KURS TRENERA II 2 klasy PIŁKI NOŻNEJ W Szczecinie, KURS NA TRENERA 2 II klasy PIŁKI NOŻNEJ W Szczecinie

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs TRENERA 2 KLASY PIŁKI NOŻNEJ w Szczecinie

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

 

chętnych prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca
 

polecamy noclegi w Szczecinie

(dyplom trenera II klasy, specjalność: piłka nożna)
zgodnie z obowiązującą ustawą

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 • SPORT-EDUKACJA Paweł Podgórski www.sport-edukacja.pl - Profesjonalne Szkolenie Kadr Sportowych
   


1.      Uprawnienia kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie trenerskim kursant otrzymuje dyplom TRENERA II KLASY wydany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem ministra. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT TRENERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

rozmiar i wygląd dyplomu

 

2.      Struktura studiów podyplomowych na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

·         Część ogólna (wykłady, samokształcenie) – 100 godzin lekcyjnych (75 h zegarowych). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

·      Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, samokształcenie) – 250 godzin lekcyjnych (187,5 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

·         Praktyki trenerskie - w liczbie 50 godzin lekcyjnych (37,5 h zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie trenerom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć studiów podyplomowych na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w Szczecinie w planowanych godzinach 9.00 - 19.00, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Hoża 6

Zakwaterowanie
(dla chętnych):
w internacie obok ZCE, stawki 25 - 60 zł./łóżko w zależności od standardu pokoju. Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 091 428 25 00 lub u kierownika internatu Pani Izabeli Sulikowskiej-Suchy 091 431-61-15 kom. 510200183, lub Pan Paweł Podgórski - Kierownik kursu instruktorów piłki nożnej tel. 504 855 750

 

4.      Uczestnicy studiów podyplomowych na trenera II klasy piłki nożnej w Szczecinie

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest ustawowo wymagana, osoby bez średniego wykształcenia mogą brać udział w szkoleniu, ale nie mogą otrzymać dyplomu trenera II klasy, jedyne stosowne zaświadczenie)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie trenerskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie z piłki nożnej, np.: prowadzenie zajęć lub drużyn piłkarskich, doświadczenie zawodnicze itp.

5. legitymację instruktora specjalność piłka nożna wydaną najpóźniej 1,5 roku przed rozpoczęciem kursu (osoby, które mają wydaną legitymację później, mogą warunkowo brać udział w kursie i go ukończyć, ale na wydanie uprawnień trenerskich musiały poczekać do upływu wymaganego okresu 2 lat od wydania legitymacji instruktora)

Każdy uczestnik kursu na zajęcia przynosi własną piłkę nożną!

5.      Planowana kadra kursu na trenera II klasy piłki nożnej w Szczecinie

trenerzy klasy I i Mistrzowskiej, sędziowie i zawodnicy piłki nożnej oraz przedstawiciele ZZPN, m.in:

dr Miłosz Stępiński - trener I klasy piłki nożnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, szef banku informacji w Pogoni Szczecin oraz Widzewa Łódź.

Paweł Podgórski (trener I klasy piłki nożnej, GOSSM w piłce nożnej, Kierownik obiektów sportowych ZCE) - Kierownik kursu na trenera II klasy piłki nożnej tel. 504 855 750

Marcin Łazowski (trener II klasy piłki nożnej, GOSSM w piłce nożnej, SL Salos Szczecin)

Bogdan Matias (trener klasy M piłki nożnej, trener koordynator ZZPN)

Maciej Mateńko (trener II klasy piłki nożnej, GOSSM w piłce nożnej, KP Chemik Police) 

dr Krzysztof Paluszek - pracownik wrocławskiej AWF, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia. Opiekował się wcześniej reprezentacją Polski rocznika 1981, a potem był asystentem Edwarda Klejdinsta w kadrze olimpijskiej. Był szefem banku informacji i szkolił młodzież w Zagłębiu Lubin.

UWAGA: może się zdarzyć, że z przyczyn losowych lub osobistych nie wszyscy ww. trenerzy będą prowadzić zajęcia.

 

 

6.      Cena studiów podyplomowych na trenera II klasy piłki nożnej w Szczecinie

·         Całość 3.400 zł

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota w ratach do końca kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o mail z prośba o wystawienie rachunku przelewowego i danymi podmiotu

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki trenerskie, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Trenerski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie zaświadczenia i dyplomu trenera, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do.

7.      Planowany ogólny program kursu na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

opracowany na podstawie kursów UEFA, kursów trenerskich PZPN oraz kursów trenerskich AWF z autorskimi zmianami:

Wiadomości ogólne - Wprowadzenie do zawodu trenera II klasy piłki nożnej, ogólne założenia metodyki nauczania i treningu. Charakterystyka typologiczna piłki nożnej, jej walory sportowe i wychowawcze. Charakte­rystyka walki sportowej. Historia piłki nożnej na świecie i w Polsce. Struktura PZPN, rodzaje i systemy rozgrywek. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Przepisy gry: uczestnictwo w skróconym kursie z zakresu przepisów gry w piłkę nożną zakończone egzaminem na sędziego kandydata. Rejestracja przebiegu walki sportowej w oparciu o arkusze obserwacyjne. Referowanie wybranych zagadnień z dodatkowej literatury fachowej. Projekcje filmów szkoleniowych. Przepisy i zarządzenia w zakresie pragmatyki zawodu trenera.

Technika - Rola techniki w procesie nauczania i jej znaczenie w grze. Podział i struktura techniki ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej. Szczegółowa analiza jej elementów. Zasady, formy i metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykrywania błędów i ich korygowania (pokaz, film szkoleniowy, magnetowid). Testy sprawności ogólnej i specjalnej określające poziom zaawansowania w zakresie techniki. Gry i zabawy pomocnicze w nauczaniu techniki piłki nożnej. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Ćwiczenia oswajające z piłką. Poruszanie się zawodnika bez piłki. Nauczanie uderzeń piłki, strzałów, przyjęć, prowadzenia, dryblingu, zwodów, odbierania piłki przeciwnikowi, gry ciałem, wrzutu, techniki gry bramkarza. Metodyka i systematyka ćwiczeń pomocniczych w nauczaniu podstawowym i dla zaawansowanych. Doskonalenie umiejętności indywidualnych. Sprawdziany kontrolne z zakresu techniki.

Strategia i taktyka - Definicja, analiza i podział strategii oraz taktyki piłki nożnej. Systemy, szkoły, style gry. Rodzaje i sposoby bronienia indywidualnego i zespołowego. Rodzaje i sposoby atakowania  indywidualnego i zespołowego. Struktura drużyny, formacje, funkcje zawodników. Wartości wymierne w walce sportowej. Piłka nożna kobiet - założenia i różnice. Gra bramkarza. Gry pomocnicze w nauczaniu taktyki. Ćwiczenia przygotowawcze w nauczaniu bronienia indywidualnego i zespołowego. Zasady i obowiązki zawodników w bro­nieniu indywidualnym i zespołowym. Metodyka nauczania stałych fragmentów w obronie. Ćwiczenia przygotowawcze w nauczaniu atakowania indywidualnego i zespołowego. Atakowanie zespołowe w grze uproszczonej, szkolnej i zespołowej. Nauczanie gry bez piłki (zmiany miejsc w atakowaniu). Atakowanie szybkie i pozy­cyjne. Małe gry od 1:1 do 7:7. Ćwiczenia w bronieniu i atakowaniu we fragmen­tach 2:1; 3:1; 3:2; 3:4; 3:5, itd. Stałe fragmenty gry w atakowaniu. Nauczanie pod­staw taktyki w systemie WM 1-4-2-4 ; 1-4-3-3 ; 1-4-4-2 ; 1-3-5-2. Warianty w ata­kowaniu i w obronie. Ćwiczenia pomocnicze w nauczaniu zmian tempa i rytmu gry. Praktyka prowadzenia zajęć i kierowanie grą przez trenera. Samodzielne prowadzenie lekcji treningowych z trampkarzami i juniorami w wytypowanych klubach sportowych z dostosowaniem ćwiczeń do poszczególnych okresów i podokresów treningowych (na boisku i w salach treningowych).

Teoria treningu sportowego - Organizacja, struktura i podział treningu sportowego i treningu specjalistycznego. Nauczanie i etapy treningu. Zasady, formy, metody nauczania i planowania. Kształtowanie cech motorycznych. Planowanie pracy szkoleniowej, sprawozdaw­czość, samokontrola. Dokumentacja. Lekcja treningowa. Omówienie tematyki in­struowania. Analiza i ocena hospitowanych lekcji treningowych.

Tematy dodatkowe - żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna, psychologia sportu, fizjologia sportu, pierwsza pomoc i inne.

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą różnić się od przedstawionych powyżej.

 

8.      Procedura zgłoszenia studiów podyplomowych na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Szczecin
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
   tytułem: Szczecin, trener 2 klasy NOŻNA, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. KSEROKOPIĘ LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU, specjalność PIŁKA NOŻNA

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne studiów podyplomowych na trenera 2 klasy piłki nożnej w Szczecinie

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl