, posiada udokumentowany wykaz przejść dróg jedno i wielowyciągowych (wykaz należy go wpisać w formularzu przy zgłoszeniu na kurs), zna techniki linowe i asekuracyjne, zna min. 3 rejony skalne. 

Egzamin praktyczny 1 dnia zajęć praktycznych: wspinaczka po drodze sportowej o stopniu trudności VI.1+ w stylu flash i na drodze wielowyciągowej (sprawdzenie umiejętności z zakresu operacji sprzętowych – wspinaczka wielowyciągowa, konieczny sprzęt!)

Osoby, które nie zdadzą egzaminu, ale zaprezentują wysokie umiejętności i wiedzę z zakresu wspinania, mogą warunkowo być dopuszczone do części lub całości zajęć na kursie (takich, które nie zagrażają bezpieczeństwu ich oraz innych uczestników), a do egzaminu będą mogły podejść w przyszłości np. z kolejnym kursem. Alternatywą może być też uzyskanie zamiast legitymacji instruktora sportu legitymacji instruktora rekreacji ruchowej po pokonaniu drogi o stopniu trudności VI przy zaprezentowaniu bardzo wysokich umiejętności technik linowych, asekuracyjnych, sprzętowych itd.

Kursanci muszą dysponować własnym sprzętem wspinaczkowym:

uprząż, buty wspinaczkowe, strój sportowy, przyrząd do asekuracji (najlepiej 2 różne kubek + grigri, click up itp.), 5 ekspresów, 1 wolny HMS, kask, lina pojedyncza 50 m, 3 karabinki HMS, przyrząd dwufunkcyjny - (reverso, ATC guide), 8 pętli z taśmy (6 krótkich, 2 długie), 10-12 ekspresów, 6-8 wolnych karabinków

przed kursem ZALECAMY obejrzeć 

1. filmy z serii Akademia Wspinania Mazda,

2. trening wspinaczkowy naszego prowadzącego Bartosz Jarosiewicza


przeczytać
materiały szkoleniowe na stronach:

https://wspinanie.pl/dzial/poradniki/

https://betlejemka.org.pl/materialy-edukacyjne/


i ew. przeczytać książki poświęcone metodyce, technice, taktyce wspinaczki sportowej np.:
1. Naukowe podstawy treningu we wspinaczce sportowej Roberta Rokowskiego i Tomasza Ręgwelskiego
2. Wspinaczka w skale Craiga Luebbena

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora wspinaczki

Marcin FLOWER Poznański -

https://www.8a.nu/user/marcin-flower/sportclimbing

https://wspinanie.pl/2022/10/hiperinflacja-vi-5-6-tradowa-nowosc-na-biwakowej/

 

fot: facebook.com/ marcinflower.poznanski

 

Jarosław Mazur - trener 2 klasy wspinaczki, instruktor sportu o specjalności wspinaczka sportowa, taternik od 1994 roku. Uczestnik licznych wyjazdów wspinaczkowych w rejony skalne i górskie Europy. Wieloletni wykładowca na kursach instruktora wspinaczki sportowej.

 

 

 

 

 

 

 

ewentualnie także (prowadzili zajęcia w poprzednich edycjach):
 

dr Małgorzata Kusztelak - Wspina się od 1994r. osiągając poziom najlepsze RP: VI.5, 7c+, najlepszy OS: 8a i kilka 7c+. Członek kadry narodowej we wspinaczce sportowej, wieloletni trener. doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor gimnastyki, lekkoatletyki i rehabilitantka. Trener sekcję wspinaczkowej „AGAMA”. Mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski, półfinalistka Pucharu Świata. Przez kilka lat kierownik kursów dla instruktorów sportu we wspinaczce. fot. Adam Kokot 

 

Bartosz Jarosiewicz - wieloletni instruktor i trener wspinaczki sportowej, doświadczony wspinacz, który kilka lat temu oddał serce boulderingowi. Ma na koncie 8A+ oraz wiele bulderów wycenionych na 8A. (fot. jarosiewicz.com). Tworzył plany treningowe i pracowałem z zawodnikami i ambitnymi amatorami. Kilkukrotnie organizował konsultacje kadry Polski w boulderingu. Podczas zgrupowań prowadził warsztaty i zajęcia dla najlepszych zawodników z Polski. Wiedzą i doświadczeniem na temat planowania treningu dzielił się podczas kursów instruktorskich oraz warsztatów klubowych.
Najmocniejsze boulderowe przejścia to: Bindu 8A+ w Albarracin, kilka 8A, między innymi Big Dragon, Neverland, Cosmos, Zombie Nation, Daredevil w różnych rejonach - Fontainebleau, Magic Wood, Borze i Albarracin, oraz ponad kilkadziesiąt boulderów w stopniach 7C+ i 7C robionych regularnie od ponad 10 lat do dziś. Jest też specjalistą od baniek - udało mu się powtórzyć wiele skoków wycenionych od 7C po 8A, Wytyczył także 2 swoje “bańki” Coup Atomique - 8A/+ w Fontainebleau i Flying Duck 7C+ w Borze. Najlepsze przejścia z liną to drogi w stopniu 8a+ RP (Do it! i Super Daytona w Sperlondze), ma też na koncie 7c w stylu OS.

 

może się zdarzyć że ktoś z ww. z różnych przyczyn (osobistych, zawodowych itp.) nie będzie mógł prowadzić danych zajęć na danej edycji, wtedy prowadzących będzie mniej lub dojdą inni wysokiej klasy prowadzący

 


6.      Cena kursu instruktora wspinaczki

·         Część specjalistyczna z wspinaczki       1.650 zł brutto

·         Część ogólna                                      350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          2.000 zł brutto

 

v    W cenę nie jest wliczone zakwaterowanie i wyżywienie (we własnym zakresie). Korzystanie z noclegów nie jest obowiązkowe.

v    Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora wspinaczki


Część teoretyczna

1.   Psychologiczne aspekty pracy instruktora

2.   Sztuczne ściany wspinaczkowe. Normy techniczne i zasady użytkowania. Bezpieczeństwo wspinania w hali

3.   Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zasady doboru i użytkowania. Oznakowanie

4.   Zasady asekuracji. Odpadnięcie. Zasady prowadzenia. Sposoby przechodzenia dróg wspinaczkowych

5.   Technika zjazdu. Wybrane techniki linowe

6.   Metodyka szkolenia. Nauczanie technik: ruchu, asekuracji, prowadzenia. Zasady organizacji szkolenia wspinaczkowego.

7.   Zasady organizacji i prowadzenia treningu wspinaczkowego

8.   Zawody wspinaczkowe. Zasady organizacji i sędziowania. Regulaminy.

9.  Wspinaczka osób niepełnosprawnych


Część praktyczna

11.        Zasady wykorzystywania sztucznej ściany w procesie szkolenia wspinacza (halowego i plenerowego)

12.        Zajęcia praktyczne w skale

- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
- wykorzystanie punktów naturalnych;
- łączenie punktów asekuracyjnch;
- budowanie stanowisk do wędki;
- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- zakładanie stanowisk zjazdowych;
- przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
- zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
- zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
- rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
- wychodzenie po linie (prusikowanie);
- opuszczanie partnera na linie;
- uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
- technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
- przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
- opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).
Obowiązuje przeprowadzenie treningu asekuracji na zrzutni.

a po kursie Praktyki instruktorskie 22,5 h zegarowe (30 h lekcyjne) w wybranej szkole wspinaczki u instruktorów PZA lub w sportowych klubach wspinaczki

Szczegółowy program i treści na każdym kursie są dostosowywane i modyfikowane przez prowadzących uwzględniając np. uśrednione umiejętności i doświadczenie uczestników, warunki na obiektach, bezpieczeństwo uczestników itp. Prowadzący bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz wcześniejszych kursach decydują np. o zwróceniu większej uwagi na wybrane tematy kosztem innych. Staramy się na każdym kursie zapewnić różnorodność zajęć, tematów i prowadzących. Część z powyższych zagadnień zostanie przerobiona na zajęciach, a część w ramach pracy własnej i samokształcenia z materiałów i literatury.

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora wspinaczki

zapisy kończą się na 3 tyg przed danym terminem, 
później dołączenie jest możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc
 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

  POLSKA AKADEMIA SPORTU
  ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
  mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
  72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: WSPINACZKA, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, wpisując w formularzu wykaz przejść dróg jedno i wielowyciągowych

  - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

 

7. Kserokopię ubezpieczenia NNW obejmujące wspinaczkę skałkową

 


4.      Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora wspinaczki

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl