KURS INSTRUKTORA KOLARSTWA w Pruszkowie, KURS NA INSTRUKTORA KOLARSTWA w Pruszkowie

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora KOLARSTWA

w Pruszkowie

zbieramy grupę - kurs będzie trwał 5 weekendów, zajęcia w soboty i niedziele

chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca
 

Informujemy, że NIE TRZEBA mieć własnego roweru! Rowery będą BEZPŁATNIE udostępnione uczestnikom na zajęcia praktyczne.

Ale prosimy mieć KASKI, które są obowiązkowe podczas jazdy na torze.

 (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: kolarstwo)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

  • Polski Zwiazek Kolarski www.pzkol.pl

  • BGŻ Arena Pruszków www.bgzarena.pl

1.      Uprawnienia kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

·         Część ogólna (wykłady) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

·         Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, praktyki, samokształcenie) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w na torze kolarskim BGŻ Arena i w okolicach (szosa, teren) w soboty i niedziele w godz. 9.30 - 19.00

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu otrzymała oficjalne zezwolenie na organizację części ogólnej kursu w tej właśnie formie. Egzamin z części ogólnej zaplanowany jest koniec kursu.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

noclegi - dostępne na miejscu w BGŻ Arena, cena ok 40 zl za nocleg, lub w okolicznych kwaterach

 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w kolarstwie - np. byli lub aktualni zawodnicy uprawiający kolarstwo, oraz działacze i nauczyciele wychowania fizycznego Szkolnych Klubów Sportowych, gdzie działają  sekcje kolarskie.

Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny KASK! (rowery będą bezpłatnie udostępnione przez halę BGŻ Arena)

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

 

kierownik kursu: MARIAN WIĘCKOWSKI -  tr kl. Mistrzowskiej, były trener kadry szosowej, kierownik szkolenia Polskiego Związku Kolarskiego,


prowadzący zajęcia (planowany skład, może ulec zmianie):


tr kl. M MADAJ KAROL - trener kadry olimpijskiej i narodowej, trener kadry szosowej Austrii - historia kolarstwa, dyscypliny i konkurencje, teoria  i metodyka treningu sportowego w kolarstwie

 

tr kl. M WIĘCKOWSKI MARIAN - teoria i metodyka treningu sportowego w kolarstwie, przepisy dotyczące rozgrywania wyścigów szosowych, testy sprawnościowe

 

tr kl I PIĄTEK ANDRZEJ - trener kadry narodowej MTB - kolarstwo MTB i BMX - cechy motoryczne, specyfika treningu, taktyka rozgrywania zawodów

 

tr kl I CEBULA WALDEMAR - kolarstwo szosowe –wymagania sprzętowe w różnych kategoriach wiekowych,  metodyka treninu kolarskiego w okresie wczesnej specjalizacji

 

tr kl I WALKIEWICZ WOJCIECH, PREZES PZKol - międzynarodowe struktury kolarskie

 

tr kl II KREJNER GRZEGORZ - kolarstwo torowe specyfika, przepisy

 

tr kl II KOTLIŃSKI JANUSZ - kolarstwo torowe taktyka rozgrywania wyścigów

 

specj. odnowy biologicznej WIECZOREK RYSZARD - teoria i praktyka odnowy biologicznej w kolarstwie

 

BRODAWKA JERZY - sprzęt specjalistyczny, naprawy, konserwacja, użytkowanie

 

PETER PIETERS ( HOLANDIA ) kolarstwo torowe

  

instr SZCZUROWSKI ADAM organizacja zawodów MTB

 

inż URBAŃCZYK PAWEŁ dokumentacja treningu, środki techniczne

 

 

nie gwarantujemy, że wszyscy ww. będą prowadzić zajęcia!

 

 

 

6.      Cena kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

·         Część specjalistyczna z kolarstwa        1200 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                        RAZEM obie części:          1.550 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

v     v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).


7.      Planowany ogólny program kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

Wykłady i ćwiczenia (planowane, może ulec zmianie, niektóre zagadnienia zostaną podane w materiałach do samokształcenia):

1. Charakterystyka kolarstwa – informacje podstawowe

 

 1.1. Rys historyczny kolarstwa

     - początki kolarstwa w Europie i w Polsce

     - powstanie UCI, Europejskiej Federacji i PZKol

     - wielkie imprezy  kolarskie

     - Polacy w Igrzyskach Olimpijskich i Mistrz. Świata .

 

 1.2. Dyscypliny i konkurencje kolarskie

 

 1.2.1.  Kolarstwo szosowe

            - charakterystyka kolarstwa szosowego,

- konkurencje kolarstwa szosowego /IO, MŚ, MP/  

            - przepisy rozgrywania zawodów

            - przepisy określające wymagania sprzętowe

 

1.2.2.  Kolarstwo torowe.

            - charakterystyka kolarstwa torowego,

            - rodzaje torów kolarskich i ich budowa

            - konkurencje kolarstwa torowego /IO, MŚ,MP/

            - podstawowe przepisy rozgrywania konkurencji  na torze

            - przepisy określające wymagania sprzętowe

 

1.2.3.  Kolarstwo górskie / MTB/

            - charakterystyka kolarstwa górskiego,

            - podstawowe przepisy rozgrywania zawodówe w MTB

            - sprzęt stosowany w zawodach MTB               

         

 1.2.4. Kolarstwo  BMX

            - charakterystyka kolarstwa BMX,

            - podstawowe przepisy rozgrywania zawodów BMX,

            - przepisy określające wymagania sprzętowe,           

            - rodzaje torów BMX i ich budowa.

 

 1.2.5. Dyscypliny i konkurencje kolarskie nieolimpijskie

            - kolarstwo przełajowe,

            - akrobatyka rowerowa

            - piłka rowerowa

         

 1.3. Analiza pracy kolarza na rowerze

       - opory występujące w czasie jazdy na rowerze

       - charakterystyka mechanizmu korbowego

       - sprzęt kolarski, jego dobór, przepisy UCI

       - pozycja kolarza na rowerze.

       - technika pedałowania i jej różnicowanie zależne od oporów

       - napęd roweru, rytm pedałowania, przełożenie, prędkość .

 

 1.4.Opieka lekarska      

       - fizjologiczne podstawy sportu kolarskiego

       - obowiązkowe badania lekarskie

       - wskazania żywieniowe dla kolarzy

       - zalecane odżywki  w czasie intensywnych treningów             

       - doping w kolarstwie- badania kontrolne

       - stosowanie dopingu  w kolarstwie i jego wpływ na zdrowie

      

  1.5 Organizacja zawodów kolarskich

        - program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

           opracowany przez MSiT na 2008 rok      

        - wymagania formalne organizacji wyścigów kolarskich

        - przepisy sportowe PZKol  dotyczące organizacji zawodów

        - regulaminy zawodów - zasady rywalizacji /szosa, tor, MTB/

 

2. Trening kolarski

  2.1.    Pojęcia  opisujące trening kolarski

  2.1.1  Wielkości podstawowe:

            - objętość,

            - intensywność,

            - obciążenie

  2.1.2  Wielkości specjalistyczne:

             - rytm pedałowania /szybkość/

             - przełożenie, ( i = Z/z )

             - prędkość  ( km/h)

             - przewyższenie ( H = m .npm.).

             - moc napędu           

 2.1.3. Metody treningowe:

             - ciągła,

             - zmienna,

             - powtórzeniowa

             - interwałowa

             - startowa

 2.1.4. Forma treningów – szyki kolarskie:

             - kolumna pojedyncza

             - kolumna dwójkowa

             - wachlarz pojedynczy

             - wachlarz podwójny

             - jazda rojem           

 

  2.1.5. Rejestr grup środków treningowych w kolarstwie w obszarach informacyjnych i energetycznych

             

   2.2.   Etapy  długofalowego procesu szkolenia.      

           - przygotowanie wszechstronne

           - przygotowanie ukierunkowane

           - przygotowanie specjalistyczne

           - kierunki optymalizacji wieloletniego  treningu

           - dobór i selekcja w przebiegu kariery kolarskiej.

 

   2.3. Struktura jednostki treningowej.

        - odprawa techniczna obejmująca zagadnienia:

          organizacyjne i porządkowe / trasa, bezpieczeństwo w ruchu drog./

        - omówienie poprzedniej jednostki treningowej

        - zadania bieżącego treningu do wykonania w części:  

           wstępnej, głównej i końcowej.

        - charakterystyka obciążenia :– intensywność, objętość ćwiczeń,

           /czas ćwiczenia, ilość ćwiczeń, przerw między ćwiczeniami, ilość

           serii i przerw między seriami/

 

   2.4  Główne cele szkolenia kolarzy – kierunek oddziaływania.

        -  kształtowanie i doskonalenie procesów tlenowych

        -  doskonalenie tolerancji mleczanowej

        -. rozwijanie siły i  szybkości

        -  rozwijanie wytrzymałości.- siłowej / mocy/

         - obniżenie masy negatywnej 

         - doskonalenie techniki jazdy            

                       

  2.5. Metodyka szkolenia i  doskonalenie sprawności

         fizycznej

       - charakterystyka kolarstwa w aspekcie cech motorycznych,

          proporcje kształtowania cech motorycznych w dyscyplinach

           i konkurencjach.

 

       - kształtowanie wytrzymałości specjalnej – środki treningowe,

         objętość, zakresy intensywności, metody, przykłady  typowych

          jednostek treningowych.

 

       - kształtowanie siły specjalnej- środki treningowe,

         objętość, zakresy intensywności, metody, przykłady  typowych

          jednostek treningowych.

 

       - kształtowanie szybkości specjalnej- środki treningowe,

          objętość, zakresy intensywności, metody, przykłady  typowych

          jednostek treningowych.

 

       - kształtowanie wytrz. - siłowej specjalnej - środki treningowe,

          objętość, zakresy intensywności, metody, przykłady  typowych

          jednostek treningowych.

 

       - doskonalenie cech motorycznych obszaru wszechstronnego

          i ukierunkowanego- stosowane środki treningowe, przykładowe

          jednostki treningowe

     

  2.6. Metodyka nauczania i doskonalenia techniki

       - pozycja i koordynacja ruchu w czasie jazdy na rowerze, dobór

          odpowiedniego sprzętu dla zawodnika.

       - technika pedałowania i jej zróżnicowanie w zależności od etapu

           szkolenia, przełożenia, rytmu pedałowania i doboru przełożenia

       - doskonalenie techniki jazdy rowerem w szykach kolarskich,

       - doskonalenie techniki podstawowych elementów jazdy - szosa

       - doskonalenie techniki podstawowych elementów jazdy - tor

       - doskonalenie techniki podstawowych elementów jazdy – MTB

       - doskonalenie techniki podstawowych elementów jazdy - BMX

 

  2.7. Taktyka jazdy w kolarstwie  

       -  taktyka rozgrywania wyścigów szosowych 

           przykłady stosowanej taktyki  - plan, analiza, ocena

       -  taktyka rozgrywania wyścigów  na torze

           przykłady stosowanej taktyki  - plan, analiza, ocena

       -  taktyka rozgrywania wyścigów  MTB      

           przykłady stosowanej taktyki  - plan, analiza, ocena

 

   2.8. Rozkład  obciążeń treningowych w poszczególnych etapach szkolenia

 

2.8.1        kat. wiekowa żak, młodzik / UKS/ – okresy szkolenia

               a/. Okres jesienny (X-XI)

                   - główne zadania

                   - przykładowy rozkład obciążeń treningowych

                    - przykładowy mikrocykl okresu jesiennego.

                 b/. Okres zimowy (XII-II)

                    - główne zadania

                    - przykładowy rozkład obciążeń treningowych.

                    - przykładowy mikrocykl okresu zimowego

                  c/. Okres wiosenny (III-V).        

                    - główne zadania

                    - przykładowy rozkład obciążeń treningowych.

                    - przykładowy mikrocykl okresu zimowego

                  d/.Okres letni (VI- IX).        

                    - główne zadania

                    - przykładowy rozkład obciążeń treningowych.

                    - przykładowy mikrocykl okresu letniego

 

   2.8.2  Zestawienie środków i obciążeń treningowych w rocznym

                cyklu szkolenia

a)    kat. wiekowa junior młodszy

                             - roczny cykl szkolenia

                             - główne zadania szkoleniowe

                             - okresy i podokresy szkolenia

                                / przygotowawczy, główny, przejściowy/ 

                             - przykłady typowych cykli treningowych .

                             - cele i zasady polityki startowej

b)    kat. wiekowa junior

                             - roczny cykl szkolenia

                             - główne zadania szkoleniowe

                             - okresy i podokresy szkolenia 

                             - przykłady typowych cykli treningowych .

                             - cele i zasady polityki startowej                             

    2.8.3.  Realizowane wielkości obciążeń treningowych i startowych

                 wybitnych kolarzy

    2.5.4. Zasady budowy mikrocyli i mezocykli treningowych

               - przykłady typowych mikrocykli stosowanych w kolarstwie

 

    2.9. Kategorie zawodnicze kobiet i mężczyzn - etapy szkolenia

        - młodzik               13-14  lat

        - junior młodszy    15-16  lat

        - junior                   17-18  lat

        - młodzieżowiec    19-23  lat

        - elita   - powyżej        18  lat         

 

 3. Obowiązująca dokumentacja szkoleniowa w kolarstwie

   3.1. Planowanie procesu szkolenia

         - perspektywiczne plany - etapy szkolenia

         - plan organizacji szkolenia: zgrupowań, konsultacji, badań

           lekarskich i diagnostycznych, udział w zawodach itp

         - plan szkolenia: makrocykle, mezocykle, mikrocykle, BPS /

         - zasady planowania cykli treningowych,

         - elementy warunkujące racjonalne planowanie cykli treningowych  

         -  rejestr grup środki treningowe,

         - programy komputerowe stosowane w kolarstwie do     

            planowania szkolenia

   3.2. Rejestracja procesu szkolenia

         Zalecane dzienniki  trenera i zawodnika

         - dane osobowe

         - rejestr uzyskanych wyników na zawodach     

         - rejestracja  globalnych wielkości  treningowych,

         - rejestracja wyników badań lekarskich, diagnostycznych, testów 

         - zestawienie obciążeń treningowych w cyklach szkolenia

         - raporty obciążeń, pracy w strefach HR, objętości i częstotliwości

            treningów oraz starów w zawodach.

   3.3. Analiza skuteczności szkolenia

          -ocena wyników osiągniętych w startach głównych i kontrolnych,

          -zestawienie mierników charakteryzujących wielkość pracy

            treningowej /objętość, intensywność, obciążenia w strefach/

          -wyniki kontrolnych testów i sprawdzianów /WUS/.

          - ocena wskaźnika skuteczności restytucji 

          - graficzne porównanie wielkości charakteryzujących skuteczność

             prowadzonego szkolenia.

          - ocena indeksu sprawności fizycznej

         

 4. Proces odnowy biologicznej w kolarstwie

          - masaż

          - ćwiczenia relaksujące, stretching

          - ćwiczenia korektywne zalecane  kolarzom

          - fizykoterapia

          - krioterapia  

 

 5. Badania diagnostyczne

            4.1. Rodzaje trenażerów stosowanych w kolarstwie

                   - budowa i zasady ich działania

                   - zastosowanie

             4.2. Stosowane testy w kolarstwie i ich interpretacja.

                    - Astranda

                    - Conconiego

                    - Briucka

                    - Wingate’a 

 

 6. Monitoring szkolenia sprzętem elektronicznym

               - programy komputerowe przystosowane do potrzeb kolarstwa,

               - informacja o możliwości rejestracji procesu szkolenia.

               - informacja o możliwości analizy procesu szkolenia

               - przekaz pocztą elektroniczną realizowanego szkolenia.

 

 7. Prowadzenie samodzielnych zajęć treningowych przez kursantów  uwzględniając:

              a/. bazę materialną /wyposażenie w sprzęt elektroniczny/

              b/. staż i zaawansowania w treningu /kategorie wiekowe /

                    -okres szkolenia /przygotowawczy, główny, przejściowy/.

                    - potencjał fizjologiczny zawodnika,

                    - indeks sprawności fizycznej, poziom restytucji                

               c/. cel szkolenia

                    - ogólny  / motoryczny, techniczny, taktyczny/

                    - szczegółowy- przygotowanie do określonych zawodów

                d/. metodykę realizacji celu – zasady planowania cykli.

                 

 8. Indywidualne podwyższenie sprawności fizycznej kursantów

          - rozruch poranny,

          - trening wszechstronny,

          - trening specjalistyczny  w szykach kolarskich

 

 9. Egzamin końcowy

                    - sprawdzian z wiedzy teoretycznej

                    - wyniki prac seminaryjnych               

 

Szczegółowy program i treści zostaną dostosowane od poziomu i oczekiwać grupy i mogą się różnić od wyżej podanych. Niektóre zagadnienia zostaną podane w materiałach do samokształcenia.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

 

  1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytułem: KOLARSTWO, imię i nazwisko kursanta

  1. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie,
    - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
    - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu
  2. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4.      Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kolarstwa w Pruszkowie

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl