KURS INSTRUKTORA SPEEDROWERA, KURS NA INSTRUKTORA SPEEDROWERA

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora SPEEDROWERA

w Bydgoszczy i Toruniu od 8.05.2010 do 3.07.2010

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: speedrower)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

  • Polska Federacja Klubów Speedrowerowych www.pfks.sportowabydgoszcz.pl


1.      Uprawnienia kursu instruktora speedrowera

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora speedrowera przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora speedrowera

·         Część ogólna (wykłady) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

·         Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, praktyki, samokształcenie) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora speedrowera

rozpoczecie kursu 08.05.2010 Żołędowo godzina 10.00

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu otrzymała oficjalne zezwolenie na organizację części ogólnej kursu w tej właśnie formie. Egzamin z części ogólnej zaplanowany jest koniec kursu.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora speedrowera

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w speedrowerze - np. byli lub aktualni zawodnicy uprawiający kolarstwo, oraz działacze i nauczyciele wychowania fizycznego Szkolnych Klubów Sportowych, gdzie działają  sekcje kolarskie.

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora speedrowera

1 . KIEROWNIK KURSU -   mgr Arkadiusz Słysz

2. WYKŁADOWCY :

-  doktor nauk medycznych  Andrzej Smuczyński  - instruktor sportu

-  inż. Janusz Bąk – instruktor sportu, Prezes PFKS

-mgr Euzebiusz Szudra – szef sztabu szkoleniowego  

-  Wojciech Smuczyński – instruktor kolarstwa, student fizjoterapii

- mgr Arkadiusz Słysz – absolwent AWF

- Maciej Laskowski – sekretarz PFKS

- mgr Łukasz Bazelak – Przewodniczący Kolegium Sędziów

 

 

 

 

6.      Cena kursu instruktora speedrowera (cena PROMOCYJNA!!!)

·         Część specjalistyczna z speedrowera    350 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                        RAZEM obie części:             700 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

v     v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).


7.      Planowany ogólny program kursu instruktora speedrowera

 

Wykłady i ćwiczenia: 

Rys historyczny speedrowera.

Początki speedrowera na świecie.

Początki speedrowera w Polsce.

Ewolucja sportu speedrowerowego do dnia dzisiejszego.

 

Terminologia i przepisy speedrowera.

Kategorie wiekowe w speedrowerze.

Rodzaje zawodów.

Podstawowe dokumenty w speedrowerze.

Elementy techniczne wyścigu.

Przygotowanie do wyścigu.

Technika startu.

Technika jazdy po prostej i łuku.

 

Taktyka wyścigu speedrowerowego i prowadzenia drużyny w zawodach.

Jazda w parze.

Taktyka przepisowego ataku i obrony.

Współpraca zawodników jednego zespołu.

Wprowadzanie zmian podczas zawodów.

Ustalanie składu drużyny w meczach speedrowerowych.

Korzystanie z przepisów w celu ustalenia taktyki.

 

Metodyka nauczania i doskonalenia techniki i taktyki wyścigu speedrowerowego.

Dydaktyczne zasady nauczania i treningu sportowego.

Metody nauczania techniki:

metoda analityczna, syntetyczna i kompleksowa.

Metody poglądowe wspierając proces nauczania i doskonalenia
techniki i taktyki jazdy.

Metodyka nauczania w sporcie speedrowerowym

 

Metodyka treningu.

Kolejność nauczania elementów technicznych w treningu
zawodniczym.

Podstawowe formy nauczania speedrowera.

Błędy w technice - przyczyny powstawania i sposoby ich
usuwania.

 

Przygotowanie sprawności fizycznej.

Siła, szybkość, wytrzymałość, zręczność(koordynacja ruchowa),
gibkość - znaczenie w rywalizacji sportowej.

 

Przygotowanie psychiczne zawodnika.

Miejsce i zakres - przygotowania psychicznego w treningu.

Techniki stosowane w przygotowaniu psychicznym zawodnika do
startu w zawodach.

 

Nabór i selekcja.

Proces kwalifikacji do speedrowera, rodzaje i kryteria selekcji.

 

Zasady planowania procesu treningowego.

Etapy treningu.

Cykle wieloletnie i roczne:  podział na okresy, podokresy oraz
realizowane w nich treści, akcenty treningowe i obciążenia.

Mezocykle: rodzaje i realizowane treści.

Mikrocykle: budowa i akcenty treningowe.

Jednostka treningowa.

Planowanie procesu szkoleniowego sekcji sportowej speedrowera.

Rejestracja i ocena treningowych obciążeń.

Kontrola wytrenowania zawodnika.

Różna forma kontroli wytrenowania zawodnika.

Fizjologia treningu sportowego.

 

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny treningu sportowego.

Ogólna charakterystyka urazów w speedrowerze.

Przyczyny powstawania urazów.

Odpowiedzialność za wypadki w  czasie treningów  i zawodów
sportowych.

Odżywianie

Profilaktyka.

Przepisy sędziowskie.

Przepisy sportowe  i zasady sędziowania.

Kary dla zawodników i trenerów.

Komendy, gesty sędziowskie i punktacja.

Prowadzenie dokumentacji sędziowskiej.

 

Organizacja i przygotowania zawodów.

Charakter, formy i systemy przeprowadzania zawodów.

Organizacja zawodów.

 

Ćwiczenia praktyczne z zakresu sędziowania.

Praktyczne zapoznanie się z prowadzeniem sekretariatu zawodów.

Sędziowanie wyścigów

 

Metodyka nauczania i doskonalenie techniki jazdy w wyścigu speedrowerowym

Różne formy zabaw na rowerze.

Nauka startu.

Nauka jazdy po prostej i wirażu.

Ćwiczenia wspierające technikę startu.

Ćwiczenia szybkości reakcji.

Ćwiczenia wytrzymałości specjalnej w sporcie speedrowerowym

Ćwiczenia taktyczne jazdy parowej.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska.

Praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przy różnych urazach i funkcjonalnych zaburzeniach.

Rola opieki medycznej w zawodach sportowych.

 

Prowadzenie wybranych fragmentów treningu przez uczestników
kursu.

Praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie kursu wiedzy specjalistycznej oraz własnych doświadczeń i umiejętności pedagogicznych.

Szczegółowy program i treści zostaną dostosowane od poziomu i oczekiwać grupy i mogą się różnić od wyżej podanych. Niektóre zagadnienia zostaną podane w materiałach do samokształcenia.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora speedrowera

ZAPISY DO 15 maja 2010

  1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem: SPEEDROWER, imię i nazwisko kursanta

  1. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie,
    - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
    - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu
  2. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4.      Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora speedrowera

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl