KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs specjalistyczny z zakresu
KULTURYSTYKI i ĆWICZEŃ SIŁOWYCH
osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w Warszawie


zbieramy grupę - kurs ruszy po zebraniu sie grupy 15 chętnych, będzie trwał 7 weekendów, zajęcia w soboty i niedziele

chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca
 

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 


1.      Uprawnienia szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie kulturystyki osób niepełnosprawnych max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

 

Z uwagi na fakt, iż kulturystyka nie jest wpisana na listę uprawnień instruktorskich sportu niepełnosprawnych (jest tam podnoszenie ciężarów, jednakże nasza oferta ma inny charakter), nasz kurs ma charakter doszkalania zawodowego, zbliżonego do kursu zawodowego instruktora osób niepełnosprawnych.

Szkolenie z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych przygotowuje kursantów do pracy z osobami niepełnosprawnymi w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).


2.      Struktura szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

·         Część ogólna (wykłady) – 25 godzin. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów fizjoterapii. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie.

·         Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, praktyki, samokształcenie) 35 godzin. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

 

Zajęcia z części ogólnej i specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 13.00 - 18.00. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

UWAGA: weekend przed Wigilią (19-20.XII) oraz sylwestrowy (2-3.I) wolne od zajęć dydaktycznych. Jeżeli kierownik kursu stwierdzi, że większość grupy nie zdołała opanować materiału w wyznaczonej liczbie godzin może zarządzić wydłużenie kursu o tydzień lub dwa.

 

 

 4.      Uczestnicy szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej:

- średnie wykształcenie 

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim.

- zawodową legitymację instruktora kulturystyki lub ćwiczeń siłowych  (sportu lub rekreacji)

5.      Kadra szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 


prof. dr hab. Andrzej Kosmol - kierownik programowy

prof. dr hab. Zbigniew Trzaskoma

dr Natalia Morgulec

dr Izabela Rutkowska

dr Jakub Molik

mgr Rafał Tabęcki

mgr Mariusz Oliwa - trener kadry narodowej kulturystyki niepełnosprawnych


6.
      Cena szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

                                                    

1450 zł brutto

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Program ogólny szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

 

 1. Wprowadzenie do sportu niepełnosprawnych. Cele i zadania

 2. Historia i rozwój sportu niepełnosprawnych oraz struktura organizacyjna (świat, Polska)

 3. Sport osób niewidomych oraz niedowidzących. Specyfika treningu sportowego.

 4. Sport osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Specyfika treningu sportowego.

 5. Sport osób z amputacjami kończyn oraz osób należących do grupy innych schorzeń (Les Autres, L).

 6. Sport osób z porażeniami mózgowymi. Specyfika treningu sportowego

 7. Sport osób z niepełnosprawnością intelektualna

 8. Specyfika trening osób niepełnosprawnych

 9. Metodyka treningu siły

 10. Trening kadry w podnoszeniu ciężarów niepełnosprawnych

11.  Trening siły mięśniowej z osobami z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

12.  Trening siły mięśniowej z osobami z innymi dysfunkcjami

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

 

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem:  k. niepelnosprawnych, imię i nazwisko kursanta

 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne szkolenia z zakresu kulturystyki osób niepełnosprawnych 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl