KURS INSTRUKTORA FITNESS AEROBIKU W LUBLINIE, KURS NA INSTRUKTORA FITNESS AEROBIKU W LUBLINIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora AEROBIKU FITNESS w Lublinie

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: fitness)

najbliższe edycje tego kursu w Lublinie odbędą się:

28 października - 10 grudnia 2017 (weekendowy, 7 tygodni), Zjazdy: 28-29.X, 4-5.XI, 11-12.XI, 18-19.XI, 25-26.XI, 2-3.XII, 9-10.XII 

 7 kwietnia - 3 czerwca 2018 (weekendowy, 7 tygodni), 7-8.IV, 14-15.IV, 21-22.IV, wolne na Majówkę, 12-13.V, 19-20.V, 26-27.V, 2-3.VI 

 

 20 października - 16 grudnia 2018 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 20-21.X, 27-28.X,  wolne na wszystkich Świętych, 17-18.XI, 24-25.XI, 1-2.XII, 8-9.XII, 15-16.XII 

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

Tek kurs odbywa się także w innych miastach, m.in. w Warszawie i Szczecinie - szczegóły podane są na stronie głównej.

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.      Uprawnienia kursu instruktora aerobiku

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora fitness wg zatwierdzonego wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2. Struktura kursu fitness aerobik w Lublinie

 

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3. Terminy i miejsce zajęć kursu fitness aerobik w Lublinie

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CO TYDZIEŃ w soboty w godz. 15.00 - 19.15, w niedziele w godz. 10.00 - 14.15,

 

planowane miejsce:

w klubie STREFA FITNESS ul. T. Zana 19 (Centrum Handlowe E. Leclerc), mapka dojazdu http://goo.gl/maps/E2yHy


Dokładna lokalizacja i dokładne godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

UWAGA: W  sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 

 

4. Uczestnicy kursu fitness aerobik w Lublinie

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora fitness

Kierownik Programowy Kursu

AGNIESZKA GÓRKA

 

 - trener II klasy, mgr wychowania fizycznego, Master APF, instruktor, prezenter i szkoleniowiec fitness. Prezenter i szkoleniowiec fitness, instruktor NIKE oraz Polish Fitness Academy. Wystąpiła na wielu polskich i międzynarodowych konwencjach fitness dając sie poznać jako prezenter na wysokim poziomie. Doskonały proces dydaktyczny, ciekawe choreografie, zamiłowanie do płynności i przestrzeni stanowi sukces jej lekcji.

 


oraz prowadzące:

IWONA KOMOR - główna prowadząca, Absolwentka Akademii wychowania Fizycznego. Instruktor Fitness z wieloletnim doświadczeniem,  surdopedagog (praca z dzieckiem niesłyszącym). Kończyła liczne specjalistyczne szkolenia  i warsztaty z Fitness.

W zajęciach stara się podchodzić indywidualnie do ćwiczących i zwraca dużą uwagę na technikę wykonywania ćwiczeń.

 

ewentualnie:

Ewelina Zadora - Magister pedagogiki na UMSC oraz absolwentka AWF Katowice na kierunku nauczycielskim. Posiada zawodowy dyplom Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness i wiele innych certyfikatów potwierdzających fachową wiedze i umiejętności. Jej ulubionymi zajęciami są formy wzmacniające oraz step. Na swoich lekcjach stara się zwracać dużą uwagę na technikę wykonania ćwiczenia oraz stawia na prozdrowotny charakter zajęć.

 

 

 

 

 

 

6. Cena kursu fitness aerobik w Lublinie

 

· Część specjalistyczna z fitness                       890 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.240 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

7. Planowany ramowy program kursu fitness aerobik w Lublinie

 

Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu i może się różnić od zamieszczonego na stronie

 

ZAJĘCIA 1.

 

1. Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu.

> cele i zadania

> organizacja procesu dydaktycznego

> warunki zaliczenia

> literatura

2. Sprawdzian umiejętności ruchowych

3. Przypomnienie podstawowych wiadomości z pracy z muzyką

4. Zapoznanie z różnymi formami zajęć prowadzonych w fitness klubach oraz ze specyfiką pracy instruktora aerobiku.

> budowa lekcji fitness

 

ZAJĘCIA 2.

1. Wprowadzenie do aerobiku - aerobik klasyczny

> podstawowe pojęcia: aerobik, wellness, gimnastyka i jej właściwości, fitness, pilates,

> historia aerobiku i jego prekursorzy

> zasady prowadzenia zajęć

> indeks ćwiczeń zakazanych

> pozycje wyjściowe do ćwiczeń

> przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii- ruchy i płaszczyzny

· aerobik klasyczny, nauka podstawowych kroków i ćwiczeń

 

ZAJĘCIA 3.

1. ABT, ATC jako formy kształtowania sylwetki

> znaczenie pojęć : ABT, ATC

> organizacja zajęć

> umiejętność precyzyjnej demonstracji kroków i ćwiczeń siłowych

> ruchy i ćwiczenia ramion : zasadnicze i pośrednie położenia wyjściowe ramion

> ćwiczenia tułowia

> ćwiczenia nóg

· doskonalenie poznanych w aerobiku klasycznym kroków i ćwiczeń

· ćwiczenia siłowe stosowane na dane partie mięśniowe

· ABT

 

ZAJĘCIA 4.

1. Kształtowanie siły przy użyciu masy i funkcji przyboru- TBC, SHAPE

> pojęcie siły

> ćwiczenia siłowe- ich klasyfikacja ze względu na rodzaj skurczu mm

> zasady treningu z obciążeniem

> zasady bezpieczeństwa

· znajomość czynnościowa mięśni- doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych

· trening siłowy z przyborami

 

 ZAJĘCIA 5.

1. HI-LOW COMBO jako kształtowanie koordynacji ruchowej

> pojęcie koordynacji ruchowej

> poziomy koordynacji ruchowej i podział zdolności koordynacyjnych

> omówienie podstawowych form zajęć przy muzyce do kształtowania koordynacji ruchowej:

 - step aerobik

 - hi-low combo

 - hight impact

 - low impact

 - funky aerobic

 - tae-bo

 - latino aerobic

> budowa i charakterystyka zajęć tanecznych

· nauka podstawowych kroków i ich połączeń stosowanych w lekcji z choreografią

· nazwy, wzory kroków i technika ich monitorowania

· metodyka tworzenia i nauczania choreografii

 

ZAJĘCIA 6.

1.Podsumowanie poznanych wiadomości z aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków, połączeń i metodyki nauczania w samodzielnych prowadzeniach mini zajęć ATC

· doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajeciach

· nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką)

 

ZAJĘCIA 7.

1. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej poprzez STEP AEROBIK

> pojęcie i rodzaje wytrzymałości

> systemy pomiaru tętna

> właściwa intensywność treningu rekreacyjnego

> zasady bezpieczeństwa zajęć na stepie

· nauka podstawowych kroków stosowanych w step aerobiku

· metodyka prowadzenia zajęć

 

ZAJĘCIA 8.

1. Step a biomechaniczne podstawy ruchu

> przypomnienie podstawowych wiadomości z treningu aerobowego

> doskonalenie poznanych wiadomości ze step aerobiku przy pomocy mini prowadzeń

· doskonalenie poznanych kroków i połączeń na stepie

· doskonalenie poznanej metodyki zajęć poprzez samodzielną pracę

 

ZAJĘCIA 9.

1. Gibkość- formy jej kształtowania-STRETCHING

> pojęcie gibkości

> zalety i zasady stretchingu

> poznanie pojęć :relaksacja, stres, zmęczenie, napięcie mięśniowe,

· ćwiczenia rozciągające na dane grupy mięśniowe stosowane w aerobiku w różnych pozycjach wyjściowych

· ćwiczenia oddechowe

 

ZAJĘCIA 11

· Doskonalenie kroków bazowych

· Prowadzenie rozgrzewki

· Cueing – doskonalenie

· Prowadzenie podstawowych ćwiczeń w rozgrzewce

· Tworzenie rozgrzewki do różnych form zajęć fitness

· Doskonalenie metodyki nauczania rozgrzewki

 

ZAJĘCIA 12

· Ćwiczenia wzmacniające: omówienie techniki, wykonywanie ćwiczeń

· Ćwiczenia wzmacniające: przysiady, wypad, lift

· Ćwiczenia wzmacniające na duże grupy mięśniowe

· Doskonalenie nauczania ćwiczeń wzmacniających

· Budowa lekcji wzmacniającej

· Rodzaje zajęć wzmacniających

· Intensywność zajęć, obciążenia

 

ZAJĘCIA 13

· Nauczanie choreografii, metoda fragmentaryczna

· Doskonalenie metody blokowej w nauczaniu choreografii

· praca własna nad przygotowaniem się do zaliczenia praktycznego

· powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu poznanych form prowadzenia zajęć z aerobiku

· doskonalenie poznanych umiejętności

· uzupełnienie zaległości prowadzeń

 

ZAJĘCIA 14,

1. Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy

2. Egzamin praktyczny-zaliczenie opracowanego układu choreograficznego

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się różnić od zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach zamieszczonych na stronie.

 

 

8. Procedura zgłoszenia kursu fitness aerobik w Lublinie

 

ZAPISY na kurs edycji JESIEŃ 2017 do 25 października 2017

 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

95 1140 2004 0000 3202 5484 8110

tytułem: FITNESS Lublin, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu fitness aerobik w Lublinie

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

 

 


Jesteśmy w rejestrze

Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness


promocje

rabat 50 zł przy
zapisie do 31 sierpnia sprawdź szczegóły

rabat 350 zł dla
AWF, WSKFiT i EWS sprawdź szczegóły

 

bezpłatne kursy dla bezrobotnych

 

bezpłatny kurs dla zgłaszającego grupę

 

 

partnerzy

kursy na instruktorów trenerów piłki nożnej 

szkolenie na instruktorów kulturystyki

 

szkolenie na instruktorów fitness aerobiku areobiku

 

szkolenie na instruktorów tańca sportowego

 

szkolenie na instruktorów samoobrony

 

szkolenie na instruktorów lekkoatletyki lekkiej atletyki

 

szkolenie na instruktorów narciarstwa

 

szkolenie na instruktorów pływania

 

szkolenie na instruktorów piłki ręcznej nożnej siatkowej koszykówki

 

szkolenie na trenera II 2 klasy w piłce nożnej

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl