KURS INSTRUKTORA SIATKÓWKI W KALISZU, KURS NA INSTRUKTORA SIATKÓWKI W KALISZU

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora PIŁKI SIATKOWEJ

w Kaliszu aktualnie zbieramy grupę

złożenie dokumentów i zajęcia teoretyczno - praktyczne

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Rzemieślnicza 6 w Kaliszu

przypominamy o strojach sportowych, notatnikach oraz własnych piłkach!


 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: piłka siatkowa)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora piłki siatkowej

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. 

Kurs instruktora piłki siatkowej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

 

2. Struktura kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 · Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

· Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

 

· Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6 w Kaliszu w godzinach 10.00 - 14.30.

 

UWAGA: weekend majowy (1-2.V) wolny od zajęć dydaktycznych. Jeżeli kierownik kursu stwierdzi, że większość grupy nie zdołała opanować materiału w wyznaczonej liczbie godzin może zarządzić wydłużenie kursu o tydzień lub dwa.

  

 

4. Uczestnicy kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość ćwiczeń z zakresu piłki siatkowej.

 

Każdy uczestnik kursu na zajęcia przynosi własną piłkę siatkową!

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 
kierownik kursu: Polaszek Janusz  - trener I klasy piłki siatkowej,
były nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Pudliszkach, prezesem Klubu oraz trenerem sekcji piłki siatkowej dziewcząt w UKS Pudliszki, z najważniejszymi funkcjami i osiągnięciami:
Trener Kadry Wojewódzkiej Młodziczek następnie Juniorek, rocznika 1992,

Trener Kadry Wojewódzkiej Młodziczek następne Juniorek rocznika 1994,
Trener Kadry Wojewódzkiej Młodziczek następne Juniorek rocznika 1996,
Trener Koordynator Kadr Wojewódzkich Dziewcząt w piłce siatkowej,
Trener Metodyk w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym w Poznaniu 
II m-ce na Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt w grze parami,
III m-ce na Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt w grze parami i w grze trójkami.
II m-ce w lidze międzywojewódzkiej kobiet OZPS Wrocław – awans do III Ligi piłki siatkowej kobiet,
III m-ce w Pucharze Polski WZPS w piłce siatkowej kobiet ,
III m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski  WZPS   młodziczek,
I m-ce w VI Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w kat. młodziczek – Ostrzeszów 2002,
IV m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski WZPS w kat. kadetek
I m-ce w lidze wojewódzkiej WZPS awans do III ligi kobiet,
V m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski WZPS w kat. kadetek
V m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski WZPS w kat.młodzicze
II m-ce w Polsce na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Miliczu – Kadra Wielkopolski Juniorek rocznik 1992,
Zawodniczka UKS PUDLISZKI – Victoria Rufael wyróżniona na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Miliczu oraz powołana do Kadry Polski na Mistrzostwa Europy EEVZA na Białorusi,
Zawodniczka MKS „CALISIA” Kalisz – Martyna Tracz wyróżniona na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Miliczu.
V miejsce w Polsce na  Turnieju Nadziei Olimpijskich w Miliczu – Kadra Wielkopolski Juniorek rocznik 1994,
I m-ce w Polsce na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Miliczu – Kadra Wielkopolski Juniorek rocznik 1995,

II prowadzący
Sławomir Nowak -
trener II klasy piłki siatkowej,
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i trenerskie. Prowadzi zespół DZIEWCZĄT  UKS AUGUSTYNKI KALISZ, Od wielu lat odnosi sukcesy na arenie wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej, w mini i siatkówce dziewcząt, jest trenerem kadry wojewódzkiej młodziczek WZPS.

 

 

 

6. Cena kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

· Część specjalistyczna z piłki siatkowej         950 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.300 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.
 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 300 zł przy zapisie, pozostała kwota do połowy kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ogólny program kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

PRAKTYKA:

· Atak-metodyka nauczania, sposoby wykonania, tempo, nauka dojście, zwody,

· Blok-przemieszczanie się, nauka, doskonalenie, błędy

· Ćwiczenia koordynacyjne z piłkami w nauczaniu p. siatkowej

· Fragmenty gry

· Gra uproszczona, szkolna

· Gra właściwa - sędziowanie praktyczne

· Gry małe

· Kształtowanie cech szybkościowych

· Kształtowanie gibkości

· Kształtowanie siły-cz.I (ławeczki)

· Kształtowanie siły-cz.I (piłki lekarskie)

· Kształtowanie siły-cz.I (ścieżka gimnastyczna)

· Kształtowanie skoczności

· Kształtowanie wytrzymałości

· Nauka obrony-zasady obrony, postawy

· Postawy siatkarskie i poruszanie się po boisku,

· Przyjęcie z podaniem sposobem dolnym, pady, rzuty

· Przyjęcie z podaniem sposobem górnym

· Przyjęcie zagrywki-technika, ustawienie zespołu, zachowanie rozgrywającego

· Rozegranie - technika, nauka kiwnięcia, asekuracja po wystawie

· Rozgrzewka przedmeczowa

· Zagrywka-tenisowa rotacyjna, bezrotacyjna, boczna, w wyskoku dynamiczna

· Sprawdzian techniki indywidualnej - odb. ob. górą i dołem, atak, zagrywka, blok

 

TEORIA:

· Etapy nauczania w piłce siatkowej, proporcje

· Film szkoleniowy-nauka podstawowych elementów p. siatkowej

· Film szkoleniowy-sprawność zawodnika piłki siatkowej

· Formy stosowane w nauczaniu piłki siatkowej

· Gra uproszczona, szkolna, właściwa

· Historia piłki siatkowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

· Indeks czynności gry w piłkę siatkową-wg. Edwarda Superlaka

· Prowadzenie obserwacji meczowych-omówienie

· Przepisy gry w piłkę siatkową-omówienie

· Przygotowanie psychiczne zawodnika

· Przygotowanie teoretyczne

· Przyjęcie zagrywki-prezentacja

· Struktura zespołu piłki siatkowej

· Taktyka indywidualna w ataku

· Taktyka indywidualna w bloku

· Taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki, w obronie, rola libero, gra szkolna

· Taktyka indywidualna w rozegraniu

· Taktyka indywidualna w zagrywce

· Taktyka zespołowa gry w ataku

· Taktyka zespołowa gry w obronie, systemy obrony

· Sprawdzian teoretyczny

 

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

 8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

 ZAPISY DO 17 kwietnia

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 300 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

01-461 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytułem: SIATKOWKA Kalisz, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora piłki siatkowej w Kaliszu

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

 

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.


- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl