KURS INSTRUKTORA PILATES W Krakowie, KURS NA INSTRUKTORA PILATES W Krakowie

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora PILATES w Krakowie

w Krakowie planujemy kolejny kurs JESIENIĄ 2011

chętnych prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca

(zawodowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej
fitness – ćwiczenia psychofizyczne)


ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 • Fitness Klub Aplauz www.aplauz.pl

 


1.      Uprawnienia
kursu instruktora pilates w Krakowie

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje zawodową legitymację instruktora rekreacji ruchowej specjalność fitness - ćwiczenia psychofizyczne. Dokumenty wystawiane są max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI PILATES w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora pilates przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymację wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, na podstawie przyznanych uprawnień oraz rozporządzenia. Na legitymacji instruktorskiej nie figuruje nazwa instruktor rekreacji ruchowej pilates, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma takiego zawodu/specjalności w Polsce.  Zamiast tego absolwent otrzymuje zawodową legitymację z tytułem instruktor rekreacji ruchowej fitness – ćwiczenia psychofizyczne.

Legitymacja instruktora jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

 

2.      Struktura kursu instruktora pilates w Krakowie

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora pilates w Krakowie

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w terminach podanych na początku oferty.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora pilates w Krakowie

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. podstawową sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w podstawowych ćwiczeniach fitness lub stretchingu lub jogi

5.      Planowana kadra kursu instruktora pilates w Krakowie

mgr Danuta Papińska - czołowa polska instruktorka i szkoleniowiec pilates, instruktor różnych odmian fitness od 1996r., nieustannie szkoląca się na licznych festiwalach,  szkoleniach, kursach, warsztatach m.in. w Akademii Ruchu Tańca i Mody "Artim", Nike, Best-ya Fitness Project, Open Mind w Polsce, a także na lekcjach indywidualnych w Body Control Pilates w Londynie www.bodycontrol.co.uk (najbardziej znana Akademia Trenerów Pilates z siedzibą w Londynie) i wielu innych. Dodatkowo w 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Bardzo ciepła, życzliwa, zawsze uśmiechnięta, mocno zorientowana na potrzeby kursantów. W latach 2008 - 2012 wyszkoliła ponad 100 instruktorów pilates na kursach w Warszawie i w Krakowie!


 

 6.
      Cena kursu instruktora pilates w Krakowie

·         Część specjalistyczna pilates              1499 zł brutto

·          Część ogólna                                    350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.849 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji oraz certyfikatu w języku angielskim.

 

7.      Planowany ogólny program kursu instruktora pilates w Krakowie

Część pierwsza

1. Zapoznanie kursantów z wymaganiami organizacyjnymi i merytorycznymi.

2. Życie i działalność Josepha Pilatesa 

3. Zasady Pilates.

4. Równowaga i symetria ciała - cele Metody Pilatesa.

5. Typy pobudzania mięśni i układ stabilizujący

6. Wstępne zagadnienia z zakresu żywienia, diety i suplementacji

 

Część druga 

·         Prawidłowe oddychanie

·         Nauka prawidłowej postawy ciała i pozycji ćwiczeń

·         Kręgosłup i jego ruchy   (jego budowa i funkcje)

·         Budowa oraz zakres ruchów stawu biodrowego.

·         Budowa oraz zakres ruchów obręczy barkowej

·         Budowa oraz zakres ruchów stawu kolanowego.

·         Budowa oraz zakres ruchów stawu łokciowego, nadgarstka i dłoni

·         Budowa oraz zakres ruchów Stawu skokowego i stopy 

·         Miednica – mięśnie i zakres ruchów

 

Część trzecia

24 podstawowe ćwiczenia na macie - zasady, technika (3 stopnie zaawansowania na każde ćwiczenie) i metodyka nauczania (omówienie zagadnień związanych z planowaniem zajęć i umiejętnościami nauczania innych).

1 HUNDRED
2 ROLL-UP
3 ROLL OVER
4 LEG CIRCLES
5 ROLLING LIKE A BALL
6 SINGLE LEG STRETCH
7 DOUBLE LEG KICK
8 CRISS CROSS
9 BICYCLE
10 SHOULDER BRIDGE
11 JACK-KNIFE
12 SIDE KICK SERIES-FRONT AND BACK
13 SIDE KICK SERIES-SIDE PASSE
14 SIDE KICK SERIES-INNER THIGH LIFTS
15 TEASER I
16 HIP CIRCLES
17 SWIMMING
18 KNEELING SIDE KICKS
19 SIDE TWIST
20 SCISSORS
21 CORKSCREW
22 DOUBLE STRAIGHT LEG STRETCH
23 LEG PULL FRONT
24 PUSH-UP

 

Część czwarta

 1. Powtórka materiału

2. Egzamin.

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora pilates w Krakowie

ZAPISY DO 9 października

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Kraków
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
               tytułem: PILATES Kraków, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

   

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora pilates w Krakowie

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl