KURS INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ W LUBLINIE, KURS NA INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ W LUBLINIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora PIŁKI RĘCZNEJ

w Koźminie Wielkopolskim od 19.12.2009


był to kurs na zamówienie, kolejna edycja jest możliwa w przypadku zebrania sie grupy min. 15 osób


 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: piłka ręczna)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


 

1.      Uprawnienia kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora piłki ręcznej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!


Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

 

2. Struktura kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

· Część ogólna (wykłady) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

· Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, praktyki, samokształcenie) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

 

· Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 godzin odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym, rekreacyjnym lub w szkole. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w godzinach (planowane) 11.00 - 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Glinki 11 w Koźminie Wlkp.

  

 

4. Uczestnicy kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość ćwiczeń z zakresu piłki ręcznej.

 

Każdy uczestnik kursu na zajęcia przynosi własną piłkę ręczną!

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

Kierownik kursu i główny prowadzący: mgr Stanisław Wrześniewski

- trener I klasy piłki ręcznej, 20 letnia praktyka trenerska i sukcesy w Tunezji, trener polskich drużyn: Posnania Poznań, Grunwald Poznań, AZS Gdańsk, MKS Gdańsk, GKS Gdańsk, Wybrzeże Gdańsk, trener czołowych polskich zawodników m.in.: Bogdana Wenty i Daniela Waszkiewicza. Doświadczony w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną - kilkunastoletnia praktyka w szkołach w Gdańsku, Poznaniu i Tunezji. Nagrodzony Nagrodą Ministra Edukacji i Sportu, Złotym Medalem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Złotym Medalem Tunezyjskiej Federacji Sportu. Uprawnienia zawodowe zdobywał w AWF Kraków, AWF Warszawa i AWF Gdańsk.

 

 

6. Cena kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

· Część specjalistyczna z piłki ręcznej              990 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o maila z prośbą o wystawienie rachunku przelewowego na dany podmiot.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ogólny program kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

Wykłady

1.Zarys historyczny dyscypliny.

2. Zasady dydaktyczne w nauczaniu piłki ręcznej - Metody i formy nauczania.

3.Organizacja zajęć szkoleniowych w aspekcie wybranych elementów sprawności ogólnej i ukierunkowanej oraz techniki i taktyki gry,

4.Wpływ znajomości przepisów na organizację gry.

5.Podstawowe zasady organizacji szkolenia.

6.Metody kształtowania podstawowych cech motorycznych w aspekcie piłki ręcznej.

7.Kontrola efektów treningowych.

8.Metody obserwacji gry.

9. Zasady naboru i selekcji.

 

Ćwiczenia

1.Gry i zabawy przygotowujące do gry.

2.Ćwiczenia oswajające z piłką, poruszanie się po boisku.

3.Nauczanie podań w najprostszych ustawieniach.

4.Doskonalenie podań w trudniejszych ustawieniach.

5.Nauczanie rzutu bieżnego.

6.Nauczanie rzutu z przeskokiem.

7. Nauczanie rzutu w wyskoku.

8.Technika interwencji bramkarza.

9.Nauczanie gry skrzydłowego.

10.Nauczanie gry obrotowego.

11.Nauczanie rzutu w wyskoku.

12.Interwencje bramkarza podczas rzutów z pozycji.

13.Atakowanie pozycyjne w pasach działania.

14.Atakowanie pozycyjne. Współdziałanie w liniach.

15.Atakowanie wielopozycyjne.

16.Metodyka nauczania obrony każdy swego.

17.Nauczanie obrony strefowej.

18. Obrona kombinowana. Taktyka postępowania.

19.Sytuacje przewagi liczebnej w ataku i obronie.

20. Taktyka gry bramkarza.

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach. Zostanie on przystosowany do poziomu i oczekiwań kursantów (np. główny nacisk na pracę z młodzieżą szkolną i przygotowanie ich do rywalizacji miedzyszkolnej). 

 

 

 

 8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

ZAPISY DO 18 grudnia 2009

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

01-461 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytułem: RĘCZNA Koźmin, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora piłki ręcznej w Koźminie Wlkp.

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl