Wakacyjny KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Kaliszu, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Kaliszu

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


weekendowy kurs na instruktora KULTURYSTYKI

w Kaliszu aktualnie zbieramy grupę


 (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: kulturystyka)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

 


1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w poniższych terminach w Fitness Club Champion, w Kaliszu ul. Łódzka 19

 

Zajęcia programowe:
zgodnie z podanym harmonogramem na górze strony

 

 

 4. Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach kulturystycznych.

Każdy uczestnik przed kursem musi zaopatrzyć się i DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ z podstawową literaturą na zajęciach - książką Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, wydanie 2007 lub nowsze, Stron: 144, cena w księgarniach internetowych

 około 60 zł – http://goo.gl/KE4Au 

oraz dowolną pozycją z metodyki treningu siłowego, np.

--> Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski – http://goo.gl/3zXh0 

--> Kulturystyka. L. Michalski - http://goo.gl/SeRHz 

--> Metody treningowe. L. Michalski - http://goo.gl/6Ujrv 

 

 

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

nadzór organizacyjny - Marek Ignasiak tel. 792 917 245

 

 

 

6. Cena kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

• Część specjalistyczna            990 zł brutto

• Część ogólna                        350 zł brutto

 

 RAZEM obie części: 1.340 zł brutto

 

v  Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ogólny program kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu

 

 1 ćwiczenia - KLATKA PIERSIOWA:

a) powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii:

- budowa mięśni klatki piersiowej

- przyczepy mięśni klatki piersiowej

- analiza czynnościowa (ruchy i płaszczyzny)

b) dobór ćwiczeń angażujących klatkę piersiową – pokaz (demonstracja), omówienie techniki i część praktyczna: wykonywanie ćwiczeń przez studentów

- złożone

- izolowane

- angażowanie różnych aktonów mięśni poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń

- koretywa – udział mięsni klatki piersiowej w niektórych wadach, zasady bezpieczeństwa i asekuracji postawy, ćwiczenia korekcyjne

- metody intensyfikacji ćwiczeń na klatkę piersiową

- planowanie makrocykli treningowych

 

2 ćwiczenia - BARKI:

a) powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii

- budowa stawu barkowego

- budowa mięśni naramiennych

- przyczepy mięśni naramiennych

analiza czynnościowa: osie, płaszczyzny ruchu

b)dobór ćwiczeń angażujących mięsnie naramienne - pokaz (demonstracja), omówienie techniki i część praktyczna: wykonywanie ćwiczeń przez studentów

- złożone

- izolowane

- aktywowanie równych aktonów mięśni poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń

- korekcja wad postawy – udział mięsni naramiennych w niektórych wadach postawy

- metody zwiększenie intensywności ćwiczeń na mięśnie naramienne

 

3 ćwiczenia - ŻYWIENIE, DIETY:

a) ogólne omówienie współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych

b) zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych dyscyplinach sportu: sporty siłowe, siłowo-szybkościowe, szybkościowo-wytrzymałościowe itd.

c) Metody zwiększania masy mięśniowej poprzez odżywianie

d) Metody odchudzania

e) Podział diet ze względu na różnice w budowie morfotycznej i wg grup krwi

f) Podstawowe suplementy stosowane we wspomaganiu wysiłku fizycznego i ich zastosowanie

 

4 ćwiczenia - GENEZA + HISTORIA KULTURYSTYKI

 wykład: świat, Polska

 

5 ćwiczenia – KOŃCZYNY DOLNE:

a) Mięśnie łydki:

- budowa anatomiczna (powtórzenie)

- ogólne zasady treningu łydek w różnych okresach w ciągu roku

- omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie łydek (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

b) Miesień dwugłowy uda:

- budowa anatomiczna (powtórzenie)

- ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ud

- omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie dwugłowe ud (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

c) Mięsień czworogłowy uda

- budowa anatomiczna (powtórzenie)

- ogólne zasady treningu mięśni czworogłowych ud

- omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie czworogłowe ud (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

 

6 ćwiczenia - ŻYWIENIE – DIETY

a) dieta w okresie przygotowań do zawodów (redukcyjna)

b) zastosowanie diety redukcyjnej u osób ćwiczących rekreacyjnie

 

7 ćwiczenia – KOŃCZYNY GÓRNE:

a) Miesień dwugłowy ramienia:

- budowa anatomiczna (powtórzenie)

- ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ramion

- omówienie poszczególnych ćwiczeń na bicepsy (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

b) Mięsień trójgłowy ramienia;

- - budowa anatomiczna (powtórzenie)

- ogólne zasady treningu tricepsów w różnych okresach roku i u osób na różnych poziomach zaawansowania

- omówienie poszczególnych ćwiczeń na bicepsy (technika, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją

c) Przedramiona;

- zasady treningu

- omówienie ćwiczeń + demonstracja

 

8 ćwiczenia - SUPLEMENTACJA I JEJ DOBÓR:

- dobór suplementacji w różnych okresach treningu i na różnych poziomach zaawansowania

 

9 ćwiczenia - POZY KULTURYSTYCZNE:

- omówienie póz kulturystycznych

 

10 ćwiczenia - GRZBIET:

- budowa anatomiczna (powtórka)

- ogólne zasady treningu mięśni pleców

- demonstracja i omówienie poszczególnych ćwiczeń na mięśnie pleców

 

11 ćwiczenia - BRZUCH;

- omówienie budowy i funkcji mieśni brzucha

- ogólne zasady treningu

- omówienie poszczególnych ćwiczeń

 

12 ćwiczenia - TRENING AEROBOWY:

- omówienie istoty treningu aerobowego

- cele treningu aerobowego

- ogólne zasady treningu aerobowego

 

13 ćwiczenia - STRETCHING:

- celowość wykonywnaia stretchingu

- ogólne zasady wykonywania stretchingu

- omówienie poszczególnych ćwiczeń

 

14, 15, 16 ćwiczenia

Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych

 doskonalenie• poznanych umiejętności

 

17 ćwiczenia

1. Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy

 

 18 ćwiczenia

1. Egzamin praktyczny-zaliczenie końcowe

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

ZAPISY DO 9 października

  1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: KULTURYSTYKA Kalisz, imię i nazwisko kursanta

 

2.  Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

3.         Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki w Kaliszu

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl