KURS INSTRUKTORA CROSS TRAINING W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA CROSS TRAINING W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora sportu CROSS TRAINING w Warszawie

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: cross training)

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

·   Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora CROSS TRAINING

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w specjalności TRENING CROSSOWY, która jest wystawiany przez Rektora Polskiej Akademii Sportu max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora CROSS TRAINING przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!


 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: legitymacji w twardej im. skóry oprawie, zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.

 

2. Struktura kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach. 
Z tej części zwolnieni są: 
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu 
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach. Część specjalistyczna składa się z trzech części:

·         Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 h lekcyjne (54 h zegarowych): nauka i doskonalenie metodyki i techniki prowadzenia CROSS TRAINING, doboru ćwiczeń, form i elementów crossu. Praca indywidualna i grupowa. W trakcie każdego bloku zajęć uczestnicy biorą udział w treningach crossowych prowadzonych przez wykładowców. Program kursu: patrz punkt 7.

·         Samokształcenie – 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych): praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami, np. opracowanie zestawów ćwiczeń pod wybrane grupy mięśniowe, przygotowanie konspektów zajęć na podane tematy, opracowanie programu i regulaminu zawodów crossowych, opracowanie słowniczka ćwiczeń crossowych. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują główny prowadzącyowi kursu w wyznaczonym terminie. 

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany w trakcie trwania kursu.

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy:

na kursie weekendowym co tydzień w soboty i niedziele w godzinach (planowane) soboty 13.00 – 19.00, niedziele 9.00 – 14.00 w Warszawie, w klubie Cross House, ul. Ciołka 13, mapka dojazdu https://goo.gl/maps/mfZ8JY1STSE2   lub w No Limit CrossFit Dziki, ul. Dzika 4 goo.gl/maps/acmisS2RJBB2 . Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

na kursie intensywnym codziennie w soboty 15.00 – 20.00, niedziele 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00 Warszawie, w klubie Cross House, ul. Ciołka 13, mapka dojazdu https://goo.gl/maps/mfZ8JY1STSE2 lub w No Limit CrossFit Dziki, ul. Dzika 4 goo.gl/maps/acmisS2RJBB2. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

UWAGA: W niektóre dni termin i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o czasie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana e-mailem najpóźniej 3 dni przed kursem, w środę wieczorem. W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

Materiały do nauki części ogólnej i specjalistycznej można uzyskać po zapisaniu się, wpłaceniu pierwszej raty 500 zł oraz 350 zł (czyli razem 850 zł) i wysłaniu maila (najlepiej dołączając potwierdzenie przelewu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

 4. Uczestnicy kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

 Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się treningiem funkcjonalnym/crossowym (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu.

  

5. Planowana kadra kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

Najczęściej na tym kursie kadrę prowadzącą stanowią aktualni najlepsi trenerzy klubu w który odbywają się zajęcia (Cross House lub No Limit CrossFit Dziki), ale w wyjątkowych sytuacjach kadra może zostać uzupełniona przez innych instruktorów CROSS TRAINING.

 

6. Cena kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

·         Część specjalistyczna                          1.200 zł brutto          

·         Część ogólna                                          350 zł brutto

           RAZEM obie części:                                  1.550 zł brutto

 v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu 
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

7.1. Sprawy organizacyjne

7.2. Trening funkcjonalny

7.3. Trening crossowy

7.4. Struktura CROSS TRAINING

7.5. Formy prowadzenia części głównej:

·       AMRAP

·       EMOTM

·       For Time / Rounds for Time

·       Drabinka

7.6. Rodzaje grupowych zajęć CROSS TRAINING:

·         Cross Training

·         Cross Intro

·         Cross Ladies

·         Wake Up Cross

·         Cross Interval

·         Cross Competition

·         Cross Boxing

·         Cross Kick Boxing

·         Cross Street Workout

7.7. Słownik i grupy ćwiczeń wg 3 elementów CROSS TRAINING:

·       cardio

·       obciążenia

·       gimnastyka

7.8. Metody prowadzenia zajęć, zasady doboru ćwiczeń, skalowanie grupy, budowanie WOD, trening w rytmie tygodniowym, miesięcznym, rocznym.

7.9. Egzamin:

·       Część pisemna

·       Część praktyczna: rozgrzewka

·       Część praktyczna: WOD

·       Cześć praktyczna: stretching

W trakcie egzaminu praktycznego kursant samodzielnie prowadzi trening crossowy dla grupy ćwiczących. Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie kursanta do organizacji, zaplanowania oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych treningów crossowych.

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie to 100. Minimum zaliczeniowe to 65 pkt.

Egzamin składa się z 3 części:

Część teoretyczna (max 30 pkt)

a)    Egzamin pisemny w formie testu: 30 pytań: pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte

b)    Pytania dotyczą przedstawionych na kursie zagadnień teoretycznych z zakresu: teorii treningu crossfit, ruchów i ćwiczeń crossfitowych, techniki, metodyki nauczania, programowania treningu

Część teoretyczno-praktyczna (max 40 pkt)

a)    Egzamin ustny ze znajomości ruchów, techniki i metod prowadzenia treningu

b)    Losowanie po jednym temacie z dwóch zakresów: ruchy + metody

c)    Omówienie techniki wykonywania wylosowanych ruchów, metodyki ich nauczania oraz najczęstszych błędów

d)    Wykonywanie ruchów lub ćwiczeń

e)    Wyjaśnienie zastosowania jednego z tych ruchów w przebiegu treningu crossfit przy udziale wylosowanej metody

Część praktyczna (max 30 pkt)

f)    Egzamin praktyczny z prowadzenia fragmentu treningu crossfit na podstawie samodzielnie przygotowanego i wcześniej zatwierdzonego konspektu

g)    Ocenie podlegać będą praktyczne zdolności kandydata na instruktora: metodyczne, komunikacyjne, społeczne, mentalne kursanta oraz takie obszary jego działań jak panowanie nad grupą, sposób wydawania komend, organizacja sali i ćwiczących, intensywność zajęć, prawidłowe pokazy, mobilizacja ćwiczących, etc.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziomu zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura

1.    Abbott Christmas (2016): Piekielnie twarda sztuka. Ćwiczenia i dieta dla zuchwałych. Wydawnictwo Sine Qua Non.

2.    Evens-Esh Zach (2015): Encyklopedia undergroundowego treningu siłowo-kondycyjnego, Wydawnictwo Aha!

3.    Froning Rich, Thomas David (2014):, Pierwszy. Tajemnica zwycięstwa. Wydawnictwo Galaktyka.

4.    Murphy T.J. (2014): Sprawność. Siła. Witalność – Jak CrossFit zmienił moje życie. Wydawnictwo Sine Qua Non.

5.    www.crossfit.com

6.    www.strefawod.pl

7.    www.blogcrossfit.pl

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

termin zapisów:
na kurs edycji "WIOSNA" zapisy są do 29 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są
do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 

1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe: 

POLSKA AKADEMIA SPORTU

ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytułem: TRENING CROSSOWY Warszawa, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie 
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

7. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora CROSS TRAINING w Warszawie

 - liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.


    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl