intensywny  KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Białej Podlaskiej, KURS NA INSTRUKTORA KULTURYSTYKI W Białej Podlaskiej

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć specjalistyczny KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające zawodowe uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


intensywny kurs na instruktora KULTURYSTYKI

w Białej Podlaskiej od 20.10 do 30.10.2011

kurs intensywny  7 dni

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: kulturystyka)

Zajęcia będą się odbywały w jednym z najlepszych klubów kulturystycznych w Białej Podlaskiej - Klubie Goliat w Hotelu Delfin przy Al. Jana Pawła II nr 11 mapka dojazdu w planowanych terminach:

20.10.2011 - 15:00 – 22:00 wykłady          
21.10.2011 -
15:00 – 22:00 wykłady
22.10.2011 –
8:00 -   20:00 praktyka
23.10.2011 – 8:00 -   20:00 praktyka
28.10.2011 – 15:00 – 22:00 praktyka + wykłady
29.10.2011 – 8:00-20:00 powtórzenie materiału
30.10.2011 – 8:00-14:00 egzaminy

Prosimy o zabranie kompletu wymaganych dokumentów,
notatników i przyborów do pisania i strojów sportowych.

ZAPISY jak najszybciej, kończą się miejsca!!!

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 


1.      Uprawnienia kursu instruktora kulturystyki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


Legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, na podstawie przyznanych uprawnień oraz rozporządzenia Ministra. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!


Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji instruktorskiej

 

2. Struktura kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

Część ogólna kursu (teoria)  100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Z tej części zwolnieni są:

- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”

- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w jednym z najlepszych klubów kulturystycznych w Białej Podlaskiej - Klubie Goliat w Hotelu Delfin przy Al. Jana Pawła II nr 11 mapka dojazdu

 

 


 4. Uczestnicy kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach kulturystycznych.

Każdy uczestnik przed kursem musi zaopatrzyć się i DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ z podstawową literaturą na zajęciach - książką Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic, PZWL, wydanie 2007 lub nowsze, Stron: 144, cena w księgarniach internetowych

 około 60 zł – http://goo.gl/KE4Au 

oraz dowolna pozycja z metodyki treningu siłowego, np.

--> Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski – http://goo.gl/3zXh0 

--> Kulturystyka. L. Michalski - http://goo.gl/SeRHz 

--> Metody treningowe. L. Michalski - http://goo.gl/6Ujrv 

 

 

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 
niebawem

 

 

 

 

6. Cena kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

• Część specjalistyczna            990 zł brutto

• Część ogólna                        350 zł brutto

 

 RAZEM obie części: 1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, wpisania do ogólnopolskiej bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu

 

Wykłady

1.       Zarys historii w kulturystyce, najważniejsze przepisy i organizacja zawodów, pozy kulturystyczne, sylwetki czołowych kulturystów polskich i zagranicznych

2.       Podstawy treningu kulturystycznego

3.       Zasady treningowe dla początkujących i zaawansowanych: zasada stopniowego zwiększania obciążeń treningowych, zasada wykonywania ćwiczeń w seriach, zasada izolacji grup mięśniowych, zasada dezorientacji mięśniowej, zasada priorytetu treningowego, zasada treningu piramidalnego, zasada treningu dzielonego, zasada pompowania krwi do mięśni, zasada superserii, zasada serii łączonych, zasada treningu całościowego, zasada treningu cyklicznego, zasada treningu izometrycznego, zasada oszukanych powtórzeń, zasada serii potrójnych, zasada wielkich serii, zasada wstępnego przemęczenia mięśni, zasada stosowania przerw odpoczynkowych wewnątrz serii, zasada szczytowego napięcia mięśni, zasada utrzymania ciągłego napięcia mięśni, zasada oporu w ruchu wstecznym, zasada wymuszonych powtórzeń, zasada treningu podwójnie dzielonego, zasada treningu potrójnie dzielonego, zasada wywoływania palenia wewnątrzmięśniowego, zasada treningu jakościowego, zasada serii ze zmniejszanym obciążeniem, zasada treningu instynktownego, zasada niespójności form treningowych, zasada niepełnych powtórzeń, zasada dynamicznych powtórzeń

4.       Ogólne zasady treningu grup męśniowych:

a.    ogólne zasady treningu łydek w różnych okresach w ciągu roku

b.    ogólne zasady treningu mięśni czworogłowych ud

c.    ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ramion

d.    ogólne zasady treningu mięśni dwugłowych ud

e.    ogólne zasady treningu mięśni pleców

f.     ogólne zasady treningu tricepsów w różnych okresach roku i u osób na różnych poziomach zaawansowania

5.       Omówienie celów, istoty i zasad treningu aerobowego

6.       Celowość wykonywania strechingu

7.       Planowanie i rozpisywanie treningu siłowego dla początkujących i zaawansowanych,

8.       Cykle treningowe

9.       Powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii:

a.    analiza czynnościowa (ruchy i płaszczyzny), rola stawów

b.    budowa i przyczepy mięśni klatki piersiowej

c.    budowa i przyczepy mięśni obręczy barkowej

d.    budowa i przyczepy mięśni kończyny górnej

e.    budowa i przyczepy mięśni kończyny dolnej

f.     budowa i przyczepy mięśni brzucha

g.    budowa i przyczepy mięśni grzbietu

10.   Żywienie, diety i suplementacja:

a.    ogólne omówienie współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych

b.    zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych dyscyplinach sportu: sporty siłowe, siłowo-szybkościowe, szybkościowo-wytrzymałościowe itd.

c.    podstawowe suplementy stosowane we wspomaganiu wysiłku fizycznego i ich zastosowanie

d.    dobór suplementacji w różnych okresach treningu i na różnych poziomach zaawansowania

e.    zastosowanie diety redukcyjnej u osób ćwiczących rekreacyjnie

f.     podział diet ze względu na różnice w budowie morfotycznej i wg grup krwi

g.    dieta w okresie przygotowań do zawodów (redukcyjna)

h.    metody odchudzania

i.      metody zwiększania masy mięśniowej poprzez odżywianie

 

Ćwiczenia

11.   Rola i znaczenie prawidłowej rozgrzewki

12.   Rola i znaczenie prawidłowej asekuracji

13.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni klatki piersiowej

14.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni obręczy barkowej

15.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni kończyny górnej

16.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni kończyny dolnej

17.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni brzucha

18.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla mięśni grzbietu

19.   Omówienie poszczególnych ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych (technika, stopniowanie trudności, zasady bezpieczeństwa) połączone z demonstracją dla ćwiczeń aerobowych

20.   Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych ćwiczeń przez kursantów na poszczególne grupy mięśniowe

21.   Doskonalenie poznanych umiejętności

22.   Korekcja wad postawy – udział mięśni w niektórych wadach postawy

 

23.   Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych

24.   Egzamin teoretyczny

25.   Egzamin praktyczny

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

 

 

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

ZAPISY jak najszybciej, kończą się miejsca!!!

  1. Wpłacić pierwszą ratę 400 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

 POLSKA AKADEMIA SPORTU

 01-461 Warszawa

 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

 tytułem: KULTURYSTYKA Biała Podlaska, imię i nazwisko kursanta

 

2.  Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

3.         Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora kulturystyki w Białej Podlaskiej

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl