KURS INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora TAŃCA

w Warszawie od 28 marca do 24 maja 2015 

 kurs kurs weekendowy (7 x sob-niedz)

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: taniec)

Zjazdy: 28-29.III, przerwa na Wielkanoc, 11-12.IV, 18-19.IV,
25-26.IV, przerwa na majówkę, 9-10.V, 16-17.V, 23-24.V

kolejne edycje tego kursu w Warszawie odbędą się:

28 marca - 24 maja 2015 (weekendowy, 7 tygodni)

lipiec lub sierpień 2015 (intensywny z EDS, 16 dni) - szczegóły

17 października - 6 grudnia 2015 (weekendowy, 7 tygodni)

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

 • Nadzór nad programem: Akademia Tańca M&I Sulewscy www.akademiatanca.pl

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora tańca

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora tańca

• Część ogólna kursu instruktora (teoria)100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej (sportu lub rekreacji ruchowej), oraz instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w planowanych w soboty w godzinach 15.00 - 19.00 i niedziele w godzinach 10.00 - 14.00 w Warszawie w Sali Tanecznej Akademii Tańca ul. Miedziana 11, Warszawa (Dom Słowa Polskiego, na tyłach Jupiter Center) mapka: http://pas.edu.pl/miedziana  

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem.

 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora tańca

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne min. 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich LUB dyplomy i puchary na turniejach LUB kilkuletnie doświadczenie LUB  praktyka instruktorska itp.).

5.      Planowana kadra kursu instruktora tańca

Nadzór nad programem kursu - Monika i Ireneusz SULEWSCY

Zawodowa para taneczna posiadająca najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Monika i Ireneusz Sulewscy karierę taneczną rozpoczęli w 1981r. Na swoim koncie mają wiele sukcesów, m.in:
-mistrzostwo Polski w kategorii Dance Show,
-wicemistrzostwo Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich,
-kilkukrotne mistrzostwo Okręgu Warszawskiego,
-wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich,
-wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Amatorskich klasy tanecznej "S" w tańcach latynoamerykańskich,

Państwo Sulewscy posiadają uprawnienia instruktorskie kat. I do prowadzenia zajęć tanecznych, wydanych przez Urząd Kultury i Sztuki m. St. Warszawy oraz uprawnienia trenerskie z zakresu tańca sportowego wydane przez Polski Związek Tańca Sportowego.

Kadra prowadząca (w ciągu ostatnich sześciu lat kursów):

Iwona Szymańska Pavlović (gł. prowadząca)
Krzysztof Hulboj
(gościnnie)
Jania Lesar
(gościnnie)

Taniec użytkowy, show dance, podstawy tańców towarzyskich

Rafał Konopacki (gł. prowadzący)
Andrzej Golonka
(gościnnie)
Maciej Zakliczyński
(gościnnie)

Adam Król
(gościnnie)

Tańce standardowe i latynoamerykańskie

Adam Krawczyk

ekspresja ruchu ciała, ćw. ogólno taneczne

dr Renata Czarniecka

Taniec ludowy, rytmika dla dzieci

Tomasz Zamiela

Club Dance, fitness mixed dance

Luiza Żymełka (gł. prowadząca)Kama Akucewicz (gościnnie) taniec klasyczny

Aleksandra Leszczewicz (gł. prowadząca),
Maciej Kałużny, Klaudia Nestorowicz, Małgorzata Fangrat - SALSA FACTORY (gościnnie)

Salsa, tańce kubańskie, tańce karaibskie

Anna "RYFA" Wilczkowska (gł. prowadząca)
Anna YouYa Jujka (gł. prowadząca)
Diana "SASHA" Staniszewska
Nina Yedigaryan
(gościnnie)

Hip hop new style
Electic, locking, popping

Paweł Michno (gł. prowadzący)

Jazz, Funky, Musical dance

Ryszard Nowogórski (gł. prowadzący)

Taniec sportowy

Jirina Nowakowska (gł. prowadząca)
Agnieszka Brańska (gościnnie)
step i brodway

Justyna Jędrzejewska (gł. prowadząca)

tango argentyńskie

Robert Kulesza (gł. prowadzący)

Rock & roll, boogie woogie

Małgorzata Greś (gł. prowadząca) taniec irlandzki

Julita Wojwódzka (gł. prowadząca)Michał PIRÓG (gł. prowadzący)
Maciej "GLEBA" Florek
(gościnnie)
Wiola FIUK
(gościnnie)

Taniec współczesny

Rafał Konopacki, Ryszard Nowogórski, Jirina Nowakowska, Julita Wojwódzka, Ireneusz Sulewski i inni

egzamin specjalistyczny

   oraz inni prowadzący, instruktorzy, wybitni zawodnicy

UWAGA: nie możemy zagwarantować na 100%, że WSZYSCY wyżej wymienieni instruktorzy będą prowadzić zajęcia. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby na każdym kursie zdecydowana większość z ww. prowadziła zajęcia.

6.      Cena kursu instruktora tańca

·         Część specjalistyczna z tańca               999 zł brutto

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                         RAZEM obie części:          1.349 zł brutto

v     Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej (sportu lub rekreacji ruchowej), oraz instruktorzy sportu innych dyscyplin z państwową legitymacją instruktorską

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

7.      Planowany ogólny ramowy program kursu instruktora tańca

Szczegółowy program zostanie przedstawiony na zajęciach i może różnić się od zamieszczonego poniżej.

1.      Historia tańca w Polsce i na świecie

2.      Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

3.      Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca

4.      Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca

5.      Przepisy taneczne

6.      Organizacja zawodów i turniejów tanecznych

7.     Elementy rytmiki i choreoterapii

8.      Podstawy choreografii

9.      ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Przegląd techniki i metodyki nauczania poszczególnych rodzajów i stylów tańca:

        Taniec towarzyski:

o       tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep)

o       tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive)

o       inne (rock and roll, salsa, boogie-woogie, charleston, mambo, polka)

        Jazz, Funky, Brodway

        Taniec nowoczesny (hip-hop oraz inne np: Electric Boogie, Break Dance, Disco Dance, Disco Show, Dance Show, Poping, Locking)

        Taniec współczesny

        Taniec ludowy

        Taniec klasyczny

        Inne rodzaje i style, np. irlandzki, step,  brzucha itp.

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tańca

ZAPISY na kurs na kurs edycji wiosennej DO 6 marca

 1. Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                95 1140 2004 0000 3202 5484 8110
                          tytułem: TANIEC, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tańca

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl